Nieuwsbrief 9

 

 

Bureau Fraude Recht & Geldzaken  brengt werkwijze van:

Goodwood Investments B.V. , Floresteca B.V. Nederland en Amazon Teak Foundation

onder de aandacht bij de Autoriteit Financiële Markten!

 

 

Bureau Fraude Recht & Geldzaken heeft de Autoriteit Financiële Markten ingeschakeld om de werkwijze van Goodwood Investments B.V. Floresteca B.V. Nederland en Amazon Teak Foundation onder de aandacht te brengen.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken behartigd de belangen van zeer veel GoodWood Investments B.V. , Amazon Teak Foundation en Floresteca B.V. Nederland investeerders en is tevens een grote eisende partij.

Bureau Fraude Rechte & Geldzaken geeft aan de AFM een uiteenzetting van feiten en opmerkelijke zaken. Daarnaast zal ook de rol van een notaris besproken worden. Tevens hebben wij de belangenverstrengeling van diverse personen onder de aandacht van de AFM gebracht.

De betrokken bedrijven:

·         Floresteca B.V. (Nederland)

·         Stichting Amazon Teak Foundation (ATF)

·         Stichting Tectona (SATT)

·         Stichtingen ATF en Tectona niet onafhankelijk

Aandachtgebieden

·         Onbehoorlijk bestuur Stichtingen

·         Belangenverstrengeling GoodWood Investments B.V. en Floresteca B.V. Nederland

 

Van genoemd bedrijf Floresteca B.V. Nederland betreft het de volgende beleggingsproducten:

·         HYN I

·         HYN II

·         Rente Obligaties

·         Floresteca Jaarrente Certificaten

·         Floresteca Jubileum Jaarrente Certificaten

·         Floresteca Spaarrente Certificaten

De Feiten:

Floresteca B.V. Nederland heeft geen vergunning nodig van de Autoriteit Financiële Markten nader te noemen AFM,  daar zij onderpanden (obligaties) vanaf  € 50.000,- verkopen en aanbieden aan beleggers.

Ogenschijnlijk lijkt het erop dat Floresteca B.V. Nederland aan deze regels voldoet!

Echter ondanks vele verzoeken van betreffende investeerders waarvan de overeenkomst is geëxpireerd, met het verzoek tot betaling aan hen over te gaan, geeft Floresteca B.V. Nederland geen gehoor aan deze verzoeken. Floresteca B.V. Nederland laat de investeerders in ongewisse en deze worden door hen constant aan het lijntje gehouden. Door de houding van Floresteca B.V Nederland melden vele investeerders zich aan bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken om zijn/haar belangen te behartigen.

Door de vele aanmeldingen bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken van investeerders ontvangt Bureau Fraude Recht & Geldzaken veel overeenkomsten van obligatiehouders die geen betalingen ontvangen van Floresteca B.V. Nederland terwijl zijn/haar overeenkomst al geruime tijd is geëxpireerd.

Bij het onderzoeken van de overeenkomsten van gedupeerde investeerders, is geconstateerd, dat Floresteca B.V. Nederland wel degelijk investeringen heeft verkocht aan beleggers lager dan

€ 50.000,-

Eerst dacht Bureau Fraude Recht & Geldzaken dat het slechts om een éénmalig incident ging echter uit ons onderzoek bleek dat niet het geval te zijn. Naar onze mening neemt Floresteca B.V. Nederland, de AFM, De Nederlandse Bank nader te noemen DNB en de wet hieromtrent dus niet zo serieus!

Doordat Floresteca B.V. Nederland zich niet aan de wet en regelgeving hieromtrent heeft gehouden om investeringen vanaf € 50.000, - aan te bieden aan investeerders, en toch aan investeerders ook investeringen onder de € 50.000, - heeft verkocht, dienen zij naar onze mening dus wel degelijk onder de paraplu van de AFM te vallen en dienen dan dus ook over een vergunning te beschikken. Daarom is naar onze mening een onderzoek hieromtrent noodzakelijk.

