Nieuwsbrief 19 
19 oktober 2014

BFRG sommeert Floresteca B.V. Nederland en Floresteca SA Brazilië niet mee te werken aan ongewenste omzetting naar LATF (Latin American Timber Fund) op straffe van aansprakelijkheidsstelling!

BFRG sommeert Floresteca B.V. Nederland en Floresteca SA Brazilië om openheid van zaken te geven i.v.m. uitbetalingen aan de Stichting Tectona van kapgelden die aan de investeerders toebehoren!

BFRG eist inzage van ontvangen kapgelden van StichtingTectona (SATT) en eist bevriezing van nog uit te keren kapgelden aan de StichtingTectona (SATT) door Floresteca SA Brazilië.

Investeerders hebben recht op deze opbrengsten en dat zal BFRG ook opeisen voor zijn cliënten!

Baum respecteert keuze van investeerders niet die niet in het LATF stappen en er voor hebben gekozen om de kapopbrengsten zelf te ontvangen! Baum blijft deze investeerders lastig vallen ondanks dat Baum aangetekende verklaringen heeft ontvangen waarin heel duidelijk is aangegeven dat zij niet in het LATF wensen geplaatst te worden en geeft hiermee zeer duidelijk aan hoe dit bedrijf in elkaar steekt en voorl hoe zij dus te werk gaan! 

 

Floresteca B.V.

T.a.v. de heer Laurens Brouns
Strawinskylaan 825 WTC, Toren B, 8e etage
1077 XX Amsterdam


Betreft: verzoek niet meewerken aan ongewenste omzetting naar LATF (Latin American Timber Fund).

Aangetekend: 3 oktober 2014

 

Almere 3 oktober 2014

 

Geachte heer Laurens Brouns,

Op verzoek van BFRG en op verzoek van en namens al onze cliënten die bij BFRG zijn ondergebracht en hebben geïnvesteerd in ATF/GoodWood participaties, verzoeken en sommeren wij namens BFRG en namens al onze cliënten Floresteca B.V. alsmede Floresteca SA te Brazilië niet mee te werken aan de omzetting van perceel opbrengstrechten en/of economische opbrengstrechten van haar cliënten naar het LATF (Latin American Timber Fund).

Alle cliënten van BFRG hebben een verklaring ondertekend waarin zij hebben aangegeven, dat zij hun toekomstige kapopbrengstrechten zelf wensen uitgekeerd te krijgen van Floresteca SA via de Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona (SATT) en niet in het LATF (Latin American Timber Fund) wensen te stappen. Deze getekende verklaringen zijn aangetekend aan de Stichting Amazon Teak Foundation (ATF), Baum Management S.á.r.l. te Luxemburg en de Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona (SATT) verstuurt. Verder is de AFM (Autoriteit Financiële Markten) schriftelijk en aangetekend omtrent al het bovenstaande ingelicht.

Wat staat er in deze door cliënten ondertekende verklaring:

1. Aan ATF (Amazon Teak Foundation) in het kort:

Cliënten hebben aan ATF (aangetekend) aangegeven dat zij niet akkoord gaan met inbreng van hun teakcertificaten en/of opbrengstrechten in een fonds te Luxemburg zoals in voorbereiding door ATF en Baum te Luxemburg. Verder ziet deze groep investeerders, met ingang van het definitieve omvormingsaanbod door Baum, af van enige vorm van dienstverlening door ATF en/of Baum.

2. Aan Stichting Tectona (SATT) in het kort:

Wij verzoeken u namens onze cliënten terzake van de aan hen toebehorende bezittingen en/of certificaten geen enkele medewerking te verlenen aan de door ATF en Baum beoogde omvorming naar een fonds en deze bezittingen ongewijzigd onder u te houden en/of de certificaten onveranderd te administreren op naam van onze cliënten.

