Nieuwsbrief 5

 

Zwaar weer voor Floresteca!

 

No Nonsens aanpak!

Bureau Fraude Recht & Geldzaken hanteert een “No Nonsens” aanpak om gelden op te eisen, terug te vorderen en kapopbrengstrechten veilig te stellen voor gedupeerden die hebben geïnvesteerd bij zowel Goodwood Investments B.V. als bij Floresteca B.V. Nederland!

Bureau Fraude Recht & Geldzaken pakt oprichters en hun directeuren van allerlei soorten bedrijven hard aan,als zij aantoonbaar beleggers bewust of onbewust op het verkeerde been zetten en/of financieel slachtoffermaken!

Zo is ook na Goodwood Investments B.V. die intussen failliet is, nu ook Floresteca B.V.Nederland aan de beurt.

Op dit moment wordt ook moedermaatschappij Floresteca B.V. door Bureau Fraude Recht & Geldzaken flink aangepakt in verband met zijn autonome handelswijze, leugens en zijn misleidende mooie verhalen die beleggers worden voorgespiegeld. Maar als het dan op uitbetalen aankomt dan geven zij net zoals Goodwood geen thuis.

Voor zowel de oud-Goodwood directeur de heer Eibergen Santhagens die meerdere belangen heeft en samenwerkt met de heer Laurens Brouns van Floresteca B.V. die alle belangen heeft is er maar één mogelijkheid over en dat is plaatsnemen aan de onderhandelingstafel van Bureau Fraude Recht & Geldzaken!

Bureau Fraude Recht & Geldzaken streeft voor haarcliënten naar openheid van zaken, transparantie en verder strikte controle over het hele reilen en zeilen van genoemde organisaties. Dit zijn slechts enkele van de vele eisen die Bureau Fraude Recht & Geldzaken zal gaan afdwingen.

De onderhandelingen die Bureau Fraude Recht & Geldzaken thans met regelmaat voer tmet de heren Laurens Brouns en Crispijn Matzer van Floresteca B.V.in verband met de forse achterstanden op direct opeisbare vorderingen van vele investeerders, verlopen niet zonder slag of stoot.

Floresteca B.V. heeft intussen ruim €18.000.000,- achterstand opgelopen aan direct opeisbare vorderingen van investeerders. Zij hebben geïnvesteerd in de zogenaamde High Yielt Notes I+II, de Jaarrente Certificaten, de Spaarrente Certificaten, de Rente  Certificatenen in de door hen zelf bedachte speciale Jubileumaanbiedingen.

Hiervan behartigd Bureau Fraude Recht & Geldzaken voor de gedupeerden intussen al voor vele miljoeneneuro’s aan vorderingen en zal opnieuw succesvol gelden binnen halen voor deze gedupeerden net zoals zij dit succesvol bij Goodwood hebben gedaan.

Hierover kunt u straks meer lezen in de volgende nieuwsbrieven die gepubliceerd worden met de feiten en bewijzen en tevens ook zaken over de betrouwbaarheid van Goodwood Investments B.V. en Floresteca B.V. Nederland.

Opvoerenvandedruk!

Bureau Fraude Recht & Geldzaken zet Floresteca B.V.Nederland behoorlijk onder drukom betalingen af te dwingen. Het is een schande hoe Floresteca B.V.Nederland gedupeerde investeerders behandelt indien zij vorderingen hebben op hen en hen dingen voorspiegelt bezijden d ewaarheid. En datis nu precies de reden waarom investeerders contact zoeken met Bureau Fraude Recht & Geldzaken daar wij Floresteca B.V.Nederland aantoonbaar succesvol dwingen tot betaling teneinde de investeerder schadeloos te kunnen stellen. Onze harde aanpak geldt overigens voor alle bedrijven die dit soort praktijk en hanteren en aangepakt dienen te worden.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken behartigd intussen ruim duizend overeenkomsten voor vele aangemelde gedupeerde beleggers die in Goodwood Investments B.V. maar ook in Floresteca B.V. Nederland hebben geïnvesteerden het aantal aanmeldingen groeit gestaag.

Aantoonbaar succes!

Tevens is Bureau Fraude Recht & Geldzaken de enige (eisende)grote partij die daadwerkelijk en aantoonbaar succesvol Goodwood Investments B.V. maar ook Floresteca B.V. Nederland daadkrachtig aanpakt. Dat is zeker noodzakelijk daar het om ruim €200.000.000,-  (zegge tweehonderdmiljoen euro) gaat welke investeerders gezamenlijk hebben geïnvesteerd in de bosbouwonderneming in Brazilië  via ATF, Goodwood Investments B.V.en Goodwood Direct Marketing B.V.

