Good News!
BFRG in het gelijk gesteld door AFM!

Positief nieuws voor GoodWood en ATF beleggers die niet in het fonds geplaatst wensen te worden!

AFM komt met voorstel!

Voorinschrijving LATF (Latin American Timber Fund) is onrechtmatig - niet bindend en kan zondermeer ongedaan gemaakt worden!


Bureau Fraude Recht & Geldzaken heeft stevig uitgehaald naar de firma Baum en bedankt al zijn cliënten voor hun geweldige inzet en medewerking om de ongeoorloofde handelswijze van ATF en Baum duidelijk te maken aan de AFM. Gezien de massale klachtenregen aan de AFM heeft dit direct geresulteerd in een uitnodiging voor BFRG op het hoofdkantoor van de AFM.

Tijdens ons gesprek met de AFM op 18 december 2014 te 16.00 uur zijn er een flink aantal zaken besproken met de AFM. De vragen met antwoord die AFM aan BFRG en BFRG aan AFM stelde zullen wij hieronder aan u citeren. Er zijn uiteraard meerdere zaken besproken met de AFM, maar de meest belangrijkste van de hieronder gestelde vragen met antwoord willen wij u zeker niet onthouden.

AFM stelde de volgende vragen aan BFRG:

1 . Wij zijn geschrokken van de vele klachten die momenteel bij ons binnen zijn gekomen over de werk en handelswijze van ATF en Baum.
Kunt u de klachtenregen aan het adres van ATF en Baum staven met enig bewijs!

Antwoord BFRG:

Ja, dit kunnen wij staven met bewijsstukken.
Afgesproken is met de AFM dat BFRG de kopieën van de meest belangrijke bewijsstukken zal toesturen na 16 januari 2015 i.v.m. met sluiting van ons kantoor op 19 december 2014 tot 5 januari 2015 voor afronding boekhouding.

             2 . Hoe denkt BFRG de controlerende taken te kunnen
             uitvoeren in Brazilië!

Antwoord BFRG:

Wij hebben intussen goede contacten met een zeer vakkundige bosbouwer. Deze bosbouwer heeft ruime ervaring in het succesvol managen van teakplantages en is bekent met Floresteca SA en Floresteca Nederland. Deze bosbouwer heeft bovendien (aantoonbaar) met succes enkele plantages winstgevend afgerond voor zijn investeerders. Winst maken op eindkappen kan dus wel degelijk.

Deze bosbouwer is met BFRG in contact gekomen via een goede zakenrelatie van BFRG die ook bij GoodWood heeft geïnvesteerd en bovendien heeft hij ook zelf geïnvesteerd in ATF. Deze bosbouwer zal in januari 2015 naar Nederland komen en zal dan verder in gesprek gaan met BFRG i.v.m. zijn mogelijke toekomstige ondersteuning voor controletaken op de plantage te Brazilië, dit in overleg met BFRG. Zijn naam hebben wij alvast bekend gemaakt aan de AFM. BFRG zal zijn naam publiekelijk bekend maken zodra een vervolggesprek heeft plaatsgevonden en er mogelijk overeenstemming is bereikt met deze bosbouwer. BFRG verklaarde tevens aan de AFM dat BFRG geen financieel beheer zal doen zoals bedoelt voor de Wet financieel toezicht (Wft), daar is immers de Stichting Trust-en Administratiekantoor Tectona voor.