Vanuit het onderzoek is tevens naar voren gekomen dat een flink aantal investeerders geen notariële akte hebben ontvangen van Floresteca B.V. Nederland waarin hun onderpand is vastgelegd.

Ondanks vele verzoeken per telefoon - per brief en zelfs per aangetekend schrijven door meerdere investeerders evenals door diverse sommaties van Bureau Fraude Recht & Geldzaken geeft Floresteca B.V. Nederland geen gehoor betreffende het nakomen van de levering van het onderpand middels een notariële akte.

Floresteca B.V. Nederland heeft meerdere toezeggingen gedaan dat dit in orde gemaakt zou worden, echter zonder het gewenste resultaat. Daar Floresteca B.V. Nederland steeds iets anders zegt en voorspiegelt en nu intussen zeer lang in gebreke is met de levering van de onderpanden en dit blijkbaar ook niet wenst op te lossen, is dit naar de mening van Bureau Fraude Recht & Geldzaken,  mogelijk dan ook een strafbaar feit!

Floresteca B.V. Nederland ontvangt dus gelden van investeerders en verzuimt ondanks vele verzoeken van de betreffende investeerders het onderpand vast te leggen in een notariële akte en deze te leveren. De prangende vraag blijft, waarom kan of wil Floresteca B.V. Nederland deze notariële akte niet leveren!

Het gaat hier om zeer veel geld en om het belang van vele investeerders waarvoor zekerheidstelling gewenst is.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken heeft ook geconstateerd dat de Stichting Tectona verantwoordelijk is voor de registratie van deze onderpanden en de economische opbrengstrechten van betreffende investeerders!

Bureau Fraude Recht & Geldzaken vindt het dan ook buitengewoon opmerkelijk dat de voorzitter van de Stichting Tectona de heer Marinus Eibergen Santhagens is, die tevens ook bestuurder is van de nieuwe Stichting ATF en gelijktijdig ook directeur is van de nieuwe Stichting ATF. Overigens was de heer Marinus Eibergen Santhagens ook al vanaf 2008 bestuurder en directeur van het oude ATF en tevens ook al vanaf 2008 voorzitter van de Stichting Tectona.

De heer Marinus Eibergen Santhagens was ook directeur van GoodWood Investment B.V. en van GoodWood Direct Marketing B.V. en heeft dus vanaf 2008 tot heden bij vijf partijen belangen. De heer Marinus Eibergen Santhagens is als interim manager in 2008 aangenomen door de heer Laurens Brouns van Floresteca B.V. Nederland aldus de verklaring van de heer Laurens Brouns om de zittende directeuren van GoodWood en de Stichting ATF te ondersteunen. Maar in plaats van de zittende directeuren te ondersteunen werden deze allemaal ontslagen door de interim manager, de heer Marinus Eibergen Santhagens! Vervolgens nadat de zittende directieleden ontslagen zijn beklede de heer Marinus Eibergen Santhagens zelf de directeurs functie van alle genoemde bedrijven en heeft daarmee dus een belang bij 5 partijen. De vraag blijft wie heeft hem deze macht gegeven? Het ontslaan van de zittende directeuren door de nieuwe interim manager Marinus Eibergen Santhagens, die de taak heeft gekregen om de zittende directeuren juist te ondersteunen, wekt meer dan alleen verbazing op, mede omdat de zittende directeuren geen respons hebben gegeven op zijn of haar ontslag en niet naar de rechter zijn gestapt om zijn of haar ontslag aan te vechten.

Bovendien bevreemd het Bureau Fraude Recht & Geldzaken bijzonder, dat andere investeerders die de zelfde overeenkomsten zijn aangegaan met Floresteca B.V. Nederland, wel de notariële akte geleverd hebben gekregen.

Opmerkelijke zaken!