Bij Floresteca B.V.Nederland de moedermaatschappij gaat het intussen om een bedrag van meer dan €135.000.000,-  (zegge honderdvijfendertig miljoen euro) waarvan ook zij intussen hun betalingsverplichtingen tegenover investeerders niet nakomen en constant met allerlei mooie verhalen komen voor een uitstelen zogenaamde deelbetalingen die zij vervolgens opnieuw constant uitstellen met opnieuw kul verhalen.Ook hierover kunt u straks uitgebreid lezen, met bewijzen, in onze nieuwsbrieven die wij zullen gaan publiceren op onze site. De zeer vele gedupeerde investeerders die hun belangen intussen al hebben ondergebracht bij ons kunnen er op rekenen dat wij hun belangen optimaal en slagvaardig behartigen!

Wij eisen gelden op die thans opeisbaar zijn. Wij treffen betalingsregelingen en stellen tevens de voor de investeerders bestemde en toebehorende toekomstige kapopbrengsten veilig voor wat veilig gesteld dient te worden. En als dit niet linksom gaat, dan gaan we rechtsom, maar dan met grote gevolgen voor de oprichters!

Bureau Fraude Recht & Geldzaken is een serieuze partij!

Bureau Fraude Recht & Geldzaken is beslist geen praatgroep, vereniging, of partij die zondermeer knikt en buigt,ja en amen zegt en alles zondermeer gelooft en accepteert wat Goodwood Investments B.V. en/of Floresteca B.V. Nederland voorspiegelt of wil doen laten geloven.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken komt op voor de belangen van haar cliënten en heeft aantoonbare resultaten geboekt voor de investeerders.

Als je onderhandelt, of gaat onderhandelen, voor of namens een gedupeerde of gedupeerde partij, dan doe je dit daadkrachtig, doelgericht en trefzeker.

Je pleegt onderzoek en verzamelt heel veel informatie en/of bewijzen of belastend materiaal en bepaalt de te volgen strategie. Je dient er alles aan te doen binnen de mogelijkheden om een gunstige wending te bewerkstelligen in het voordeel van de gedupeerde investeerders. Dit kun je alléén en uitsluitend doen als je dan ook daadwerkelijk de oprichters en bestuurders stevig aanpakt!

Bureau Fraude Recht & Geldzaken hanteert een daadkrachtige aanpak en onderhandelt uitsluitend op een niet misverstane manier en dat is hard nodig als je totaal € 335.000.000,- (zegge  driehonderdvijfendertig miljoen euro)moetverdedigen. De opbrengstrechten voor de investeerders zijn zelfs een veelvoud van dit bedrag.

U zult begrijpen dat dit niet in dank wordt afgenomen door de heer Eibergen Santhagens,directeur van het failliete Goodwood Investments B.V., die tevens ook de verkooptak ATF en de Stichting ATF maar ook Tectona bestuurt, de heer Ries van Rossem van Vereniging van Teak Participanten (VTP) en de heer Laurens Brouns en diens rechter hand de heer Crispijn Matzer van Floresteca B.V. Zij kunnen inmiddels het bloed van de vertegenwoordiger van Bureau Fraude Recht & Geldzaken wel drinken.

Hier gaat Bureau Fraude Recht & Geldzaken in een volgende nieuwsbrief heel uitgebreid op in en zal gedetailleerd uitleg geven met onomstotelijk bewijs. Tevens zullen wij de leugens en de feiten gaan publiceren zodat een ieder kan zien hoe betrouwbaar deze partijen in werkelijkheid zijn. Wij onderzoeken en voeren datgene uit wat nodig is om de financiële belangen succesvol te kunnen veiligstellen voor gedupeerde investeerders en/of beleggers.

Iedereen komt aan bod!

Wij pakken dan ook direct de oprichters en zijn meewerkende directeuren aan en zullen ze dwingen hierin volledig openheid van zaken te geven en dit ook gaan bewijzen. Bureau Fraude Recht & Geldzaken zal hen voldoende moverende redenen geven hier volledig aan mee te werken. Er staat een groot vermogen op het spel, dat beleggers gezamenlijk hebben geïnvesteerd bij Goodwood Investments B.V. en Floresteca B.V.Nederland.

