Nieuwsbrief 28
24 mei 2016

Stichting Amazon Teak Foundation (ATF) opnieuw voor de rechter!

Bureau Fraude Recht & Geldzaken daagt ATF opnieuw voor het gerecht wegens verspreiding van valselijke informatie aan de beleggers van ATF - GoodWood en Floresteca!

ATF heeft juridisch gezien totaal geen zeggenschap over de GoodWood investeerders laat staan dat zij partij hierin zijn!

Opnieuw heeft ATF zich schuldig gemaakt aan pure misleiding door valselijke informatie aan de ATF, GoodWood en Floresteca beleggers te verstrekken met als doel om BFRG wederom onterecht in discredit te brengen en vooral om paniek te saaien. BFRG is voor ATF en Baum een enorme sta in de weg voor zijn beoogde fonds.
Bureau Fraude Recht & Geldzaken heeft er dan ook schoon genoeg van dat er nog steeds met regelmaat zeer misleidende brieven aan de goedgelovige beleggers worden verstuurd door ATF. Zowel ATF alsmede ook de firma Baum Management S.á.r.l. Luxemburg hebben zich de afgelopen twee jaar constant beziggehouden met het bekogelen en verspreiden van ongeoorloofde niet op waarheid beruste brieven aan de ATF en GoodWood investeerders ten nadele van BFRG! Door de zeer misleidende brieven van ATF, tracht ATF BFRG uit te schakelen, zodat ATF vooralsnog koste wat het kost alle investeerders in hun beoogde fonds probeerd te plaatsen. BFRG houdt dit beoogde fonds dan ook zeer terecht tegen daar dit fonds helemaal niet nodig is! Voor BFRG is ATF nu te ver gegaan, nu ATF zelfs de brutaliteit heeft om te verspreiden dat BFRG failliet is! Sterker nog, de investeerders worden zelfs brutaalweg gebeld door de ATF clan en door Öku Life (onderdeel van de groep van Baum en zijn fonds) met de mededeling dat BFRG failliet is en dat zij zich nu alsnog dienen aan te melden bij ATF en hun n.a.w. gegevens moeten invullen om alsnog in het fonds geplaatst te worden. De verbazing is dan ook groot bij BFRG! BFRG is helemaal niet failliet! De beleggers worden hiermee wederom en doelbewust door ATF valselijk voorgelicht en daardoor compleet op het verkeerde been gezet! Op deze valselijke manier hoopt ATF de cliënten van BFRG alsnog binnen te hengelen voor zijn fonds. Voor BFRG dat opkomt voor een behoorlijke grote groep investeerders die zelf hun kapopbrengsten wensen te ontvangen en er voor gekozen hebben dat zij niet in het zeer onzekere en koste verslindend fonds van Baum geplaatst wensen te worden is maat vol. Na meer dan twee jaar alles gepikt en geslikt te hebben van ATF en ook van Baum is de emmer nu overgelopen en stapt BFRG wederom naar de rechter! Deze ongeoorloofde en zeer misleidende praktijken hanteren zowel ATF als Baum al twee jaar lang (getuigen de zeer misleidende brieven) die ATF en Baum in de afgelopen twee jaar hebben verspreid aan de investeerders. Al deze zeer misleidende brieven zullen wij dan ook ter inzage aan de rechter voorleggen.
De zeer misleidende praktijken van ATF en Baum kan BFRG niet meer negeren en ook niet meer tolereren! Het is genoeg geweest! Deze misleidingen moeten stoppen! Het geeft tevens heel duidelijk aan met wat voor lieden de investeerders te maken hebben en hoe zij hun zaken doen. BFRG is er dan ook helemaal klaar mee en gaat nu de rechter inschakelen  om een einde te maken aan deze misleidende praktijken van ATF. BFRG, een stevige partij en daardoor een flinke sta in de weg voor ATF en vriendje Baum strijd fel en doelgericht tegen de snode plannen van ATF en Baum voor en namens zeer veel investeerders die zich intussen bij BFRG hebben aangesloten. Het is te zot voor woorden, dat ondanks dat de grote 20 jarige eindkappen nu reeds plaatsvinden en er binnenkort dus gewoon eindkapopbrengsten rechtstreeks uitgekeerd kunnen worden aan de investeerders, is dat ATF toch blijft doorgaan om de investeerders alsnog in zijn beoogde fonds te plaatsen! Santhagens dient naar de mening van BFRG dan ook niet het financiële belang van de investeerders! Maar! Uitsluitend zijn eigen financieel belang! BFRG laat dit niet gebeuren punt uit.