BFRG zal uitsluitend onderzoekstaken gaan verrichten die in het belang zijn voor de investeerder - zal controlerende taken verrichten en bespreken met Floresteca SA en Floresteca Nederland - zal onderhandelingen en overleg plegen met Floresteca S.A. en Floresteca Nederland. BFRG zal eveneens kapopbrengsten uitbetaald aan de Stichting Tectona door Floresteca SA te Brazilië gaan controleren, dit geld ook voor eventuele achterstallige ontvangen kapopbrengstgelden dat nog uitbetaald dient te worden aan de investeerders indien zij daar recht op hebben. BFRG heeft verder als strikte voorwaarde gesteld, dat Floresteca Nederland en Floresteca SA te Brazilië alles helder - transparant en controleerbaar maakt. Intussen heeft BFRG op 12 januari 2015 met Floresteca Nederland een uitgebreid gesprek hieromtrent gevoerd. Floresteca Nederland heeft tevens aangegeven aan BFRG, dat zij bereid is om samen te werken met BFRG omtrent het werken met een open vizier waarin alles helder - transparant en controleerbaar gemaakt zal worden. De heer Laurens Brouns is tevens bereid om mondelinge toelichting te verstrekken aan alle investeerders die cliënt zijn van BFRG indien daar behoefte aan is doormiddel van een bijeenkomst!

BFRG stelt tevens, dat de Stichting Trust-en Administratiekantoor Tectona verantwoordelijk dient te zijn en te blijven voor de bewaring van de bosbouw-assets - de perceel administratie - de cliënt administratie en voor de uitbetaling van de kapgelden aan investeerders. Hieromtrent zullen wij nog nadere gesprekken voeren met de directie van Tectona en de AFM om hier invulling aan te geven.

             BFRG huurt de juiste mensen in zoals ATF en Baum dit
             ook doen:

1 .  Een bosbouwer die de taal spreekt en ruime ervaring heeft in teakteelt en tegen betaling controletaken kan uitvoeren in opdracht van BFRG, dit rapporteert aan BFRG en zal verder gesprekken voeren met Floresteca S.A. en BFRG.

BFRG zal uiteraard ook naar Brazilië afreizen voor nadere besprekingen - bezichtigingen – inzage en het aangaan van nieuwe contractuele overeenkomsten aangaande de dienstverlening van Floresteca SA.

2 .  Een accountant raadplegen voor allerlei zaken die voor de investeerders van belang zijn.
3 .  Een jurist raadplegen voor alle mogelijke toekomstige juridische aspecten - contractuele aspecten - voor het (indien noodzakelijk) nemen van juridische stappen en voor alles wat verder van belang is of kan zijn voor de investeerders.
4 . BFRG wil verder strikte controle kunnen uitvoeren op de Stichting Tectona i.v.m. ontvangen kapgelden - toekomstige kapgelden en de betaling daarvan aan de rechthebbende. Dit geld voor alle ontvangen gelden en gelden die nog niet uitbetaald zijn en indien dit van toepassing isvooralsnog met terugwerkende kracht! Dit is van toepassing voor alle investeerders die zich hebben aangesloten bij BFRG of dit vooralsnog wensen te doen.

Voor alle bovenstaande taken hoef je zelf geen bosbouwer te zijn zoals ATF en Baum aan het adres van BFRG - zijn cliënten en overige investeerders hebben voorgespiegeld.

Immers, zo stelde BFRG aan de AFM! Henk van Druten - Laurens Brouns - de voormalige directieleden van GoodWood/ATF - Marius van Eibergen Santhagens en zo ook de heer Bas Dijkman van de firma Baum zijn namelijk ook geen bosbouwers.

BFRG merkte dan ook op, dat BFRG dus ook geen bosbouwer hoeft te zijn! De bosbouwer die alle werkzaamheden op de plantage uitvoert en (uitsluitend) alleen uitvoert, is namelijk gewoon Floresteca S.A. te Brazilië. Dit is ook bevestigt door Floresteca aan BFRG, dat Floresteca de bosbouwer is die alle werkzaamheden op de plantage uitvoert en niet Baum. Wat voor BFRG en zijn cliënten eveneens van groot belang is, is dat er een goede communicatie en controle zal zijn op Floresteca SA te Brazilië zodat alle werkzaamheden op de plantage inclusief kosten en baten van kap tot transport helder en transparant is. BFRG merkte dan ook direct op aan de AFM, hoewel GoodWood alsmede ATF wel een beheer vergunning van de AFM hebben verkregen, is er in al deze jaren totaal geen sprake geweest van controleerbaar en transparant werken door ATF en GoodWood! Dit kan en moet anders! BFRG wenst deze controlerende taken in te vullen voor zijn cliënten.

