Nieuwsbrief 12

 

Instappen fonds Luxemburg niet nodig en niet verplicht!

BFRG komt met uitstekend Alternatief voorstel!

 

Zekerheidstelling ingebracht vermogen gewaarborgd door BFRG voor ATF – GoodWood en Floresteca beleggers

 

De Vereniging Belangenbehartiging ATF / GoodWood beleggers.

   

Inleiding

Directe aanleiding is de grote toeloop van Investeerders die zich tot BFRG hebben gewend om gezamenlijk hun belangen in Floresteca plantages te behartigen. Het belang richt zich op het ondersteunen van de sociale en ecologische impact van uw belegging maar vooral ook op het realiseren van een goed rendement op uw belegging.

 Achtergrond

Uw belegging in de teakbomen die zijn aangeplant door de Braziliaanse bosbouwer Floresteca SA bieden zicht op een goed rendement. Het beheer over uw belegging wordt gevoerd door de Stichting Amazon Teak Foundation (ATF) en/of GoodWood Investments B.V. Dit beheer is de laatste 4 jaar echter niet adequaat gebleken. Geldtekorten bij ATF en GoodWood zijn daar wellicht de oorzaak van. GoodWood is in 2010 failliet gegaan en ATF heeft aangegeven haar beheer te willen stoppen. Er zijn immers circa 14.000 beleggers die rond 200 miljoen Euro hebben ingelegd en die recht hebben op een serieus beheerde belegging met optimale rendementsperspectieven.

De commerciële organisatie BAUM Management is door ATF naar voren geschoven om uw beleggingen volledig over te nemen. U wordt dan uitbetaald in aandelen in een Luxemburgs beleggingsfonds, dat door BAUM wordt gemanaged. De voor- en nadelen van deze opzet zullen wij bijgaand meesturen.

Een eerste kosten indicatie wijst uit dat Baum hiervoor 3 á 4 miljoen Euro per jaar zal berekenen. Over een periode van 15 jaar kan dat dus oplopen naar ruim 50 miljoen Euro. Geld dat feitelijk uit onze belegging wordt betaald! Terwijl in het geheel niet duidelijk is hoe en of BAUM waarde toevoegt. Het is niet erg aannemelijk dat BAUM deze 50 miljoen Euro extra kosten voor ons terug kan verdienen. Management in Luxemburg laat de bomen echt niet harder groeien. Dat dit een zwaar negatief effect heeft op onze belegging is zeer waarschijnlijk. Wij hebben er dan ook geen vertrouwen in dat dit de goede weg is voor de belanghebbenden in de plantages van Floresteca.

BFRG komt dan ook tot de conclusie dat wij, als Investeerders in Floresteca plantages, beter onze belangen zelf kunnen behartigen. BFRG is daarom de initiatiefnemer van een Vereniging die belangen van haar leden, bestaande uit de ATF / GoodWood beleggers, zal vertegenwoordigen.

De Vereniging Belangenbehartiging ATF / GoodWood beleggers.

 

Thans wordt gewerkt aan het opzetten van een Vereniging Belangenbehartiging ATF / GoodWood ( verder te noemen Vereniging) die zal fungeren als een gezamenlijk overlegorgaan en belangenvertegenwoordiger. Binnen de Vereniging zal een bestuur aangesteld worden die de belangen van de Investeerders zal gaan behartigen.

De Vereniging richt zich op de 3 pijlers:

 • Communicatie met belanghebbenden ( de Investeerders)
 • Controle op de activiteiten van Floresteca
 • Toezien op de Opbrengstrealisatie voor de Investeerders

 

Het door BFRG voorgestelde Alternatief:

 • Geen beleggingsfonds maar het daadwerkelijke rendement van uw kapopbrengstrechten zelf te ontvangen door uw belegging definitief veilig te stellen.
 • Volledige contractshandhaving zoals u bent aangegaan met ATF - GoodWood.
 • Directe kosten besparing van miljoenen euro’s per jaar ten gunste van de Investeerders op boven- en onderstaande.
 • Het behouden van uw economisch eigendom en trachten het juridisch eigendom in handen te krijgen ten gunste van de Investeerders.

 

Taken van de Vereniging

 • Gedegen cliënten administratie cq communicatie en rapportage.
 • Controleerbaar - helder en transparant rapporteren over de werkzaamheden op de plantages – de opbrengsten en vooruitzichten.
 • Inbreng van deskundigen zoals erkende bosbouwers- juristen – fiscalisten en accountancy en daarmee de plantages en werkzaamheden van Floresteca te (doen) controleren op bosbouwtechnisch - juridisch - fiscaal – financieel en commercieel vlak.
 • Goed onderbouwde en controleerbare rapportages vanuit Floresteca over het onderhouden – kappen cq verkopen en transporteren van onze bomen.
 • Controle op alle activiteiten van Floresteca.
 • Er op toe zien dat Floresteca voor de Investeerders het rendement op hun investering zullen realiseren en optimaliseren.
 • Overlegorgaan voor de Investeerders onderling.
 • Overlegorgaan tussen Investeerders enerzijds en ATF, GWI, SATT, Floresteca SA en eventuele rechtsopvolgers, anderzijds.
 • Uitbesteding werkzaamheden aan derden- deskundigen zoals onder andere BFRG.
 • Alles wat nodig is te ondernemen dat dienstig kan zijn aan het doel.

 

Hoofddoel van de Vereniging en BFRG:

Ons hoofddoel is er voor te zorgen dat de Investeerders een goede opbrengst per plantage uitgekeerd krijgen.