Dit fonds is helemaal niet in het belang van de investeerders en totaal overbodig! Dit fonds is uitsluitend in het belang van ATF en Baum.

Heet hangijzer:
Het hete hangijzer wat speelt, is dat BFRG voor al zijn aangesloten cliënten reeds een zeer ervaren en vooral betrouwbare beheerder cq bosbouwer heeft klaar staan!

Deze zeer gedreven en ervaren bosbouwer is de Hollandse Bosbouw Maatschappij (HBM) die tevens ook over alle AFM vergunningen beschikt en waarbij de investeerders hun eigen belang, de tussen en eindkapopbrengsten volledig zelf mogen behouden en ook volledig zelf uitgekeerd krijgen. Dit tot afschuww en groot ongenoegen van ATF en Baum. De beleggers zijn al meerdere jaren behoorlijk op het verkeerde been gezet en verkeerd ingelicht door ATF en Baum. Zo heeft ATF de investeerders zeer bewust onthouden dat er een tweede en veel betere keuze mogelijkheid klaarligt met volledig behoudt van de kapopbrengstrechten! Maar! ATF verzwijgt bewust deze tweede keuze mogelijkheid en geeft de niets vermoedende investeerders helemaal geen keuze terwijl dit wettelijk wel verplicht is! Het moge zeer duidelijk zijn geworden dat de ATF uitsluitend zijn eigen belang dient en niet het belang van de investeerders! Dit kan niet, dit mag niet en zal BFRG ook niet toestaan! Het is een grote schande dat er door ATF op allerlei mogelijke manieren en op zeer dwangmatige manier geprobeerd wordt om de ATF en GoodWood investeerders toch in een fonds te plaatsen, terwijl dit fonds helemaal niet nodig is daar de eindkappen al begonnen zijn en er gewoon rechtstreeks uitbetaald kan worden aan de rechthebbende investeerders! BFRG laat dit niet gebeuren! De investeerders dienen gewoon de megakapopbrengsten zelf te ontvangen punt uit.

De 20 jarige hoofdkappen zijn al begonnen, er staat dus niets, maar dan ook helemaal niets meer in de weg om de kapopbrengsten rechtstreeks aan de participanten uit te keren via de Stichting Tectona (SATT). Sterker nog! Deze kap uitbetalingsverplichting door SATT is en staat onomstotelijk vastgelegd in de overeenkomsten dat de investeerders zijn aangegaan!

Maar! De grote tassen met kapgelden rechtstreeks aan de investeerders uitkeren is blijkens helemaal niet de bedoeling! ATF heeft samen met Baum hele andere plannen met deze opbrengstrechten van de investeerders en daar steekt BFRG nou juist een stokje voor!

De investeerders kunnen absoluut en zeer zeker zelf hun a.s. kapopbrengstrechten opstrijken punt uit! Immers de grote kap is al geruime tijd begonnen. Zo simpel is het en niet anders! De investeerders hebben gewoon recht op deze kapgelden en zullen deze hoe dan ook zelf uitgekeerd krijgen! Hier is geen discussie meer over mogelijk punt uit.

ATF onthoud de investeerders bewust een veel betere financiële optie! Hiermee  overtreed ATF de wet en vooral zijn zorgplicht en dient de ATF dus uitsluitend zijn eigen belangen en niet de belangen van de investeerders!