De AFM reageerde positief op bovenstaande antwoorden van BFRG en had verder geen vragen meer. Een vervolg gesprek met de AFM omtrent bovenstaande zal op zeer kort termijn worden ingeplant. 

BFRG stelde de volgende vragen aan de AFM!

ATF en GoodWood, beiden onder leiding van de heer Marius van Eibergen Santhagens hebben de investeerders vanaf 2008 t/m 2014 aan het lijntje gehouden door te stellen dat er hier in Nederland een Nederlands beleggingsfonds opgericht zou worden. Duidelijk is geworden dat de investeerders eerst door GoodWood 3 jaar lang onder leiding van de heer Marius van Eibergen Santhagens is voorgespiegeld dat het fonds al klaar stond en dat er nog slechts een paar puntjes moesten worden goedgekeurd door de AFM aldus zijn brieven aan de investeerders. Dit zogenaamde fonds is er niet gekomen en GoodWood ging vooralsnog onder leiding van de heer Marius van Eibergen Santhagens in december 2010  failliet! Daarna en eveneens onder leiding van de heer Marius van Eibergen Santhagens is met goedkeuring van de curator van GoodWood een doorstart gemaakt met ATF! ATF is notabene de oprichter en eigenaar van het ter ziele gegane GoodWood! Ook nu werden de investeerders na de doorstart eveneens 3 jaar lang voorgespiegeld dat het fonds klaar stond en ter goedkeuring lag bij de AFM en dat dit nog slechts een formaliteit zou zijn aldus zijn brieven aan de investeerders.  

1 . Onze vraag aan de AFM hoelang de heer Santhagens al wist dat er helemaal geen Nederlands beleggingsfonds in Nederland zou komen bleef onbeantwoord!

Maar wat blijkt! ATF heeft zelf op 24 januari 2013 aan de AFM verzocht om de verdere behandeling van zijn verzoek tot goedkeuring van het prospectus voor een conversie naar een Nederlands beleggingsfonds te staken. De reden hiervoor was, dat ATF geen beheergeld meer kreeg van de participanten, maar blijkens in het geheim al in 2012 met Baum in onderhandeling was en gesprekken voerde voor een mogelijk fonds in Luxemburg! Zie en lees de mededeling berichtgeving op de site van de AFM 29 januari 2013!

2 . Verder stelde BFRG aan de AFM hoe het mogelijk was dat de heer Marius van Eibergen Santhagens maar liefst 5 petten kon dragen terwijl naar de mening van BFRG een Stichting juist geheel onafhankelijk zou moeten werken.

De AFM bevestigde dat een Stichting inderdaad onafhankelijk hoort te zijn!

3 . BFRG vroeg aan de AFM wie er daadwerkelijk verantwoordelijk is voor het huidige beheer, is dit ATF of Baum.

De AFM bevestigde dat het ATF is die thans verantwoordelijk is en niet Baum!

4 . Is Baum dan uitsluitend de financier voor het beheer van ATF zonder dat Baum hierin enig inspraak en/of zeggenschap heeft.

De AFM bevestigde dat Baum thans geen enkele inspraak of zeggenschap heeft en is uitsluitend de financier voor het beheer van ATF!

5 . Heeft Baum uit hoofde van en namens Baum dan ook geen recht om zelf cliënten zowel schriftelijk alsmede telefonisch te benaderen - uit te nodigen voor zijn eigen bijeenkomsten - privé te bezoeken - te dwingen om verplicht in zijn fonds te stappen of hen op voorhand te laten intekenen voor zijn fonds.

De AFM bevestigde dat Baum geen recht hiertoe heeft!

6 . Kan ATF danwel Baum investeerders dwingen om in zijn fonds te stappen als zij geen handtekening hebben gezet voor het fonds.

