Nieuwsbrief 21
4 november 2014

Bureau Fraude Recht & Geldzaken sommeert voorzitter Marius van Eibergen Santhagens van de Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona openheid van zaken te geven in ontvangen kapopbrengstgelden t.b.v. de ATF en GoodWood investeerders!

BFRG zal de bestuurders van Tectona (SATT) financieel aansprakelijk stellen indien Tectona (SATT) niet aan gestelde eisen van BFRG voldoet en de cliënten van BFRG daardoor mogelijk financiële schade zullen oplopen!

 

Stichting Tectona
T.a.v. het bestuur Dhr. Marius van Eibergen Santhagens
Jan van Goyenkade 8
1075 HP Amsterdam
 

AANTEKENEN

VERZOEK EN SOMMATIE  1

Betreft: Informatieverstrekking

1. 0ntvangen kapgelden van Floresteca Sa Brazilië 2008 t/m 2013
2. Jaarstukken 2008 t/m 2013
3. Van BFRG ontvangen getekende verklaringen  i.v.m.
    contracthandhaving en voortzetting vann de Stichting Tectona.
4. GoodWood.nl   

 

Almere 22 oktober 2014

 

Geachte voorzitter,

Geachte heer Marius van Eibergen Santhagens,

Bureau Fraude Recht & Geldzaken (BFRG) heeft u, voor en namens zijn cliënten meervoudig verzocht om contact op te nemen met BFRG i.v.m. de door u ontvangen getekende verklaringen die door BFRG aan u per aangetekend stuk zijn aangeboden.

Ondanks meerdere aangetekende verzoeken door BFRG aan uw adres, laat u niets van u horen en reageert u in zijn geheel niet op onze verzoeken.

Ook stuurt u geen enkele bevestiging van ontvangst van de intussen zo’n 1.700 verklaringen die aan u aangetekend zijn aangeboden en ook door u in ontvangst genomen zijn en waarin in duidelijke taal staat dat de bij deze verklaringen betrokken investeerders compleet voorzien van naam en adres aan Tectona (SATT) hebben aangeven, niet in het LATF (Latin American Timber Fund) wensen te stappen en contract handhaving en voorzetting van de Stichting Tectona (SATT) eisen.

BFRG verzoekt en sommeert u en de Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona (SATT) daarom nogmaals voor en namens zijn cliënten een schriftelijk door u ondertekende bevestiging te sturen aan BFRG van de ontvangen getekende verklaringen, tezamen met vermelding van al de namen van de investeerders die deze verklaring hebben ondertekend en aan Tectona hebben aangeboden te bevestigen aan BFRG en uw plichten als voorzitter van Tectona (SATT) zoals deze in de Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd voort te zetten en niet mee te werken aan de omvorming naar het LATF (Latin American Timber Fund) zoals ATF en Baum voor ogen hebben.

Indien u de verklaringen van en de keuze van onze cliënten niet respecteert en toch meewerkt aan de omzetting en/of omvorming naar het LATF (Latin American Timber Fund) ondanks dat BFRG en zijn cliënten u uitdrukkelijk en per (aangetekend) hebben verzocht om dit niet te doen, dan zal BFRG voor en namens zijn cliënten de bestuurders van de Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona (SATT) en de Stichting Tectona (SATT) zowel zakelijk alsmede in privé aansprakelijk stellen voor alle financiële schade die betrokken cliënten waarvan u de ondertekende verklaringen heeft ontvangen zullen oplopen en mogelijk later nog zullen oplopen - alsmede alle gerechtelijke kosten - advocaat kosten en alle overige nog te maken kosten die hieromtrent mee te maken hebben op u en de overige bestuurders van de Stichting Tectona (SATT) en de Stichting Tectona (SATT) verhalen.

In dat geval, zal BFRG in het belang van zijn cliënten en voor en namens zijn cliënten beslag laten leggen op geldelijk bezit en overige bezittingen zoals o.a. ook het juridisch eigendom van de bomen van de Stichting Tectona (SATT) door de gerechtsdeurwaarder.

Gelieve hier goede notitie van te nemen!

U dient de keuze van de investeerders te respecteren (einde discussie)!

Verder verzoekt en sommeert BFRG en verzoekt BFRG voor en namens zijn cliënten aan de Stichting Tectona mee te werken aan het verstrekken van de volgende informatie.

 

1 . De jaarstukken 2008 t/m 2013.
2 . Ontvangen kapgelden 2008 t/m 2013 en indien van toepassing ook
     2014 van Floresteca SA te Brazilië.

Indien u hieraan niet vrijwillig meewerkt, dan zullen wij u dit langs juridische wegen nogmaals verzoeken en zo nodig een procedure tegen u opstarten om u te bewegen openheid van zaken hierin te geven! De investeerders hebben dit recht en eisen dit recht! U dient transparant te werken!