In dat kader delen wij u tevens mede dat onze cliënten volledige naleving en voortzetting verlangen van alle contractuele verplichtingen die de Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona (SATT) jegens hen zijn aangegaan. Dit betekent voornamelijk voortzetting van de bewaring van bosbouw-assets en het optreden als betaalkantoor van de kapopbrengsten. Verder ziet deze groep investeerders, met ingang van het definitieve omvormingsaanbod door Baum, af van enige vorm van dienstverlening door ATF en/of Baum.

3. Aan Baum Management S.á.r.l. te Luxemburg in het kort:

BFRG en zijn cliënten hebben per aangetekend schrijven aan Baum aangegeven dat zij niet akkoord gaan met inbreng van hun teakcertificaten en/of opbrengstrechten in een fonds te Luxemburg zoals in voorbereiding door ATF en Baum Management S.á.r.l. (Baum) te Luxemburg. Verder ziet deze groep investeerders, met ingang van het definitieve omvormingsaanbod door Baum, af van enige vorm van dienstverlening door ATF en/of Baum.

Wij verzoeken u aan ons te bevestigen dat al de cliënten waarvan u de verklaringen heeft ontvangen, gevrijwaard zijn van deelname aan het door u nog op te zetten fonds te Luxemburg.

4. In bovenstaande brieven onder 1 t/m 3 staat ook de volgende tekst:

Er zal een onafhankelijke belangenvereniging worden opgestart die zelfstandig de gezamenlijke belangen van deze investeerders verder zal gaan behartigen. Deze vereniging is uitsluitend van en voor de leden en zal geen beheertaken vervullen zoals bedoeld in de Wet financieel toezicht (Wft).

Indien u de volledige tekst van deze brieven wilt inzien, dan kunt u deze uiteraard bij ons opvragen. U kunt verder i.v.m. al het boven en onderstaande, de cliëntenlijst alsmede de getekende verklaringen opvragen bij ATF - Tectona en Baum.

Floresteca SA heeft contractueel de verplichting om kapopbrengstgelden van kapopbrengstrechten die toebehoren aan de bij ons ondergebrachte cliënten rechtstreeks over te maken aan de Stichting Tectona (SATT).

BFRG en al zijn cliënten verzoeken en sommeren Floresteca SA zich aan deze contractuele verplichting te houden.

Verder zal BFRG voor en namens al zijn cliënten optreden als bemiddelaar voor het verdere verloop van beheer en controletaken met Floresteca B.V. alsmede Floresteca SA te Brazilië.

Wij verzoeken en sommeren u tevens namens BFRG en op verzoek van en namens zijn cliënten, om Floresteca SA te Brazilië hiervan in kennis te stellen en hieraan mee te werken en verzoeken u om bevestiging van al het boven en onderstaande te bevestigen aan ons.

Verder verzoekt en sommeert BFRG voor en namens al zijn cliënten Floresteca B.V. en Floresteca SA niet mee te werken aan eventuele of mogelijke toekomstige verkaveling van de aan onze cliënten toebehorende plantages waarvan zij het economisch opbrengstrecht bezitten als daar op een later tijdstip wellicht een verzoek voor wordt ingediend door het (mogelijk) toekomstige LATF (Latin American Timber Fund) en/of Baum.

BFRG verzoekt en sommeert u tevens en namens al zijn cliënten, dat Floresteca B.V. en Floresteca SA te Brazilië verder geen onderhandelingen meer uitvoert met ATF/GoodWood \ Baum of het mogelijke latere toekomstige LATF (Latin American Timber Fund).

