Bureau Fraude Recht & Geldzaken tegen ontwerpakkoord Floresca BV!

Ontwerpakkoord Floresteca BV uiterst risicovolle zaak voor de obligatiehouders die het ontwerpakkoord tekenen!

Zij verliezen al hun rechten en pandrecht en bij een faillissement zijn ze simpelweg alles kwijt!

Laat u niet misleiden! 

Op vrijdag 17 mei jl. is tijdens een vergadering op het kantoor van BFRG in Almere het ontwerpakkoord namens Floresteca BV besproken. Aanwezig waren de advocaten van BFRG mr. drs. Paul Bavelaar en mr. R. Teitler.

Aangegeven is dat het ontwerpakkoord aan de beleggers wel veel beloofd op de lange termijn (tot 15 jaar na heden) maar niet concreet is, laat staan op korte termijn. Het ontwerpakkoord lijkt daarom vooral een poging van Floresteca BV om een faillissement en daarmee de persoonlijke aansprakelijjkheid van de bestuurders uit te stellen.

Als de schuldeisers op de vergadering van 6 juni dat nu is uitgesteld  tot 11 juli 2019 vóór het ontwerpakkoord stemmen en het akkoord vervolgens door de rechtbank wordt aangenomen, dan zijn alle schuldeisers daaraan gebonden tegenover Floresteca BV. Een uitzondering vormen de schuldeisers met een pandrecht, die dit kunnen blijven uitoefenen alsof er geen akkoord is. Is na uitoefening van het pandrecht uw vordering nog niet geheel voldaan, dan bent u ten aanzien van het restant net als de overige schuldeisers gebonden aan het akkoord.

Als het akkoord er niet komt, zal de rechtbank aansluitend vrijwel zeker het faillissement van Floreseca BV uitspreken. De huidige bewindvoerders van Stibbe zullen in dat geval, als curatoren, het aanwezige vermogen van Floresteca BV te gelde maken en onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement, alsmede naar eventueel onrechtmatige gedrag van de bestuurders en andere verantwoordelijken.

Wat u als obligaqtiehouder te doen staat:
Als u geen pandrecht heeft: u kunt voor of tegen het ontwerpakkoord      stemmen. Om tot de stemming te worden toegelaten, dient u wel            uiterlijk op 27 juni a.s. uw vordering in te dienen bij Stibbe. Op de          brief van Stibbe van 23 mei jl. vindt u hierover meer informatie;
Als u een pandrecht heeft: aangezien uw pandrecht vervalt als u uw        vordering indient (zie ook de brief van Stibbe), moet u afzien van het      indienen van uw vordering als u uw pandrecht wenst te behouden.          Wel staat het u tot aan de stemming vrij om uw indiening ongedaan        te maken en zo uw pandrecht alsnog te behouden. Als u op dit                moment nog niet zeker weet of u een pandrecht heeft, kunt u dus uw      vordering indienen (als u aan de stemming wenst deel te nemen),            waarna u tot uiterlijk 11 juli a.s. de tijd heeft om uit te zoeken of u een    pandrecht heeft en op dat moment zonodig nog uw vordering                  intrekken. Over het pandrecht kunt u ook contact opnemen met het        notariskantoor dat destijds de pandaktes heeft verleden,
Schut | Van Os Notarissen in Amsterdam. 

Let op! Als u pandhouder bent heeft u vele voordelen en een                    uitstekende onderhandelings positie! Daarnaast het volledige recht          om uw vordering(en) en pandrecht op te eisen en uit te winnen, en
staat u boven de curator en boven de SOFN en SOF!

Immers een schuldeiser met een pandrecht kan zijn vordering(en) en
pandrecht blijven uitoefenen alsof er geen akkoord of faillissement is.

Wij raden dan ook alle obligatiehouders met klem aan die nog niet          zijn aangsloten bij BFRG, om een serieuze overweging te maken          zich aan te sluiten voor de komende rechtszaak dat onze advocaten
thans voorbereiden tegen Floreseca BV, en zijn/haar akkoord voor het
ontwerpakkoord in te trekken.

Zoals u allen zult begrijpen, heeft de rechtzaak van BFRG met al zijn eisers dan ook zeer grote gevolgen voor diegene, die akkoord hebben gegeven aan het ontwerpakkoord, en hebben daardoor dus geen rechten meer bij een faillissement en/of ontwerpakkoord. Zij kunnen niemand meer hoofdelijk aansprakelijk stellen en worden dan gewoon geplaatst als concurrente schuldeisers! Terwijl de pandhouders alle rechten behouden. Let op! Een concurrente schuldeiser zal meestal bod vangen uit de boedelverdeling zoals u heeft kunnen zien bij het faillissemnt van Goodwood en ATF. 

Het is nu nog niet te laat! Doe wat nodig is om al uw rechten en
eerste pandrecht te behouden, stap uit nu het nog kan en meld u direct aan bij BFRG! 

Vul het contactformulier in op onze website en wij bellen u zo
spoedig mogelijk voor alle ins en outs! Tip! Denkt u allemaal zeer goed en wel overwogen na welke stap u gaat zetten in uw eigen financieel belang! Reager zo snel mogelijk als u uw rechten wilt behouden en u uw vordering(en) alsnog wilt opeisen, en dat kan ook! Laat u niets wijsmaken en vecht voor uw financieel belang!

U kunt ons natuurlijk ook bellen voor het maken van een
telefonische agenda afspraak.

Telefoon : 036-5405648

SAMEN STERK!