Als een investeerder bij Floresteca B.V. Nederland wil gaan investeren, dan is het mogelijk om alle investeringen die de investeerder ook bij nevenbedrijf GoodWood Investments B.V. heeft geïnvesteerd, tegen een door Floresteca B.V. Nederland vooraf bepaalde waarde in te leveren aan Floresteca B.V. Nederland. Maar dan wel en uitsluitend in combinatie met een forse bijbetaling aan Floresteca B.V. Nederland. De rechten (tussenkappen en hoofdkap) van de GoodWood Investments B.V. participaties vervallen dan aan Floresteca B.V. Nederland.

Opmerkelijk hierbij is, dat Floresteca B.V. Nederland in eerste instantie aan Goodwood Investments B.V. vraagt om de fiscale waarde van het in te leveren product door middel van een brief waarin staat dat de klant, de investeerder, van Goodwood Investments B.V. hiervoor toestemming heeft gegeven!

Ook dit is niet op waarheid berust! De investeerders werden gewoon door Floresteca B.V. Nederland zelf benaderd met behulp van de beste verkopers van Goodwood Investments B.V. Deze verkopers moesten verplicht hun bestanden meenemen van de directie van GoodWood Investments B.V. daar Goodwood Investments B.V. de verkoop van teakpercelen en garantieproducten van de AFM moest staken. Vervolgens was de opdracht voor de oud verkopers van Goodwood Investments B.V., om hun investeerders te gaan overhalen, om bij Floresteca B.V. Nederland te gaan herinvesteren, met het voorstel van inlevering van hun bestaande participaties van Goodwood Investments B.V.. De reden die werd aangegeven was dat het niet goed ging aflopen met Goodwood Investments B.V. De investeerders van Goodwood Investments B.V. werden vervolgens voorgespiegeld dat zij binnen drie tot vijf jaar over hun kapitaal konden  beschikken.

De investeerder van Goodwood Investments B.V. kon dan ook nog kiezen voor een rente uitkering eens per jaar met terugbetaling van de hoofdsom over drie of vijf jaar afhankelijk waarvoor hij/zij gekozen had, of voor de rente op rente constructie waardoor de rente doorloopt en de hoofdsom inclusief de opgebouwde rente in één keer op de einddatum uitgekeerd zou worden. Hier is direct al duidelijk op te maken dat er toen al een belangenverstrengeling was tussen Goodwood Investments B.V. en Floresteca B.V. Nederland. De AFM had toentertijd al verboden dat er geen

belangenverstrengeling mocht zijn tussen Goodwood Investments B.V. en Floresteca B.V. Nederland. Het moge duidelijk zijn dat deze belangenverstrengeling nog steeds speelt.

Bij deze transacties gebeurt het volgende!

Goodwood Investments B.V. levert de gegevens zonder schriftelijke toestemming van de investeerder aan Floresteca B.V. Nederland. Daarbij merkt Bureau Fraude Recht & Geldzaken even op dat de fiscale waarde in eerste instantie al door Floresteca B.V. Nederland zelf in een eerder stadium is doorgegeven aan nevenbedrijf Goodwood Investments B.V. en vervolgens door Goodwood Investments B.V. aan zijn investeerders door middel van een brief waarin de fiscale waardebepaling staat.

Opmerkelijk is, hoe de transactie wordt aangeboden door Floresteca B.V. Nederland aan de investeerder van nevenbedrijf Goodwood Investments B.V.

Floresteca B.V. Nederland kijkt naar de investering van de aan hen in te leveren overeenkomsten die de Goodwood Investments B.V. investeerder wil gaan inleveren aan Floresteca B.V. Nederland. Zodra Floresteca B.V. Nederland de overeenkomsten heeft ontvangen van directeur Marinus Eibergen Santhagens kijkt Floresteca B.V. Nederland vervolgens naar de fiscale waarde die zij nota bene zelf hebben doorgegeven in een eerder stadium aan Goodwood Investments B.V. Na het bekijken van de zogenaamde fiscale waarde komt Floresteca B.V. Nederland met het volgende voorstel. U ( de investeerder) heeft in het verleden € 11.000, - geïnvesteerd in Goodwood Investments B.V. De fiscale waarde is thans slechts € 4.000, - waard. Wij kunnen u daarom het volgende voorstellen!