DE AFM bevestigde dat dit niet kan zonder handtekening voor akkoord van de investeerder. De handtekening is alleen en uitsluitend bindend en rechtsgeldig als het de officieel goedgekeurde prospectus betreft.

7 . Baum overtreed volgens BFRG artikel 5:2 Wft (Wet financieel toezicht) daar Baum investeerders toch op voorhand laat inschrijven voor het LATF (Latin American Timber fund) zonder dat Baum daarvoor de benodigde goedgekeurde prospectus in bezit heeft. Naar de mening van BFRG is de voorinschrijving van het fonds een illegale inschrijving en daarmee overtreed Baum de Nederlandse wet en regelgeving.

De AFM bevestigde dat Baum hiertoe niet gerechtigd is en dat de inschrijving voor zijn fonds onrechtmatig en niet bindend is!  

8 . Betekend dit, dat als investeerders die nu al hebben getekend voor het fonds omdat zij niet wisten dat zij onjuist zijn ingelicht door ATF en Baum en daarmee een totaal verkeerde voorstelling van zaken hebben verkregen van ATF en Baum vooralsnog zijn/haar inschrijving van het LATF ongedaan kunnen maken!

De AFM bevestigde dat als een investeerder zijn handtekening heeft geplaatst voor het LATF zonder een goedgekeurde prospectus dat hij/zij de ondertekening zondermeer ongedaan kan maken! De inschrijving is namelijk niet rechtsgeldig!

9 . Bij wie moeten de investeerders dan zijn om de inschrijving van het LATF ongedaan te kunnen maken, is dit dan bij ATF of bij Baum.

De AFM bevestigde dat als de investeerders de inschrijving voor het LATF van Baum vooralsnog ongedaan wensen te maken dat zij dit dan aangetekend via ATF dienen te doen!

10 . Dient ATF mee te werken aan de ontbinding van de inschrijving van het fonds als de investeerder vooralsnog zijn kapopbrengstrechten zelf wenst te behouden en zijn/haar inschrijving voor het LATF ongedaan wenst te maken.

De AFM bevestigt dat ATF hieraan dient mee te werken als een investeerder hierom verzoekt.

11 . Als er investeerders zijn die de inschrijving voor het fonds ongedaan wensen te maken, maar geen gehoor en/of respons ontvangen van ATF op hun aangetekend schrijven met hetverzoek voor ontbinding van zijn/haar inschrijving voor het LATF, wat kunnen zij dan het beste doen.

De AFM bevestigt dat indien de investeerders geen gehoor of respons krijgen van ATF, dat deze investeerders dit kunnen aanvechten bij de rechter of BFRG kan dit voor deze investeerders doen indien zij zich vooralsnog als cliënt wensen in te schrijven bij BFRG. Los daarvan heeft het eveneens geen gevolgen voor de investeerders als ATF niet zou meewerken met de ontbinding. Immers de inschrijving van het LATF is onrechtmatig en dus niet bindend. Als investeerders zich wensen aan te sluiten bij BFRG dan kan dat gewoon zonder gevolgen.

12 . Volgens BFRG en zoals wettelijk ook vereist is, dient ATF eerst op voorhand aan alle investeerders een beleggersprofiel aan te bieden. Het invullen van een beleggersprofiel is louter bedoelt om te kunnen vaststellen of een investeerder überhaupt wel mag deelnemen in een zeer risicovol fonds. Als aan de hand van het ingevulde beleggingsprofiel blijkt dat de investeerder niet past in een zeer risicovol fonds of belegging, dan mag hij wettelijk dus niet deelnemen in een risicovol fonds!

Ook aan deze wettelijke verplichting heeft ATF thans niet voldaan en daarmee overtreed zij naar de mening van BFRG eveneens de wet!

De AFM bevestigt dat het inderdaad verplicht is om eerst een beleggingsprofiel aan te reiken aan de investeerders voor de vaststelling of betrokken investeerder wel of niet in aanmerking komt om deel te mogen nemen in een risicovolle belegging of risicovol fonds. Als na controle inderdaad blijkt dat een investeerder in het beleggingsprofiel heeft gekozen voor een laagdrempelig beleggingsrisico, dan mag hij/zij niet deelnemen in een risicovolle belegging of risicovol fonds!