De opbrengsten zijn zelfs een veelvoud van het geïnvesteerde bedrag. Het belang van de investeerders is dus zeer groot. Om een zo dusdanig groot geïnvesteerd vermogen goed te kunnen beschermen voor de investeerders is er in de ogen van Bureau Fraude Recht & Geldzaken maar één serieuze oplossing van aanpak en dat is direct en doeltreffend ingrijpen. Daarnaast zal Bureau Fraude Recht & Geldzaken ook daadkrachtig optreden tegen de oprichters en zijn directeuren en/of bestuurders om openheid van zaken af te dwingen.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken gaat binnenkort tijdens de onderhandelingen behoorlijke eisen stellen aan Floresteca B.V.Nederland en zij dienen hierin volledig mee te werken. Mocht dat niet het geval zijn, dan trekken wij onherroepelijk de stekker eruit bij Floresteca B.V. Nederland en zullen dan direct vergaande stappen ondernemen om de economische rechten veiligte stellen voor de gedupeerde investeerders.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken gaat dan de mogelijkheid onderzoeken om tevens de oprichters zelf persoonlijk aansprakelijk te stellen. Daarna zullen wij ook een grootschalig onderzoek gelasten naar het hele reilen en zeilen van Goodwood Investments B.V.en Floresteca B.V. Nederland om alles, maar dan ook alles, boven water te halen. Hierbij zullen wij niemand van de thans meewerkende bestuurders en zijn oprichters sparen en voor het gerecht slepen. Beslagleggingen op zakelijk en privévermogen en/of het tijdelijk bevriezen van vermogen, bezit en opbrengstrechten van eigendommen van Floresteca B.V. Nederland en nevenbedrijven evenals het eigen vermogenen bezit van de oprichters en ook van de meewerkende directeuren zullen dan tevens voor hen op het spel staan indien er geen medewerking verleend wordt aan ons onderzoek en vraagstelling.

Onderzoek leidt tot gewenst resultaat!

Er zal door Bureau Fraude Recht & Geldzaken onderzoekworden gedaan naar: 

 • Bankrekeningen;
 • Aankopenen/of doorverkopen van de hectares van de investeerders;
 • Opnames en overnames:
 • Overboekingen;
 • Facturen;
 • Veilingen;
 • Kosten en baten
 • Uitbetalingen en uitstel van uitbetalingen;
 • Kap opbrengsten en het doorverkopen daarvan;
 • De opkopers;
 • De inkoop en nog zeer vele overige belangrijke nog niet genoemde zaken zullen onherroepelijk meegenomen worden;
 • Volledige openheid van zaken zal gegeven moeten worden door de oprichters en hun directeuren.

 

Alles wordt tot op de bodem uitgezocht!

Mocht de oud-Goodwood directeur de heer Eibergen Santhagens en de heer Laurens Brouns van FlorestecaB.V Nederland, niet wensen mee te werken aan de vragen en eisen die wij hen zullen gaan stellen in verband met onder andere de opbrengstrechten en de kosten en baten, dan zal Bureau Fraude Recht & Geldzaken in dat geval, onherroepelijk Justitie en de FIOD inschakelen. Wat dat betreft heeft Bureau Fraude Recht  & Geldzaken de duimschroeven stevig aangedraaid bij moedermaatschappij Floresteca B.V. Nederland. Ondanks het feit dat de heer Eibergen Santhagens stelt en beweert dat hij Bureau Fraude Recht & Geldzaken niet kent (zie hun website) en ook aan investeerders verklaart dat hij de heer F. Vermeulen niet kent. Als mede ook de VTP, die met de heer Eibergen Santhagens het spelletje mee speelt maar intussen wel met dubbele belangen werkt en feitelijk door deze belangen verstrengeling monddood gemaakt is. Zij hebben blijkbaar gezamenlijk een enorme angst voor de kracht van Bureau Fraude Recht & Geldzaken. Daar ook de VTP zegt dat wij niets meer kunnen doen na het faillissement van Goodwood, hebben wij besloten om deze heren even een koekje van eigen deeg te geven.

Feiten en bewijzen!

Wij zullen met feiten en bewijzen aan onze cliënten en het publiek laten zien hoe betrouwbaarde informatie van hen is.Van de ongefundeerde leugens en beweringen die zij gezamenlijk en gebroederlijk op hun site hebben gepubliceerd daar kan een ieder uit concluderen dat zij blijkbaar zelf onbetrouwbaar zijn nu dat wij de feiten en bewijzen hebben gepubliceerd.

Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten zou ik zeggen. De feiten en bewijzen liegen er niet om en zullen onomstotelijk vaststellen dat de bewering van de VTP niet op waarheid is berust. Hiervan geldt ook dat de beweringen van het nieuwe ATF met als bestuurder wederom de heer Eibergen Santhagens niet op waarheid zijn berust en zo zullen zowel de VTP als Eibergen Santhagens die blijkbaar gebroederlijk samenwerken direct door de mand vallen!

Je hebt trouwe honden en uiterst valse honden, wij laten het maar aan u over onder welke categorie zij vallen. Bureau Fraude Recht & Geldzaken kan in ieder geval vaststellen dat zij zelf onder de trouwe honden vallen.

Het is niet de zakelijke stijl van Bureau Fraude Recht & Geldzaken om op deze manier terug te slaan, “maar uiteindelijk heb ik mij al die tijd netjes gedragen naar hen toe, ondanks de valse publicaties van hen” aldus de heer Vermeulen. Ik heb alles zeer lang gepikt, maar nu zijn ze toch echt te ver gegaan en dit kan niet ongestraft blijven.