Floresteca B.V. Nederland is bereid om u 6% rendement te geven op uw investering van € 11.000, - Uw participatie is intussen 10 jaar oud, dit betekend voor u dat wij ( op papier ) bereid zijn om uw participatie over te nemen voor € 19.699, - maar u dient dan nog wel € 30.301, - bij te betalen aan Floresteca B.V. Nederland. De reden voor de bijbetaling is dat u vanaf € 50.000, - dient te investeren bij Floresteca B.V. Nederland en indien u binnen 14 dagen akkoord gaat met ons voorstel, dan geven wij u ook nog eens extra 2 bonus certificaten van elk € 1.000,-

Indien de investeerder hiermee akkoord wenst te gaan, dan is zijn nieuwe investering dus € 52.000, - in een geheel nieuw product maar nu van Floresteca B.V. Nederland waarin stellig beloofd wordt dat deze in drie of vijf jaar gegarandeerd verzilverd kan worden zodat de investeerder dus vele jaren eerder over zijn ingelegd kapitaal kan beschikken.

Wat Bureau Fraude Recht & Geldzaken nu ziet, is dat er een behoorlijke negatieve boekhouding is ontstaan bij Floresteca B.V. Nederland. Een product wat fiscaal slechts € 4.000, - waard blijkt te zijn wil Floresteca B.V. Nederland wel voor € 19.699, - kopen en daarbovenop ook nog eens € 2.000, - extra weggegeven. De totale terugkoopsom is dus € 21.699, - een verschil in waarde van maar liefs € 17.699, -

Bureau Fraude Recht & Geldzaken vraagt zich het volgende af?

Hoe kan het zijn dat wanneer de hectares bij Goodwood Investments B.V. niets opleveren en ook is gebleken dat de 10 en 15 jarige tussenkap opbrengsten van Goodwood Investments B.V. percelen nihil in waarde zijn, er dan toch aankopen gedaan kunnen worden voor een ongelofelijke prijs met een behoorlijke rente op rente!

Vervolgens moet de investeerder ingeschreven worden in het Registerhouders Rente Certificaten Floresteca B.V. Nederland en vervolgens geregistreerd en ingeschreven worden bij de Stichting Tectona in samenhang met de levering van een onderpand door middel van een notariële akte.

Notariële akte!

In de notariële akte die opgemaakt wordt door een notariskantoor in opdracht van Floresteca B.V. Nederland constateren wij het volgende.

Indien de investeerder zijn Goodwood Investments B.V. producten heeft ingeleverd aan Floresteca B.V. Nederland worden deze niet in de notariële akte opgenomen!

Naar onze mening moet het zo zijn dat indien je een notariële akte opstelt, dat daarin de percelen die de investeerder bij Goodwood Investments B.V. heeft lopen en deze inlevert aan Floresteca B.V. Nederland, compleet met de geldwaarde, naam van de haciënda en het plantjaar worden vermeld en tevens het dan nog te betalen restant bedrag. Zeer opvallend is, er staan helemaal geen bedragen in de akte en ook geen registratie van ingeleverde percelen en ook niet van de extra bonus certificaten die de investeerder heeft ontvangen. Daarnaast worden er perceelnummers als onderpand vermeld in deze akte zonder taxatierapport!

Wat opvalt, is dat ook hier naar de mening van Bureau Fraude Recht & Geldzaken de plank volledig wordt misgeslagen daar de perceelnummers slechts bestaan uit letters en cijfers zonder dat er vermeldt wordt wat deze eigenlijk inhouden, bijvoorbeeld het plantjaar - Haciënda en de daadwerkelijke waarde van deze percelen.

