Belangrijk nieuws!
Homologatie Floresteca gedupeerden nog geen gelopen zaak!

Ondanks ons protest heeft de Rechtbank Amsterdam op 28 augustus 2019 op verzoek van Floresteca BV en op verzoek van de bewindvoerders de homologatie uitgesproken van het crediteurenakkoord namens Floresteca, dat op 25 juli 2019 door een vereisde meerderheid van de schuldeisers is aangenomen.

In haar motivering van de uitspraak wijst de Rechtbank er onder
andere op dat circa 98% van de crediteuren akkoord is gegaan met het aangeboden crediteurenakkoord en derhalve het de wens van de 
overgrote meerderheid van crediteuren is om tot homologatie over te gaan.

Er staat nog één rechtsmiddel open om te voorkomen dat het crediteurenakkoord definitief zal worden, en wel in de vorm van een 
hoger beroep bij het Gerechtshof Amsterdam. Dit hoger beroep is 
inmiddels door Bavelaar Advocaten ingesteld; de mondelinge
behandeling hiervan zal plaatsvinden op 5 november 2019 om 11.30 uur
in het Paleis van Justitie aan de IJdok 20 te Amsterdam. Het betreft een openbare zitting, zodat u deze kunt bijwonen.

Het is belangrijk om te realiseren dat het toetsingskader van het hoger beroep relatief beperkt is: er is slechts een beperkt aantal (wettelijke)
gronden waarop het Gerechtshof de verleende homologatie vann het akkoord kan terugdraaien. Het betreft dus geen volledige toetsing van
alle gedragingen van Floresteca en haar bestuurders die tot de huidige
situatie hebben geleid. 

Vanzelfsprekend hebben wij reeds aangevoerd dat het percentage 98% berust op een denk- en rekenfout en dat wordt o.a. mondeling op 
5 november 2019 nogmaals toegelicht. 

Hoewel de homologatie zeker nog geen gelopen koers is, is het mede
daarom zaak om reeds nu ook verder vooruit te kijken. BFRG zal op korte termijn een nieuwe bijeenkomst plannen voor de bij haar aangesloten schuldeisers, waarbij - samen met Bavelaar Advocaten - de
verdere marsroute zal worden besproken. Het betreft hierbij met name (1) de uitwinning van de pandrechten en (2) de persoonlijke aansprakelijkheidstelling van de verantwoordelijke bestuurders, waaronder de heren Brouns en Van Druten.

BFRG roept tevens alle overige 97 obligatiehouders (pandhouders) op, die thans nog niet zijn aangesloten bij BFRG, en ook niet zijn aangesloten bij de SOFN en niet hebben gestemd, om een overweging te maken zich spoedig aan te sluiten bij BFRG, daar BFRG voor 125 obligatiehouders een uitwin procedure start om zijn/haar pandrecht uit te winnen en een procedure start voor de persoonlijke aansprakelijkheidstelling van de verantwoordelijke bestuurders, waaronder de heren Brouns en Van Druten. Dit is juridisch mogelijk en daar is ook draagvlak voor.

BFRG BV met 125 obligatiehouders zal een gezamenlijke vordering indienen van rond de € 24.000.000,- dat direct opeisbaar is. De overige 97 pandhouders hebben eveneens een gezamenlijke opeisbare hoofdsom geschat op ruim € 18.000.000,- 
De totale gezamenlijke direct opeisbare hoofsom van 222 schuldeisers die niet akkoord zijn gegaan met het crediterenakkoord is 
€ 42.000.000,- en betreft maar liefs 35,98% van de schuldeisers!

Ook ATF en Goodwood beleggers die nog niet zijn aangesloten bij BFRG kunnen zich nu nog melden en aansluiten bij BFRG. Ook voor deze groep beleggers zal op kort termijn, na de procedure voor de obligatiehouders, een pittige procedure gestart worden waarin de ingelegde hoofdsommen terug gevorderd zullen worden en de bestuurders, waaronder de heren Brouns en Van Druten eveneens persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.
Ook dit is juridisch mogelijk gemaakt. 

Ga naar www.frauderechtengeldzaken.nl en meld u aan via het inschrijfformulier. BFRG zal dan spoedig contact met u opnemen en zal dan alle ins en outs met u doornemen.Uiteraard is dit gesprek geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets. Het is aan u, of u uw finaciele schade wilt verhalen op ATF - Goodwood en/of Floresteca nu dit juridisch mogelijk is gemaakt. 

BFRG BV beschikt over twee uitstekende advocaten die de rechtszaken voor en namens BFRG BV en al zijn cliënten uitvoerd.

BFRG BV behartigt de belangen voor een grote groep gedupeerde beleggers die allen hebben geïnvesteerd in ATF - Goodwood en/of Floresteca. 

 

Met vriendelijke groet,

Frans Vermeulen
Projectleider Beleggingszaken en Incassozaken
Bureau Fraude Recht & Geldzaken BV

SAMEN STERK!