Gelieve hier goede notitie van te nemen!


Extra verzoek en sommatie betreffende GoodWood.nl

BFRG verzoekt u verder ook mee te werken aan informatieverstrekking i.v.m. ons onderzoek naar GoodWood.nl en consorten van de volgende informatie! 

GoodWood.nl heeft participaties van GoodWood en ATF beleggers overgenomen maar blijkens (nog niet betaald) aan de investeerders die zijn/haar rechten wel al aan hen hebben overgedragen via de Stichting ATF en/of de Stichting Tectona (SATT).  

De Stichting ATF geeft geen thuis omtrent de vragen die i.v.m. bovenstaande aan de heer Marius van Eibergen Santhagens van ATF zijn gesteld door betrokken investeerders en om teruggave van zijn/haar participaties verzoekt aan ATF, nu GoodWood.nl hen nog niet heeft betaald en blijkbaar ook met de noorderzon vertrokken is! De heer Marius van Eibergen Santhagens van ATF verklaart aan betrokken investeerders, dat hij niet weet, aan wie de participaties zijn overgedragen en op wiens naam deze nu staan!

Dit bevreemd BFRG ten zeerste daar ATF dit wel degelijk zou moeten weten! Immers, de heer Marius van Eibergen Santhagens (directeur en bestuurder) van ATF beheerd namelijk wel alle participatiegegevens van de investeerders en dient tevens ook als doorgeef luik! 

Nu de heer Marius van Eibergen Santhagens van ATF (blijkbaar) de vraag niet kan of niet wil beantwoorden wie de participaties heeft gekocht en op welke naam deze gesteld en overgedragen zijn, vragen wij het nu maar aan de heer Marius van Eibergen Santhagens van de Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona (Satt)!

Daar de Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona (Satt) verantwoordelijk is voor de administratie van de participanten - het verstrekken van gegevens van participatierechten en het administreren van overnames van participaties, verzoekt BFRG en verzoekt BFRG voor en namens zijn cliënten en tevens voor de cliënten die ons hiervoor hebben benaderd om openheid van zaken te geven op de volgende punten.

1 . Aan wie heeft de Stichting Tectona (SATT) de participaties
     overgedragen nadat er een koopoverdracht heeft plaatsgevonden
     tussen GoodWood.nl en de investeerder.   

2 . Op wiens naam is de overgenomen participatie geregistreerd!
      Naam en adres van de koper.

3 . Is de participatie daarna direct weer doorverkocht aan een tweede
     opkoper!
     Naam en adres van deze koper.    

Graag ook antwoord op de volgende vraag:

4. Wat is de reden waarom de Stichting Tectona (SATT) plotseling
    geen participaties meer aan GoodWood.nl wilde leveren en/of
    overdragen indien zij een investeerder hebben overgehaald om zijn
    participatie te verkopen aan hen!  

BFRG wijst u op het volgende:   
Indien u niet vrijwillig aan bovenstaande punt 1 t/m 4 meewerkt, dan zullen wij dit via juridische wegen doen om u te dwingen om openheid van zaken hierin te geven.

BFRG wijst u op het volgende:
Dat de investeerders die hun participaties aan GoodWood.nl hebben verkocht en achteraf geen betaling hebben ontvangen van GoodWood.nl terwijl de Stichting Tectona (SATT) de participaties wel al heeft afgedragen aan GoodWood.nl danwel aan de koper, dat de participant het volste recht heeft om aan de Stichting Tectona (SATT) te vragen om mee te werken aan het doorgeven op wiens naam de participatie is gesteld bij de overdracht.


De reden omtrent bovenstaande is helder te verklaren!
De participant wil weten, wie hij aansprakelijk kan stellen en tegen wie hij/zij aangifte kan doen bij politie en justitie!

BFRG gaat er dan ook vanuit, dat u als voorzitter van de Stichting Tectona (SATT) uw verantwoordelijkheid neemt en dus zonder problemen hieraan zult meewerken, om deze investeerders bij te staan in het mogelijk ongedaan maken van de overdracht en/of het terug verkrijgen van zijn participaties en/of mee te werken aan het verstrekken van naam en adres gegevens van diegene die de overgenomen participaties op zijn naam heeft en/of in zijn bezit heeft.

Gaarne ook naam en adres indien de eerste opkoper de participatie aan weer een andere opkoper heeft doorverkocht! Ik merk op: dat u dit heel gemakkelijk kunt nakijken in uw administratie!

Een kopie en een begeleidende brief van BFRG zullen wij tevens door sturen aan de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Gelieve aan al het bovenstaande mee te werken om vergaande gevolgen voor u en uw bestuurders alsmede Tectona (SATT) te beperken!