Het is dus niet te controleren, wat het onderpand dus daadwerkelijk zou inhouden daar dit niet uitgebreid is geregistreerd in de akte. Met andere woorden, er staan alleen maar letters en cijfers in de akte die totaal niet omschreven zijn in de akte. Mocht er een juridisch conflict ontstaan dan kan door de investeerder niet aangetoond worden dat de percelen die immers niet beschreven staan in de akte, nu wel of niet onder de als onderpand verstrekte letters en cijfers vallen. Immers daar er geen omschrijving van de percelen vermeld staan in de opgemaakte akte is het om die reden dus ook niet ondenkbaar dat mogelijk percelen gemakkelijk omgewisseld zouden kunnen worden voor andere percelen die bijvoorbeeld slecht zijn of heel slecht presteren.

Floresteca B.V. Nederland kan dus op deze basis achter de schermen mogelijk alles bepalen wat het onderpand werkelijk is of gaat worden!

Dit zijn mogelijk en naar de mening van Bureau Fraude Recht & Geldzaken twee discutabele fouten die de notaris gemaakt zou kunnen hebben.

De notaris hoort niet alleen de belangen van de verkoper, Floresteca B.V. Nederland te behartigen, maar ook die van de koper en hoort naar de mening van Bureau Fraude Recht & Geldzaken alle facetten die van belang zijn voor de koper evenals het risico goed te onderzoeken en duidelijk te maken aan de koper.

Economisch eigendom!

Zo blijkt het economisch eigendom van de garantieplannen dat de investeerders hebben verkregen na vonnis van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch niet overdraagbaar te zijn. En blijkt deze toe te behoren aan de Stichting Tectona en niet aan de investeerder die dit economisch eigendom contractueel heeft verkregen.  

Opmerkelijk is, dat Floresteca B.V. Nederland , de Stichting ATF en Goodwood Investments B.V. niet verder zijn gaan procederen tegen de staat der Nederlanden nadat het vonnis geveld is en gebleken is dat het door hen verkochte economisch eigendom niet het eigendom is van de investeerder zoals het aan hen is verkocht maar eigendom is van Stichting Tectona. Hierdoor is er naar onze mening een verkeerde voorstelling van zaken gegeven aan de investeerder.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken merkt hierbij dan ook op, dat als de investeerder van te voren had geweten dat wanneer hij/zij geen eigenaar is van de gronden en geen eigenaar is van het juridische en blijkbaar ook niet van het economisch eigendom van de aan hen verkochte percelen, dat hij/zij dan absoluut niet de investering was aangegaan.

Waardebepaling!

Los van het economisch eigendom wat mogelijk niet goed is gecontroleerd door de notaris is naar de mening van Bureau Fraude Recht & Geldzaken mogelijk ook een fout gemaakt in de waardebepaling van het onderpand omdat de notaris geen taxatierapport heeft verstrekt aan de koper van de door Floresteca B.V. Nederland verstrekte onderpanden die de waarde zouden moeten dekken in verband met de onderhandse lening die de investeerder heeft verstrekt aan Floresteca B.V. Nederland.

Voorbeeld: Indien men dus € 100.000, - investeert en daar een onderpand voor krijgt dan dient naar mijn mening het onderpand getaxeerd te zijn met minimaal een tegenwaarde van de onderhandse lening van € 100.000,-

Het onderpand bestaat slechts uit letters en cijfers en zeggen dus geheel niets over de echte waarde!

Naar de mening van Bureau Fraude Recht & Geldzaken is dit dossier dus vatbaar voor een compleet onderzoek waarin mogelijk aangetoond zou kunnen worden in welke orde de notaris mogelijk in gebreke is of waarin hem mogelijk iets te verwijten valt.

Naar de mening van Bureau Fraude Recht & Geldzaken is de notariële akte dus incompleet en in het nadeel van de kopers en is de notaris mogelijk in gebreke gebleven naar kopers toe en heeft daarmee de kopers mogelijk benadeeld in zijn/haar belangen. Dit geldt overigens dan ook voor Floresteca B.V. Nederland.