BFRG verzoekt en sommeert Floresteca B.V. en Floresteca SA dan ook namens BFRG en namens al zijn cliënten, om verder alle zaken die betrekking hebben i.v.m. de uitvoering van controle, beheertaken, het onderhouden van de percelen, de verkoop van gekapte kavels, informatie verstrekking van kapcyclussen met data, kapopbrengsten en zijn kosten, kapuitkeringen met de daarbij behorende complete informatieverstrekking van betalingen aan de Stichting Tectona
(SATT) van tussenkap en hoofdkapopbrengstrechten en verder alle overige zaken die betrekking hebben en/of betrokken zijn met de plantage van Floresteca SA, alleen en uitsluitend met BFRG verder te bespreken ten aanzien van zijn cliënten. BFRG en zijn cliënten verzoeken en sommeren Floresteca B.V. en Floresteca SA te Brazilië mee te werken aan het verstrekken van bovenstaande informatie aan BFRG. Daar deze informatie  niet door ATF en eveneens niet door Baum en ook niet door de Stichting Tectona verstrekt worden aan de investeerders, laat staan dat dit te controleren is. BFRG verzoekt en sommeert verder voor en namens zijn cliënten aan Floresteca B.V. en Floresteca SA te Brazilië om met BFRG een afspraak te maken voor gezamenlijk overleg en het mogelijk inplannen cq vastleggen van een bezoek aan de plantage te Brazilië.

BFRG verzoekt en sommeert voor en namens al zijn cliënten aan Floresteca B.V. en Floresteca SA mee te werken aan het verstrekken van de volgende informatie.

1. Alle aan de Stichting Tectona (SATT) door Floresteca SA uitgekeerde kapopbrengstgelden die betrekking hebben op tussentijdse kapopbrengsten van 10 en 15 jaar vanaf 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 en zo mogelijk ook 2014 indien dit al van toepassing is, inclusief de complete rapportage van de hieraan verbonden en/of betrokken plantjaren.
 

2. Een kopie van de bankafschriften van al deze hier bovengenoemde geldelijke stortingen aan de Stichting Tectona (SATT) t.b.v. de investeerders inclusief monitoringsrapporten en berekeningen van de betreffende plantjaren waar de uitkering betrekking op heeft.

3. De beheer overeenkomst die Floresteca B.V. en Floresteca SA te Brazilië is aangegaan met Amazon Teak Foundation (ATF) en/of GoodWood Investments i.v.m. de beheertaken en zijn daaraan verbonden verplichtingen, alsmede de overeenkomst met de Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona (SATT).

4. De overeenkomsten die Floresteca B.V. en Floresteca SA recentelijk zijn aangegaan met Baum Management S.á.r.l. te Luxemburg indien dit fonds geheel of gedeeltelijk door gaat. De ontbindende overeenkomst van ATF/GoodWood tussen Floresteca B.V. en Floresteca SA te Brazilië van eventuele overdracht van zijn beheertaken en de daaraan verbonden verplichtingen aan zijn mogelijke opvolger Baum.

5. Opgave van mogelijk nog later te verrekenen tegoeden van ATF/GoodWood op eindkappen en/of nog in bezit zijnde contractuele opbrengstrechten van ATF/GoodWood en/of eigendommen of gedeeltelijke eigendommen indien van toepassing.

6. Opgave van de jaarlijkse financiële bijdrage dat door Floresteca B.V. Nederland - het GFGF fund te Luxemburg en Quadris (Engeland) aan de Stichting Tectona (SATT) is betaald om de jaarlijkse administratiekosten te kunnen dekken van de Stichting Tectona (SATT), alsmede een opgave hoe, waarvan, en hoeveel Amazon Teak Foundation (ATF) en GoodWood Investments als jaarlijkse bijdrage wel of niet hebben afgedragen aan de Stichting Tectona (SATT). Bovenstaande gevraagde opgave gaarne vanaf 2008 t/m 2014.