ATF overtreed naar de mening van BFRG ook nog eens de wet! Zij onthoud de investeerders namelijk dat er ook nog een heel andere keuze mogelijkheid is. Deze tweede keuze is dat het beheer gewoon gedaan wordt met volledig behoud van alle rechten van de kapopbrengstrechten! ATF biedt uitsluitend de zogenaamde enige mogelijkheid aan (het fonds van Baum), een zeer koste verslindend Luxemburgs fonds, waarbij de investeerder ook nog eens 20 jaar langer moet gaan participeren en daarnaast zeer lang moet afwachten op een (mogelijke) uitkering vanuit dit fonds. Bovendien, is het ook nog eens allerminst zeker dat er überhaupt nog enig geld gaat overblijven voor de investeerder vanuit het fonds (leest u daarom ook even nieuwsbrief 25) op onze website www.frauderechtengeldzken.nl zeer aandachtig voor alle ins en ouds van kosten en management fee’s hieromtrent dat Baum voor alleen al het beheer van zijn fonds rekent. De andere (tweede) keuze mogelijkheid (reeds door BFRG geregeld) en tevens financieel gezien de beste keuze t.g.v. de participanten zelf dat de investeerders bewust is onthouden door ATF is namelijk, dat Bureau Fraude Recht & Geldzaken al een zeer ervaren beheerder cq bosbouwer (HBM) heeft klaarstaan (in Brazilië met alle vergunningen van de AFM). HBM kan het beheer en de controlewerkzaamheden i.v.m. de kappen en opbrengstgelden uitvoeren tegen normale en transparante beheerkosten. Deze kosten zijn aanzienlijk lager dan die van Baum en behelzen nog niet eens een vijfde deel van wat Baum per jaar voor zijn zogenaamde fondsbeheer vraagt en waarbij de investeerders ook nog eens hun kapopbrengstrechten volledig zelf behouden en ook zelf uitgekeerd krijgen en dus ook geen twintig jaar langer hoeven te participeren. Het koste verslindende fonds wat ATF er door wil drukken is dus totaal overbodig en dient uitsluitend het financiële belang van ATF en dat van Baum! Het is daarom dat ATF en Baum op alle mogelijke misleidende manieren hebben getracht en tot op heden nog steeds trachten om (BFRG) de grote sta in de weg die deze snode plannen (het fonds) van ATF en Baum tegenhoud en tot op heden heeft kunnen tegengehouden uit de weg probeert te ruimen. Als BFRG er niet was geweest, dan hadden de investeerders al geruime tijd geleden in het fonds gezeten en hadden zij al hun opbrengstrechten al kwijt geweest. Het is dankzij de inspanning en volharde strijd van aanpak van BFRG dat het fonds er tot op heden nog steeds niet is, omdat BFRG dit tot op heden heeft kunnen tackelen, gaan nu de opbrengstgelden van de aanplant 1994 -1995 en 1996 dat nu gekapt wordt met een geldwaarde van ruim 20 miljoen dollar nu niet in de kassa van de firma Baum, maar rechtstreeks in de pocket van de rechthebbende investeerders! Met dank aan BFRG! BFRG kan u en hoeft u niet te vertellen dat ATF en Baum hier zeer pissig om zijn! Maar het recht heeft op dit moment wel gezegevierd dankzij de inspanning en de volharde strijd van BFRG. Maar pas op! De wedstrijd voor de overige investeerders is nog niet veilig, daar ATF en Baum na deze door BFRG afgedwongen kapuitbetalingen, alle overige investeerders van de plantjaren 1997 t/m 2008 alsnog in hun fonds willen stoppen. BFRG gaat dit uiteraard aanvechten en verhinderen. Immers de 20 jarige hoofdkappen vinden al plaats. Er is dus totaal geen reden meer te bedenken voor het alsnog opstarten van een zeer koste verslindende fonds, dit fonds is eenvoudig gezegd totaal overbodig. Ook alle overige investeerders met de plantjaren 1997 t/m 2008 kunnen zich gewoon bij BFRG aansluiten om hun rechten direct te laten veilig stellen en te laten verdedigen als zij ook hun kapopbrengstrechten aan hen zelf uitgekeerd willen zien. Het enige wat u nog hoeft te doen hiervoor is u aanmelden bij BFRG.  www.frauderechtengeldzaken.nl     