Naast bovengenoemde zaken heeft Bureau Fraude Recht & Geldzaken enkele zaken voorgelegd betreffende de belangenverstrengeling en verwevenheid van de heren Lourens Brouns en Henk van Druten zijnde de oprichters van:

·         Foresteka Agroflorestal Limitada

·         Pan Flora Agroflorestal Limitada

·         Floresteca Agroflorestal Limitada

·         Floresteca S.A.

·         Floresteca B.V. Nederland

·         Amazon Teak Foundation ( ATF)

·         Stichting Amazon Teak Foundation ( Stichting ATF)

·         Stichting trust- en administratiekantoor Tectona ( Stichting SATT)

·         GoodWood Investments B.V. Hoofddorp en later Zaandam

·         GoodWood Direct Marketing B.V. Zaandam

·         GoodWood Direct Marketing B.V. Emmen (Dependance)

·         GoodWood Direct Marketing B.V. Maastricht ( Dependance)

·         Quadris Environmental Forestry Fund PCC PLC (Quadris) (Isle of Man England)

·         LFP Prime SICAV-SIF S.A. Globel Forestry Growth Fund (Luxemburg) (nieuw 2010)

·         Floresteca Groep

·         Floresteca Holding NV en meer.            

 

Bureau Fraude Recht & Geldzaken wil nog een aantal andere zaken helder en duidelijk hebben alvorens zij het besluit zullen of moeten nemen om gerechtelijke stappen te gaan ondernemen tegen de bestuurders en oprichters van genoemde Stichtingen ATF en Stichting Tectona en aanverwante bedrijven in verband met het financiële belang wat op het spel staat voor de investeerders.

Het is daarom voor de investeerders van belang om van de AFM te vernemen of dit onderdeel uitmaakt of gaat uitmaken van eventuele onderzoekverplichtingen aan de kant van AFM of dat dit niet onder de onderzoekverplichting van de AFM valt. Bureau Fraude Recht & Geldzaken wil eerst hieromtrent uitvoerig een gesprek met AFM hebben alvorens zij eventueel verdere stappen zal ondernemen.

Naast alle bovengenoemde zaken zullen ook de nader te noemen onderwerpen onderdeel zijn van het gesprek. Genoemde zaken hebben betrekking op de Stichting ATF en Stichting Tectona. Inhoudelijk gaat het om:

1.Onbehoorlijk bestuur.

2. Niet onafhankelijk werken.

3. Ontslag eis van de heer Marinus Eibergen Santhagens in verband met het niet onafhankelijk werken en in verband met zijn belang bij 5 partijen .

4. Uitgave beheergelden en ontvangen kapgelden /belastingen.

5. Doorstart Stichting ATF.

6. Niet helder en niet transparant willen meewerken.

7. Vergunning AFM en DNB.

8. Eis nieuw (onafhankelijk) bestuur.

9. Verplichten tot openheid van zaken en strikte controle hierop.

 

Aanmelden als gedupeerde

Bent ook u een gedupeerde van Amazon Teak Foundation (ATF), Goodwood Investments B.V. of van moedermaatschappij Floresteca B.V. Nederland!

Dan is het zeker verstandig om u aan te melden bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken. U doet dat door het contactformulier in te vullen en aan ons op te sturen. U vindt ons op: www.frauderechtengeldzaken.nl

Wij zullen dan met u een telefonische afspraak plannen om alle ins en outs te bespreken die voor u van groot belang zijn. Uiteraard is dit telefonisch onderhoudt geheel vrijblijvend. Het gesprek zal voor u zeer veel duidelijkheid scheppen en geeft een verhelderend beeld over de situatie waarin u zich bevindt en vooral wat er aan gedaan kan worden in verband met het veilig stellen van uw ingelegd kapitaal evenals uw eventuele rechten op tussen- en eind kap opbrengstrechten van uw investering.

Onderteken helemaal niets en betaal ook de zogenaamde vrijwillige bijdrage niet aan ATF. Deze bijdrage is zeker niet vrijwillig! U kunt straks veel informatie hierover lezen in onze volgende nieuwsbrieven.