7. Verder zal BFRG namens al zijn cliënten aan de Stichting Tectona (SATT) de jaarstukken opvragen van alle bovenstaande jaren, daar de jaarstukken niet zijn op te vragen bij de KvK omdat het voor een Stichting geen verplichting is om jaarstukken jaarlijks te deponeren bij de KvK is gebleken. Indien de Stichting Tectona hier geen gehoor aan geeft, dan zal BFRG bovenstaande middels zijn advocaat opnieuw verzoeken aan de Stichting Tectona (SATT). De Stichting Tectona dient verder volledige verantwoording af te leggen aan BFRG en zijn cliënten alsmede ook aan alle andere mede investeerders. De tussentijdse kapopbrengstrechten, dienen dan ook gewoon uitgekeerd te worden door de Stichting Tectona (SATT) aan onze cliënten als zij daar recht op hebben, alsmede ook aan alle overige investeerders die op dit moment (nog niet) bij BFRG zijn aangesloten. Dit recht hebben zij en BFRG zal dit dan ook opeisen namens zijn cliënten en eveneens voor de eventuele nog latere nieuwe cliënten die zich nog bij BFRG zullen aansluiten.


De reden omtrent bovenstaande:

Vele cliënten hebben tot op heden geen enkele betaling gezien van de tussenkappen van 10 en 15 jaar van de Stichting Tectona (SATT) en worden niet of nauwelijks meer geïnformeerd door de Stichting Tectona (SATT) over de stand van zaken. De Stichting Tectona heeft zoals heel duidelijk contractueel is vastgelegd de “verplichting” om vooralsnog alle ontvangen tussenkapgelden onder zich te houden, te parkeren en te reserveren en na berekening deze gelden rechtstreeks uit te keren aan de investeerders.

De voorzitter van de Stichting Tectona (Marius van Eibergen Santhagens) heeft aan vele investeerders die om opheldering hebben gevraagd i.v.m. de nog uit te keren kapopbrengstgelden medegedeeld, dat deze gelden niet meer uitbetaald zullen worden aan de investeerders? Zijn reden: omdat alle investeerders in het LATF fund geplaatst zullen worden (punt uit). Dit kan de heer Marius van Eibergen Santhagens helemaal niet bepalen! Want! Daar heb je namelijk wel een handtekening en toestemming voor nodig van de investeerders. Ik merk op: dat vele investeerders absoluut niet in een fonds geplaatst wensen te worden. ATF en Baum kunnen dit ook niet afdwingen!

ATF en Tectona gaan er dus gewoon vanuit, dat alle investeerders als brave kalfjes (zonder pardon) en zonder ook maar enig inspraak, gedwongen in het beoogde fonds geplaatst kunnen worden.

BFRG wijst op het volgende: Ondanks dat ATF en Tectona (overigens) beide onder leiding van één en dezelfde persoon (Marius van Eibergen Santhagens) suggereren dat alle investeerders gewoon (verplicht?) in een fonds geplaatst zullen worden, dat dit contractueel en juridisch gezien geen gegronde reden is om dan maar tevens te beslissen, dat dan ook de tussentijdse kapopbrengstrechten niet meer uitgekeerd hoeven te worden aan de investeerders door de Stichting Tectona (SATT). De verplichting van Tectona van uit te keren kapgelden aan de investeerders blijft gewoon bestaan!

BFRG behartigt een zeer grote groep (zo'n 1.700 investeerders) en die groep groeit nog steeds, die niet mee wensen te gaan in een fonds en hebben er voor gekozen om zelf alle opbrengstrechten uitgekeerd te krijgen. Daardoor heeft de Stichting Tectona (SATT) de verplichting om ontvangen kapgelden aan deze investeerders uit te betalen. Onze cliënten kunnen dus gewoon uitbetaling eisen van reeds door de Stichting Tectona ontvangen kapgelden, daar zij niet in het fonds stappen en daardoor contractueel dit recht blijven behouden. BFRG zal dit voor en namens zijn cliënten dan ook opeisen bij de Stichting Tectona en om opheldering vragen. Bovendien: alle investeerders hebben dit recht en blijven dit recht ook behouden (zolang het fonds nog niet is goedgekeurd) met een officiële goedgekeurde prospectus van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Tot dan hebben de investeerders altijd het recht op de tussentijdse kapopbrengstrechten en is Tectona (SATT) verplicht om dit aan de investeerders uit te keren indien zij deze gelden heeft ontvangen van Floresteca SA te Brazilië.