Bureau Fraude Recht & Geldzaken eist dan ook het volgende van de Stichting ATF i.v.m. zijn verspreideng van misleidende niet op waarheid beruste brieven.

1 . Rectificatie in alle landelijke dagbladen
2 . Rectificatie op alle websites van ATF
3 . Directe verwijdering van de valselijke informatie van alle websites van ATF
4 . Verwijdering van de valselijke informatieverspreiding van het internet dat Google.nl heeft verspreid
5 . Aan alle cliënten van Bureau Fraude Recht & Geldzaken een rectificatiebrief over alle door ATF en Baum verspreide brieven, met de mededeling dat deze niet op waarheid berusten met excuses, alsmede ook aan alle overige investeerders van ATF en GoodWood, daar ook deze nog niet bij BFRG bekende investeerders al deze valselijke brieven van ATF en Baum hebben ontvangen

Verder stelt BFRG zowel de Stichting ATF, maar daarnaast ook zijn bestuurders (persoonlijk) aansprakelijk voor de financiële schade - imagoschade - juridische schade en alle overige schades dat BFRG door toedoen van ATF intussen en aantoonbaar heeft opgelopen.

Tip!
BFRG heeft tevens zijn advocaat een onderzoek laten doen naar de beheerder ATF!

Gebleken is, dat ATF in principe en uitsluitend voor de kleinste groep (de ATF investeerders) nog wel mag beheren daar ATF nog niet failliet is, hoewel de ATF technisch al wel failliet is. Tenzij de ATF investeerder dit hernieuwde beheer van ATF niet meer wil accepteren en niet wenst voort te zetten en dit aangetekend aan ATF aangeeft en opzegt! BFRG kan u hierbij probleemloos ondersteunen!

Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook het volgende! Bestemt voor de grootste groep investeerders (de GoodWood investeerders!).

GoodWood is failliet gegaan en daarmee is de overeenkomst tussen GoodWood en de investeerder simpelweg gewoon ontbonden! Er is dus geen sprake meer van een overeenkomst tussen GoodWood en de investeerder.

Maar in de ontbonden overeenkomst staat nog wel onomstotelijk een verplichting vast, deze verplichting is, dat bij faillissement van GoodWood en/of ATF de Stichting Tectona (SATT) verantwoordelijk blijft voor de uitbetaling van de tussen en eindkapgelden aan de investeerders! Dat staat namelijk als waarborg vastgelegd in de overeenkomsten van GoodWood en ATF! Het beheer van de GoodWood investeerders is dus volledig ontbonden door het faillissement van GoodWood. Maar! Tectona blijft wel verantwoordelijk voor de uitbetalingen van alle tussen en eindkapopbrengsten aan de investeerders.

Doordat de overeenkomsten van de GoodWood investeerders door het faillissement van GoodWood is ontbonden, mogen de GoodWood investeerders dus ook alles zelf bepalen en
zelf een keuze maken. Zo kunnen zij er voor kiezen om een eigen beheerder aan te wijzen en zo ook mogen zij dus ook geheel zelf bepalen wat hij/zij met hun eigen geïnvesteerd vermogen en opbrengstrechten willen doen. Hierover is geen discussie mogelijk punt uit.

ATF heeft juridisch gezien totaal geen zeggenschap over de GoodWood investeerders, laat staan dat zij partij hierin zijn!

