Persbericht

 

Van                                   Bureau Fraude Recht & Geldzaken

Datum                               13 november 2015

Embargo tot                       14 november 2015 9:00

 

Titel             Kort Geding van Bureau Fraude Recht & Geldzaken
                   om misleiding Teakbeleggers
                          

Ondanks AFM benoeming stille curator verliezen investeerders zicht op kapopbrengst

 

Almere, 13 november 2015 – Ten behoeve van de meer dan 13.000 Nederlandse beleggers in de teakplantages van Floresteca in Brazilië, spant Bureau Fraude Recht & Geldzaken (‘BFRG’) op 23 november a.s. om 13:30 in Amsterdam een kort geding aan tegen de drie entiteiten die gezamenlijk deze investeringen beheren.

Reden van het aanvragen van een spoedeisende voorziening is, dat in juli van dit jaar de eindkap op een groot deel van deze plantages gestart is. De waarde van de opstand werd in 2006 door het onafhankelijke bureau SGS geschat op ca. EUR 2,4 miljard. Floresteca zelf heeft in 2010 en 2013 waarderingen van ruim EUR 4 tot EUR 5 miljard naar buiten gebracht. Op dit moment spreken de gedaagden echter over een waarde van niet meer dan EUR 0,5 miljard.

Nederlandse particulieren zijn de rechthebbenden op een groot deel van deze opbrengsten, maar ontvangen hier stelselmatig geen of onvoldoende informatie over. Dit ondanks de aanstelling door de AFM, per september 2009, van Mr. J.K. Brandse als 'stille curator' bij de Amazon Teak Foundation ('ATF') als beheerder van de kapopbrengsten. De bezwaren van BFRG richten zich ook tegen de heer M.W. van Eibergen Santhagens die tussen januari 2008 en oktober 2015 een dubbelrol vervulde als onder meer bestuurder van ATF  zowel als van de Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona ('SATT') als bewaarder van de opbrengstrechten.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken kan uit de rapportages van Floresteca als beheerder van de plantages, en uit de informatievoorziening door ATF en SATT aan investeerders op basis daarvan, onder meer niet opmaken:

  • welke overeenkomsten ATF, SATT en Floresteca zijn aangegaan met elkaar en met derden;
  • hoe de geldstromen tussen deze partijen zich gedurende de afgelopen jaren hebben ontwikkeld;
  • hoe men is omgegaan met het verschil tussen eindkap (waar de ruim 1.700 cliënten van BFRG recht op hebben) en dunningskappen (waar Floresteca deels recht op heeft);
  • wat de opbrengsten uit de verschillende dunnings- of onderhoudskappen zijn geweest;
  • wat de verklaring is voor de eindkapopbrengst die veel lager is dan verwacht op basis van normale plantcycli;
  • op welke wijze ATF en SATT invulling hebben gegeven aan hun controle op de activiteiten van Floresteca.

Daarnaast is BFRG van mening dat, voor zover zij kan nagaan, SATT, ATF en Floresteca ten onrechte geen of onjuiste jaarrekeningen gedeponeerd hebben en aldus zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan economische delicten. Na hiervan op de hoogte te zijn gesteld, heeft de Autoriteit Financiële Markten ('AFM') geen verandering gebracht in deze situatie, zelfs niet na een vernietigend oordeel van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ('Kifid') medio 2015 over het beleid en de gang van zaken bij ATF.

In kort geding vordert Bureau Fraude Recht & Geldzaken dan ook met de door haar vertegenwoordigde investeerders:

  • Toegang tot de teakhoutplantages van Floresteca S.A. bij de stad Cuiabá in de Mato Grosso, Brazilië;
  • Accountantscontrole van de verantwoording van de eigendom- en kapopbrengsten in de boeken van ATF en SATT;
  • Beantwoording van de schriftelijke gestelde vragen van BFRG hierover.

Een en ander op straffe van een dwangsom. Deze procedure beperkt zich daarmee in deze fase uitsluitend nog tot de eis tot naleving van de thans lopende investeringsovereenkomsten zoals investeerders die destijds hebben afgesloten met ATF, SATT en Floresteca. Bureau Fraude Recht & Geldzaken wil zich daarmee voor haar relaties sterk maken om de volledige en rechtstreekse uitkeringen van kapopbrengsten aan haar cliënten veilig te stellen.

Einde Persbericht

Overname van bovenstaand persbericht is, met inachtneming van onze algemene voorwaarden, toegestaan met bronvermelding: 'Bron: Bureau Fraude Recht & Geldzaken, Almere'. Volg ook de informatievoorziening in onze eerstkomende nieuwsbrief. De volledige dagvaarding is op verzoek voor de pers beschikbaar. Voor informatie en/of vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier op http://www.frauderechtengeldzaken.nl

Perscontacten                                de heer F. Vermeulen  036-5405648 

Extra informatie!

In het kort:

Strijd om miljarden opbrengst Floresteca losgebarsten!

Bureau Fraude Recht & Geldzaken daagt Floresteca BV - Stichting Amazon Teak Foundation ('ATF') en Stichting Administratie-en Trustkantoor Tectona ('SATT') voor het gerecht met als doel om deze miljarden opbrengst veilig te stellen voor zijn cliënten.