BFRG verzoekt en sommeert namens zijn cliënten aan Floresteca B.V. Nederland deze brief ook door te sturen aan Floresteca SA te Brazilië en mee te werken aan al het bovenstaande en verzoekt u tevens om een schriftelijke bevestiging van medewerking van al het bovenstaande van zowel Floresteca B.V. Nederland alsmede van Floresteca SA te Brazilië.

Kapopbrengstgelden bevriezen:

BFRG verzoekt en sommeert u in het belang van zijn cliënten en namens zijn cliënten om aan Floresteca SA te Brazilië door te geven, dat eventuele kapopbrengstgelden uit te betalen aan de Stichting Tectona (SATT), door Floresteca SA niet meer rechtstreeks aan de Stichting Tectona uitbetaald mag worden en voorlopig te parkeren op een nog nader overeen te komen geblokkeerde rekening bij een nog nader te noemen bank en in overleg met BFRG een gevolmachtigde aan te wijzen om deze rekening tijdelijk te beheren totdat duidelijk is geworden, of de Stichting Tectona (SATT) blijft voortbestaan en/of zal worden overgenomen door een nieuw aan te wijzen en/of  te benoemen bestuur bij faillissement.

BFRG kan in dat geval een goede oplossing hiervoor aandragen, zodat de Stichting Tectona (SATT) gewoon kan blijven voortbestaan en al zijn contractuele verplichtingen kan blijven uitvoeren met of zonder Marius van Eibergen Santhagens en/of Baum.

De bevriezing van gelden is louter bedoeld, om te voorkomen dat deze gelden mogelijk onttrokken zullen worden aan de investeerders en dus niet bij hen terecht komt, daar de voorzitter van de Stichting Tectona (SATT), de heer Marius van Eibergen Santhagens meervoudig heeft aangegeven aan de investeerders, dat deze gelden niet meer aan de investeerders uitbetaald zullen worden i.v.m. de zogenaamde mogelijke omvorming naar een fonds.

Het moge duidelijk zijn, dat de Stichting Tectona (SATT) ten alle tijden de verplichting heeft om ontvangen kapopbrengstgelden per direct uit te keren aan de investeerders die daar zoals contractueel is vastgelegd recht op hebben.

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie spoedig tegemoet.

 

 

Hoogachtend,

 

Frans Vermeulen

 

Indien u als investeerder van ATF of GoodWood Investments niet in het kostenverslindende en uiterst risicovolle LATF geplaatst wilt worden en u wenst alle aan u toebehorendekapopbrengstrechten zelf te ontvangen, dan is het zaak om direct actie te ondernemen!

Nu kunt u nog zelf beslissen om de keuze te maken of u uw ingelegd vermogen en kapopbrengstrechten zelf wilt behouden en beheren!

Straks heeft u deze keuze niet meer en bent u alles kwijt aan een uiterst risicovol buitenlands fonds (LATF) dat niet te controleren valt en bent u aan de goden overgeleverd!

Het is daarom zeer verstandig om zo spoeddig mogelijk telefonisch contact op te nemen met BFRG. Een gesprek met BFRG is kosteloos en geheel vrijblijvend, werkt zeer verhelderend en geeft een zeer helder beeld over de mogelijkheden en de stand van zaken. 

Wij behartigen een zeer grote groep investeerders, intussen circa (1.700) die absoluut niet in het LATF stappen en de keuze hebben gemaakt om alle kapopbrengstrechten zelf te ontvangen. Deze groep groeit nog steeds!

Bel direct naar Bureau Fraude Recht & Geldzaken of vul het contactformulier in op onze site! www.frauderechtengeldzaken.nl

Telefoon: 036-5405648 
Maandag: 10.00 uur tot 20.30 uur
Dinsdag: 10.00 uur tot 20.30 uur
Woensdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

Bezoekadres:

Westeinde 2a
1334 BK Almere

Uitsluitend op afspraak!

Sluit u aan nu het nog kan!

SAMEN STERK!