Uit het onderzoek is gebleken, dat ATF geen partij is van de GoodWood investeerders en niet zomaar het recht heeft om te beheren voor en namens de GoodWood investeerders en zo ook heeft ATF ook geen beslissingsbevoegdheid hierin, laat staan zeggenschap over de centen en rechten van de GoodWood investeerders! ATF dringt zich wel zeer brutaal op als nieuwe beheerder terwijl zij hiertoe helemaal geen recht heeft. ATF mag niet beheren voor de GoodWood investeerders zonder een getekende overeenkomst van de GoodWood investeerder te hebben waarin onomstotelijk is overeengekomen, dat de GoodWood investeerder heeft ingestemd met ATF en/of met Baum dat ATF en/of Baum voor hem/haar het beheer mag uitvoeren. De investeerders van GoodWood hebben immers uitsluitend contractueel zaken gedaan met de firma GoodWood en niet met de firma ATF (Amazon Teak Foundation)!
Uit onderzoek blijkt dan ook, dat geen enkele (GoodWood investeerder) met ATF en/of met Baum een dergelijke overeenkomst heeft afgesloten, laat staan iets dergelijks ondertekend heeft waarin staat, dat ATF en/of Baum toestemming heeft verkregen om het beheer voor hem/haar te mogen uitvoeren en daarmee dan onherroepelijk ook zo mogen beslissen over zijn/haar geld, zijn/haar kapopbrengsten en zelfs zonder ook maar enig inbreng of inspraak van de investeerder ook nog eens kan beslissen, dat hun opbrengstrechten niet rechtstreeks aan hen zelf betaald gaat worden, maar gewoon in een zeer langdurig fonds gestopt wordt en dit ook nog zonder ook maar enige garantie waaruit blijkt, dat er überhaupt nog enig geld overblijft vanuit dit beoogde fonds van ATF en Baum en daarnaast dan ook nog het lef te hebben om alle kosten dat ATF danwel Baum hiervoor wenst te rekenen gewoon op het bordje van de GoodWood investeerder legt. Het moet niet zotter worden! BFRG doet er dan ook terecht alles aan om de opbrengstrechten van de investeerders rechtstreeks te laten uitbetalen aan de investeerders zelf punt uit.

Indien u als GoodWood investeerder geen overeenkomst getekend heeft met ATF voor toestemming dat ATF of Baum het beheer voor en namens u mag uitvoeren, dan is het zeker niet onverstandig om direct contact op te nemen met Bureau Fraude Recht & Geldzaken. Wij vertellen u graag alle ins en ouds wat u dan zou kunnen ondernemen om de ATF duidelijk te maken dat u geen overeenkomst heeft met ATF en/of Baum en hoe u zelf de hoofdkapopbrengstrechten kunt ontvangen! Neem direct contact op met BFRG indien u uw geïnvesteerd vermogen (uw geld) vooralsnog zelf wilt behouden en u uw kapopbrengstrechten zelf in bezit wilt houden en ook zelf wilt ontvangen. Wacht u hiermee niet te lang meer mee en reageer zo snel mogelijk voordat u straks te laat bent! Indien u nog steeds lastiggevallen wordt door ATF en/of Baum met de mededeling om papieren in te vullen of n.a.w gegevens aan hen te sturen, dan is het wellicht zeker niet onverstandig om hieraan geen gevolg te geven en eerst even met BFRG te bellen.

Voor nadere informatie kunt u ook het contactformulier op onze website invullen! Ga naar www.frauderechtengeldzaken.nl, vul het contactformulier in en BFRG neemt dan zeer spoedig contact met u op voor het maken van een vrijblijvend informatief telefonisch gesprek omtrent bovenstaande zaak! Bovenstaande zaak is slechts één van de vele zaken die wij behartigen. U kunt uiteraard ook voor vele andere zaken bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken terecht. Direct bellen kan natuurlijk ook! 036-5405648

 

Samen sterk!