Het gaat hier om de grootste teakbelegging van de 21e eeuw!
De inleg door participanten is ruim € 300.000.000,-)
De verwachte opbrengsten behelzen ruim $ 2.500.000.000,- (twee en een half miljard dollar) die toekomt aan de investeerders.
De beleggers die de € 300.000.000,- hierin hebben geïnvesteerd dreigen deze opbrengst kwijt te raken doordat ATF deze opbrengstrechten in een Fonds wil plaatsen zonder ook maar enig zeggenschap van de investeerders. Het beoogde Luxemburgse fonds is helemaal niet nodig en zelfs totaal overbodig daar de 20 jarige hoofdkappen reeds begonnen zijn en gewoon rechtstreeks kunnen uitbetaald worden aan de investeerders. Het intussen failliete GoodWood - ATF - Tectona evenals Baum Management S.á.r.l. hebben de investeerders bewust en meervoudig op het verkeerde been gezet en hebben de investeerders onthouden dat er wel degelijk andere mogelijkheden zijn waarbij de investeerder zijn rechten volledig kan behouden en ook de hen toebehorende kapopbrengsten geheel zelf uitgekeerd kunnen krijgen. Stichting ATF en SATT overtreden hiermee hun zorgplicht. Ondanks dat Bureau Fraude Recht & Geldzaken deze overtredingen hebben aangegeven aan de AFM is hiermee door de AFM niets gedaan om hier een einde aan te maken.  

Zo heeft BFRG o.a. het volgende aan de AFM aangegeven:
- Het dragen van vijf petten door de heer M.W. van Eibergen
  Santhagens
- Stichtingen niet onafhankelijk
- Geen jaarrekeningen gedeponeerd bij de KvK
- Geen beleggers profiel
- Geen officiële prospectus Baum
- Onrechtmatige inschrijving in het fonds van Baum
- Niet meewerken en onthouden van essentiële informatie
- en zo nog veel meer. Dit kunt u o.a. lezen op onze website
  in (nieuwsbrief 25) op www.fraude rechtengeldzaken.nl

Ook de curator van ATF geeft totaal geen thuis terwijl BFRG met een serieus en uitstekend onderbouwde beheerplan is gekomen waarin de beheerkosten nog niet een vijfde deel behelzen dan Baum rekent voor zijn diensten en waarbij de investeerder tevens al zijn opbrengstrechten en contractuele rechten volledig zelf behoud.

Naar de mening van Bureau Fraude Recht & Geldzaken zou je toch kunnen verwachten, dat zowel de door de AFM benoemde curator en de AFM zelf, waar zij ook voor in het leven is geroepen, de rechten van de investeerders behartigt! Naar mijn mening een meer dan schandelijke vertoning van de curator en de AFM. Dit zal zeker nog een staartje krijgen. BFRG laat het hier niet bij zitten en zal hieromtrent nog in beraad gaan met zijn advocaten.

BFRG heeft voor zijn cliënten een nieuwe beheerder gevonden die beschikt over alle vergunningen van de AFM en heeft voor zijn cliënten intussen een overeenkomst gesloten met deze beheerder. Deze nieuwe beheerder is de Hollandse Bosbouw Maatschappij NV, eveneens gevestigd in Brazilië met een eigen plantage van meer dan 1000 hectare en nog geen 100 km verwijderd van de plantage van Floresteca SA. Zij zullen o.a. de kappen cq opbrengsten gaan controleren en tevens geldstromen ten bate van de investeerders gaan controleren. Daarnaast heeft BFRG een overeenkomst gesloten met een Register Accountant, speciaal voor de boekencontrole van ATF - Floresteca en Satt. Er staat dus niets meer in de weg om de opbrengstrechten rechtstreeks aan de participanten uit te keren die aangesloten zijn bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken. Het zogenaamde Luxemburgse fonds is dus totaal overbodig. Contractueel hebben alle investeerders bovenstaand recht om te kiezen voor een eigen beheerder.

Het kort geding is door BFRG aangespannen met de bedoeling om uiteindelijk het bovenstaande en de rechten van de investeerders veilig te stellen. De investeerders hebben dit recht en zullen dit recht ook krijgen en als dit niet linksom kan, dan gaan we rechtsom. BFRG zal na dit kort geding ook nog een kort geding voorbereiden en aanspannen tegen ATF en Baum Management S.á.r.l. i.v.m. de misleidende brieven aan de investeerders. In deze procedure zal BFRG rectificatie eisen en schadevergoeding.
Verder onderzoekt en bereid BFRG zich ook voor, voor het indienen van een megaschadeclaim t.b.v. de investeerders die mogelijk forse schade zullen gaan oplopen of al hebben opgelopen en zal deze schade gaan verhalen op alle verantwoordelijke bestuurders, bedrijven en personen die voor deze megaschade verantwoordelijk zijn of verantwoordelijk gesteld kunnen worden. Omtrent de aanpak voor de Megaschadeclaim t.b.v. de investeerders zal BFRG in een later stadium op terug komen als dit is voorbereid.

Bent u ook investeerder van GoodWood - ATF of Floresteca en wilt u bv weten hoe de stand van zaken is, dan kunt u het contactformulier op onze website invullen. Ga naar www.frauderechtengeldzaken.nl en vul het contactformulier in.Wij nemen dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op en vertellen u geheel vrijblijvend alle ins en ouds die voor u van belang zijn. U mag natuurlijk ook direct naar ons kantoor bellen! Dit kan onder nummer 036-5405648. Uiteraard kunt u ook voor vele andere zaken bij ons terecht!

Nog even dit:

Het Kort geding wordt gehouden op het volgende adres:

Rechtbank Amsterdam
Parnassusweg 220
1076 AV Amsterdam

Datum: 23 november 2015
De zaak begint om 13.30 uur
Het is een openbare zitting!

 

SAMEN STERK