 Het spreekwoord zegt,“al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel!”

In een volgende nieuwsbrief zullen wij nader op de VTP ingaan.

Openheid en duidelijkheid!

Volledige medewerking en volledig openheid van zaken, duidelijkheid, medezeggenschap, strikte controle en overleg en transparantie dienen straks een feit te zijn na onze onderhandelingen met Floresteca B.V. Nederlanden de heer Eibergen Santhagens van ATF en Tectona.

Wij hebben aantoonbaar tot het faillissement van Goodwood Investments B.V. aan toe door onze harde opstellingen vooral strategische aanpak zeer succesvol enkele miljoenen euro’s terug weten te halen. En halen thans ook vele sommen geld terug bij Floresteca B.V. Nederland ten gunste van de gedupeerde investeerders.

Hierover kunt u straks meer lezen, met onomstotelijk bewijs, in een volgende nieuwsbrief.

Ook Floresteca B.V.Nederland kan zijn verplichting op dit moment niet waarmaken als het op uitbetalen aankomt!

Ook bij hen hebben wij vele grote tot zeer grote vorderingen voor gedupeerden in behandeling. Intussen zijn er ook aantoonbaar succesvol gelden teruggehaald voordeze gedupeerde investeerders en heeft Bureau Fraude Recht & Geldzaken voor gedupeerde investeerders afbetalingsregelingen getroffen met Floresteca B.V.!

De afbetalingsregelingen die wij hebben getroffen met Floresteca B.V. Nederland ten gunste van gedupeerde investeerders die in de zogenaamde High Yielt Notes, de Jaarrente Certificaten, de Spaarrente Certificaten evenals de Rente Obligaties hebben geïnvesteerd worden na stevig onderhandelen met de heer Crispijn Matzer en de oprichter de heer Laurens Brouns thans strikt nagekomen door Floresteca B.V. Nederland. De onderhandelingen die ruim vier uur in beslag hebben genomen heeft Bureau Fraude Recht & Geldzaken duidelijk kunnen maken wat de gevolgen zullen zijn bij het niet nakomen van de afbetalingsregelingen. Vele gedupeerden hebben intussen gelden ontvangen door tussenkomst van Bureau Fraude Recht & Geldzaken. De geschiedenis van het niet nakomen van contractuele verplichtingen herhaalt zich helaas ook bij Floresteca B.V. Nederland.

Gedupeerde beleggers!

Er dreigen circa 850 beleggers gedupeerd te worden door moedermaatschappij Floresteca B.V. Nederland en bij Goodwood zijn er 15.000 gedupeerden.

Leest u straks het hele verhaal. Het is een compleet doolhof van B.V. ‘s waarbij de ene komt en de andere gaat. Net zoals de vele constant wisselende directieleden.Ongeveer 12 directeuren zijn intussen gekomen en gegaan en/of spelen nu nog een rol hierin. Alleswordt, blijkbaar bewust,heel warrig en vooral zeer onduidelijk gemaakt zodat het steeds moeilijker wordt te ontdekken hoe de vork daadwerkelijk in de steel zit bij deze ondernemingen.

Het lijkt op een piramide van B.V. ‘s en bedrijven waar je als individuele investeerder geen enkele grip op hebt en verzuipt in het door hen opgezette systeem met regelmatig wisselende samenstellingenen veranderingen van structuur, directeurenen zelfs bestuurders.

De bewijzen die wij verzameld hebben liegen er niet om!

Houdt u onze website goed in de gaten daar er de komende tijd zeer veel belangrijke informatie wordt prijsgegeven.

 

Aanmelden als gedupeerde

Bent ook u een gedupeerde van Goodwood Investments B.V. of van moedermaatschappij Floresteca B.V. Nederland!

Dan is het zeker verstandig om het contactformulier welke u vindt op www.frauderechtengeldzaken.nlin te vullen en aan ons op te sturen.

Wij zullen dan met u een telefonische afspraak plannen om alle ins en outs te bespreken die voor u van groot belang zijn. Uiteraard is dit telefonisch onderhoudt geheel vrijblijvend. Het gesprek zal voor u zeer veel duidelijkheid scheppen en geeft een verhelderend beeld over de situatie waarin u zich bevindt en vooral wat er aan gedaan kan worden in verband met het veilig stellen van uw ingelegd kapitaal evenals uw eventuele rechten op tussen- en eind kap opbrengstrechten van uw investering.

Onderteken helemaal niets en betaal ook de zogenaamde vrijwillige bijdrage niet aan ATF. Deze bijdrage is zeker niet vrijwillig! U kunt straks veel informatie hierover lezen in onze volgende nieuwsbrieven en publicaties.