 Wat willen wij niet:

 • geen beleggingsfonds
 • geen vermenging van de opbrengsten van onze bomen met andere plantjaren of andere plantage bedrijven
 • voorkomen dat onze goede bomen straks onder slechtere plantages moeten lijden
 • iedereen moet het volledige recht op de opbrengst van de plantage waar hij of zij in geïnvesteerd heeft behouden
 • wij willen niet dat de kapopbrengsten door een beleggingsmaatschappij opnieuw worden geherinvesteerd
 • wij vinden dat de volledige kapopbrengsten aan de Investeerders moeten worden uitgekeerd
 • wij willen niet dat aan de Investeerders bovenproportioneel hoge kosten in rekening worden gebracht voor een belegging die zij al volledig betaald hebben.

 

Lidmaatschap

Lidmaatschap aan de Vereniging is voor het moment geheel kosteloos. De kosten van de Vereniging worden gebudgetteerd wanneer bekend is hoeveel leden er zijn en het bestuur de taken in de eerste ledenvergadering heeft vastgesteld. Zodra de naam en de Statuten van de Vereniging alsmede de website klaar en actief gemaakt is zullen wij u in de gelegenheid stellen om u aan te melden.

BFRG zal de administratie van de Vereniging verzorgen. Bestaande cliënten van BFRG zullen automatisch worden opgenomen in de Vereniging. Aspirant leden van de Vereniging worden verzocht cliënt te worden van BFRG opdat een dossier voor hen aangelegd kan worden.

Kunt u zich ook in bovenstaande vinden en wenst u ook de kapopbrengsten volledig zelf te ontvangen maar bent u nog geen cliënt van Bureau Fraude Recht & Geldzaken!

Dan kunt u zich aanmelden op www.frauderechtengeldzaken.nl hier vindt u het contactformulier waarmee u zich kunt aanmelden voor een geheel vrijblijvend telefonisch gesprek. Een goed gesprek met BFRG werkt zeer verhelderend een geeft een goede weergave van de huidige stand van zaken.

Bellen mag natuurlijk ook, wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer: 036 – 5405648.

SAMEN STERK!

Inbreng ATF / GoodWood contracten in fonds Luxemburg. Onderstaand de voor- en nadelen.                   

 

VOORDELEN VOLGENS ATF

NADELEN VOLGENS BFRG

Spreiding belegging over meerdere plantages en aanplantjaren en wellicht in andere landen

Spreiding

● Leidt tot enorme looptijdverlenging van opbrengsten ivm 1e set aanplant 1994 en laatste set van aanplant t/m 2008

● Verplicht met andere landen en bosbouwers in een bootje zitten bijv. Terra Vitalis/ Costa Rica - Panama en/of nog meer andere landen kan zeer nadelig uitvallen

Fonds koopt zelf aandelen in

 

 

 

Inkoop door het fonds is uitsluitend mogelijk indien het fonds liquide middelen heeft cq nieuwe aandelen kan uitgeven voor cash (is zeer nadelig) voor de investeerder ivm met de dan bijbehorende zeer hoge extra kosten en krijgt daardoor een te lage verkoop opbrengst

Aandelen in fonds zijn verhandelbaar

 

 

 

 

 

● Aan uitstappen gedurende de eerste 7 jaar incl. lock up van 2 jaar zijn zeer hoge boetes van toepassing (15% en  meer?) plus aankoop -verkoop en overdrachtskosten

● Niet bekend is of er überhaupt wel een markt is om de aandelen aan te verkopen. Dus geen enkele garantie betreffende de in of verkoop

● Veel aanbod heeft een zeer negatieve invloed op de prijs per aandeel

● Het economische en juridisch eigendom zal worden overgedragen aan Baum en de twee Stichtingen ATF en Tectona worden opgeheven

Fonds kan plantages herverkavelen met andere bezitters die niet in het fonds meedoen. Dit leidt tot mogelijk vroegere cash flow

Vervroegt kappen leidt absoluut tot aanzienlijk mindere nominale opbrengst van een plantage en herverkaveling is dan zonder enig verantwoording naar investeerder toe uit te voeren

Fonds kan geen dividend uitkeren maar herinvesteren in nieuwe kansrijke projecten

 

Geen dividend uitkering – investeerder kan alleen liquiditeit verkrijgen als hij zijn aandelen verkoopt aan het fonds en wel en uitsluitend tegen de door hen gestelde waarde en (mitsdien) er geld is in het fonds. Daarbovenop komen er ook nog zeer hoge transactie - verkoopkosten - administratiekosten en een forse boete indien u tot verkoop over wilt gaan van uw aandelen binnen 7 jaar. Los daarvan worden eventuele kapopbrengsten van tussenkap en hoofd kapopbrengsten geherinvesteerd en krijgt de investeerder dus geen gelden uitgekeerd. De investeerders zitten absoluut niet te wachten op herinvesteringen. Zij willen juist gewoon de kapopbrengsten uitgekeerd krijgen en dat is nou juist niet mogelijk en dus niet van toepassing

Controle en toezicht op bosbouw door beheerder Baum management

Het fonds rekent kosten van jaarlijks circa 1,5% over het Fondsvermogen. Voorbeeld: Fondsvermogen gemiddeld Euro 300 miljoen x 15 jaar gemiddelde looptijd x 1,5% = € 67,5 miljoen kosten alleen al voor beheer. Een enorme kostenpost ten laste van de investeerders en buiten alle kosten van Floresteca en de overige zeer hoge kosten die hier nog bovenop zullen komen. Van nog enig opbrengst is door deze hoge kosten niet of nauwelijks meer sprake. Dit is zeker niet wenselijk.

Controle en toezicht door financieel toezichthouder Luxemburg (CSFF)

Toezichtkosten