De AFM komt met een uitstekend voorstel na aanleiding en afronding van ons gesprek!

Nu het de AFM duidelijk is geworden wat de werkwijze en de doelstelling is van BFRG en het de AFM eveneens duidelijk is geworden dat ATF en Baum BFRG bewust  hebben tegengewerkt en wellicht een verkeerde voorstelling van zaken hebben voorgespiegeld aan de investeerders, is er volgens de AFM maar één goede en juiste oplossing. De AFM stelde voor, om verder te gaan met twee partijen nu duidelijk is geworden dat BFRG en ATF/Baum er gezamenlijk niet uit komen.

BFRG als partij en Baum als partij!

BFRG gaf direct aan, zeer content te zijn met het voorstel van de AFM en ziet dit tevens ook als een zeer rechtvaardige beslissing!

BFRG heeft intussen een bevestiging hieromtrent aan de AFM gestuurd.

Het voorstel van AFM!

ER KOMEN TWEE PARTIJEN!
BFRG en Baum!


Bureau Fraude Recht & Geldzaken is blij, dat na bijna vijf jaar strijd te hebben moeten voeren om de kapopbrengstrechten te behouden voor de investeerders die deze rechten niet wensen in te leveren aan een buitenlands fonds, dat er nu duidelijkheid is dat de investeerders zelf kunnen beslissen of zij vrijwillig (dus niet gedwongen) wel of niet in een buitenlands fonds geplaatst willen worden of dat zij er voor kiezen om zijn/haar geïnvesteerd vermogen zelf te behouden en daarmee ook de alle rechten van de kapopbrengsten zelf uitgekeerd krijgen waar zij ook volledig recht op hebben.  

           Het verschil van deze twee partijen!


Partij 1 : Baum Management S.á.r.l. te Luxemburg.

Deze investeerders, zullen nadat de Prospectus is goedgekeurd vooralsnog een nieuw inschrijvingsformulier ontvangen van ATF/Baum en zullen na het invullen van een nieuw inschrijvingsformulier voor de officiële goedkeuring van inbreng van zijn/haar participaties in het LATF geplaatst worden als zij vooralsnog besluiten om toch nog te kiezen voor het LATF (Latin American Timber Fund) van Baum. Deze investeerders zullen dan hun ingebracht kapitaal en daarmee ook hun volledige kapopbrengstrechten moeten inleveren aan het LATF. Zij gaan dan een zeer lange looptijd tegemoet dat tot minimaal 2030 zal doorlopen en nemen dan tevens het risico dat de looptijd zelfs nog vele jaren langer zou kunnen gaan duren dan 2030. Deze investeerders hebben daarbij geen enkele zekerheid cq garantie of er überhaupt in de toekomst nog enige waarde over zal zijn van zijn/haar units gezien de extreem hoge kosten dat Baum aan zijn fonds jaarlijks in rekening mag brengen i.v.m. zijn beheerkosten, neven- en sub-bedrijven en alle overige onvoorziene kosten.

            Voorlopige beheerkosten Baum per jaar volgens zijn
            eigen Prospectus!

Beheerkosten voor Baum per jaar 1% van de totale start activa van LATF. Start fondswaarde volgens Baum
$ 144.000.000,00  x 1% = $ 1.440.000,00 maar minimaal
$ 1.500.000,00
Overige kosten bewaarder 0,06% van de totale activa van LATF over $ 144.000.000,00 x 0.06% = $ 86.400,00
Overige kosten Administrateur $ 130.000,00
Overige kosten Cliënt Communication Agent 0,15% over
$ 144.000.000,00 x 0,15% = $ 216.000,00
Overige kosten Adviseur 0,2% over $ 144.000.000,00 x 0.2% =
$ 288.000,00

Start jaarlijkse beheerkosten $ 2.220.400,00 + de begin start en onderzoekkosten - juridisch kosten - promotiekosten - bijeenkomsten en bezoekkosten en al wat er verder nog niet verrekend is of nog niet in rekening is gebracht. Verder komen dan nog de onvoorziene kosten voor de eventuele sub-bedrijven die Baum ook nog wil gaan inzetten. BFRG wijst u verder op het volgende, dat al deze zeer hoge jaarlijkse beheerkosten niet zomaar uit het fonds betaald kunnen worden daar het LATF slechts bestaat uit ingebrachte bomen! Het LATF beschikt niet over contanten.

