12 december 2014

LAATSTE SOMMATIE AAN TECTONA (SATT)!

Bureau Fraude Recht & Geldzaken geeft de Stichting Administratie-en Trustkantoor Tecona (SATT) tot 18 december 2014 nog de gelegenheid om openheid van zaken te geven en bewijstukken aan te leveren!


Stichting Administratie-en Trustkantoor Tectona
T.a.v. het bestuur Dhr. Marius van Eibergen Santhagens
Jan van Goyenkade 8
1075 HP Amsterdam

 

Aangetekend

Laatste Sommatie!

 

Almere 11 december 2014

Geachte heer Marius van Eibergen Santhagens,


U heeft niet gereageerd op onze aangetekende brief van 22 oktober 2014 waarin Bureau Fraude Recht & Geldzaken aan u sommeert om openheid van zaken te geven. BFRG verzoekt u daarom dringend om vooralsnog aan onze sommatie van 22 oktober 2014 te voldoen. Wij sommeren u nogmaals om op de volgende punten antwoord te geven en bewijsstukken hiervan aan te leveren alsmede alles schriftelijk te bevestigen.

1 . Aantonen van alle ontvangen kapopbrengstgelden van Floresteca SA Brazilië vanaf 2008 t/m 2014
2 . Alle jaarstukken cq jaarrekeningen vanaf 2008 t/m 2013
3 . Alle door Tectona (SATT) ontvangen verklaringen van onze cliënten i.v.m. voortzetting cq contractshandhaving van Tectona (SATT) te bevestigen (op naam en adres) alsmede op alfabetische
volgorde zoals u deze ook per aangetekend van BFRG heeft ontvangen
4 . Informatieverstrekking over GoodWood.nl dat participaties van investeerders heeft overgenomen maar niet hebben betaald aan de investeerder en wie deze kopers zijn.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken geeft u tot 18 december 2014 (uitsluitend schriftelijk) nog de gelegenheid om aan zijn sommatie te voldoen zoals in onze sommatiebrief van 22 oktober 2014 en 11 december 2014 aan u gesommeerd is.

Indien blijkt dat u wederom geen gehoor geeft aan al het bovenstaande binnen de gestelde termijn, dan is de gang naar de rechtbank onvermijdelijk en zal Bureau Fraude Recht & Geldzaken zijn advocaat opdracht geven om u voor het gerecht te dagen. Verder wijst BFRG u erop, dat indien u toch meewerkt aan de omvorming en de cliënten van BFRG toch in de omvorming mee laat gaan, ondanks zij aangetekend hebben aangegeven dat zij dit niet willen (zie de door u ontvangen getekende verklaringen), dat u en de overige bestuurders alsmede Tectona (SATT) aansprakelijk gesteld zullen worden voor alle financiële schade die onze cliënten hierdoor zullen oplopen.
 

Hoogachtend,

Frans Vermeulen