Verder verzoekt - eist en sommeert BFRG voor en namens zijn cliënten, dat de Stichting Tectona (SATT) alle nog bij Tectona (SATT) geparkeerde kapopbrengstgelden dat door Floresteca SA te Brazilië aan de Stichting Tectona (SATT) is overgemaakt ten gunste van de rechthebbende investeerders, om deze gelden vooralsnog uit te keren aan de investeerders die hier recht op hebben.

Zij hebben dit recht! Zij eisen dit recht en verplichten Tectona (SATT) zich aan zijn contractuele verplichting te houden!

BFRG wijst op het volgende:
Dat BFRG voor en namens zijn cliënten, zowel Amazon Teak Foundation (ATF) i.v.m. beheer maar ook zijn bestuurders en idem de Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona (SATT) en zijn bestuurders financieel aansprakelijk zullen stellen, als blijkt, dat er mogelijk sprake is van wanprestatie - onbehoorlijk bestuur of verwijtbare nalatigheid waardoor er mogelijk financiële schade is of zal ontstaan voor de investeerders.

Gelieve hier goede notitie van te nemen!

 

BFRG geeft u 14 dagen de tijd om (uitsluitend schriftelijk) te reageren, na datum van deze brief en verzoekt u tevens om contact op te nemen met BFRG voor een gesprek op uw of op ons kantoor om e.e.a. nader te bespreken omtrent contract handhaving en voortzetting van de Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona (SATT).

 

 

Hoogachtend,

 

 

Frans Vermeulen
Bureau Fraude Recht & Geldzaken


Nieuwsbrief 22

BFRG zal in nieuwsbrief 22 ook Amazon Teak Foundation (ATF) verzoeken en sommeren om openheid van zaken te geven i.v.m. de door ATF uitgevoerde beheertaken en mee te werken aan het beantwoorden van al onze vragen! BFRG zal voor en namens zijn cliënten Amazon Teak Foundation (ATF) en tevens ook zijn bestuurders aansprakelijk stellen indien ATF niet meewerkt en er schade ontstaat voor de cliënten van BFRG!

BFRG heeft zowel Baum - ATF en Tectona ruim voldoende de tijd en de gelegenheid gegeven om te reageren op alle aangetekende brieven die BFRG voor en namens zijn cliënten aan Baum - ATF en Tectona heeft verstuurd maar geven geen thuis en reageren nergens op!

Nu Baum alsmede ATF en Tectona nergens op reageren en dit duidelijk ook niet van plan zijn en verder ook de keuze van zowel al onze cliënten en mogelijk ook nog van vele andere investeerders totaal niet respecteren, omdat deze investeerders besloten hebben om niet in het LATF te stappen en zich ook niet laten dwingen door Baum en er voor hebben gekozen om hun rechten zelf te behouden en zelf de kapopbrengsten wensen te ontvangen, is de mogelijkheid van onderhandelen en tevens de coulante opstelling van BFRG voorbij. BFRG zal die stappen ondernemen, die nodig zijn om de rechten van onze cliënten en onze nog toekomstige cliënten veilig te stellen en te verdedigen.

Baum - ATF en Tectona dienen de keuze van de investeerders die absoluut niet in een fonds geplaatst willen worden te respecteren punt uit!

BFRG waarschuwt dan ook nogmaals voor het volgende!

Indien u helemaal niets onderneemt en alles op zijn beloop laat, dan zult u gewoon in het fonds geplaatst worden of u dit nu wel of niet wilt! Dit staat in de Algemene Voorwaarden! Leest u daarom artikel 1.0 van de Algemene Voorwaarden op onze website! Dit kunt u lezen in nieuwsbrief 18. Komt u er niet uit of begrijpt u het niet, bel dan direct naar BFRG voor nadere informatie hieromtrent.

Indien ook u uw kaprechten zelf wenst te ontvangen en niet in een fonds geplaatst wilt worden waarbij u al uw rechten verplicht moet inleveren, dan is het zaak om zo snel mogelijk contact op te nemen met BFRG. Nu heeft u nog de gelegenheid om zelf te beslissen wat er met uw geld gebeurd, straks kunt u niets meer zelf beslissen en bent u uw opbrengstrechten definitief kwijt zonder ook maar enige zekerheid dat u nog iets terug ziet van uw geld! Laat dit u niet gebeuren!

Het is uw geld - het is uw kapopbrengstrecht en u kunt heel goed zelf beslissen over uw eigen geld en rechten. Daar heb je geen ATF en/of Baum voor nodig! Het fonds is geen verplichting en is volledig overbodig! Informeer direct en vrijblijvend bij BFRG naar de mogelijkheden.

Ga naar www.frauderechtengeldzaken.nl en vul het contactformulier in, dan nemen wij zo spoedig  mogelijk contact met u op en vertellen u geheel vrijblijvend alle ins en outs!

Rechtstreeks bellen kan natuurlijk ook!

Telefoon: 036-5405648

Maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Maandag en dinsdag ook van 18.30 tot 21.00 uur
 

SAMEN STERK