Daarnaast komen dan ook nog de volgende kosten die zij nog in rekening mogen brengen! Deze kosten staan eveneens beschreven in de prospectus!

1 . De distributeur ontvangt ook nog eens maximaal 3% van het brutobedrag (unitwaarde) dat een toetreder (een investeerder) door zijn toedoen inbrengt in het LATF! Stel: vastgestelde unitwaarde van een investeerder $ 28.000,00 x3% = een extra commissie van $ 840,00 x een x bedrag van het aantal unithouders.

2 . Bij inkoop van units mag de beheerder zelf (Baum) ook nog eens 1% inkoopkosten van de (unitwaarde) in rekening brengen. Als hierboven x bedrag x het aantal unithouders.

3 . En! Indien Units worden overgedragen en Öku-life - Darion Kapital Management of een derde (zijn neven en/of sub-bedrijven) hebben hiertoe bijstand verleent kan daardoor conform het information Memorandum ook nog eens een maximale bemiddelingsvergoeding van maar liefst 7.50% in rekening worden gebracht en daarbovenop mogen zij ook nog eens € 150,00 aan administratiekosten per gebeurtenis rekenen. Stel: unitwaarde $ 28.000,00 x 7.50% = een extra commissie van maar liefst $ 2.100,00 x een x bedrag van het aantal unithouders! Deze extreem hoge extra kosten zijn dan ook buiten proportioneel te noemen. Daarnaast komen ook nog de kosten dat Floresteca SA nog zal afrekenen vanuit de kap waar zij recht op heeft.

Het jaarlijks zeer forse honorarium en dit nog exclusief de buitensporige hoge kosten van punt 1 t/m 3 dat Baum en zijn neven en/of sub-bedrijven per jaar mag rekenen voor zijn beheer en diensten, hebben wij nu slecht gebaseerd op de waardebepaling van Baum volgens de gegevens van het Pöyry rapport! De echte kapwaarde van de plantage is aanzienlijk hoger en daarmee dan ook het honorarium van Baum. De beheerkosten lopen dus aanzienlijk op in het voordeel van Baum en vooral in het nadeel van de investeerders.

4 . Bovendien! Indien Baum door de Unihouders en de SAC ontslagen zou worden als beheerder, dan krijgt Baum als extra afkoop nog eens de volle pond van tenminste 1% van de totale fondswaarde en mag Baum dit per direct opeisen inclusief alle nog openstaande achterstallige en/of overige nog niet verrekende fee, kosten en vergoedingen.

Er is hier naar de mening van BFRG i.v.m. al het bovenstaande dan ook sprake van een wurgcontract waarbij de kosten onbeperkt zijn en/of opgevoerd kunnen worden.

De bomen gaan hierdoor niet sneller door Groeien!

Bovendien, als de jaarlijkse zeer hoge kosten dat Baum mag rekenen voor zijn beheer er jaarlijks niet uit komt, dan zal zijn fonds de openstaande nog te betalen kosten aan Baum en zijn neven en sub-bedrijven in zijn balans opnemen en de unitwaardes van de investeerders moeten gaan afwaarderen. De units worden dan flink afgewaardeerd terwijl de kosten blijven oplopen als schuld aan Baum! Dit risico is dan ook geheel voor de investeerder. Als achteraf blijkt, dat er na aftrek van alle kosten inclusief de nog eventuele achterstallige nog niet aan Baum betaalde jaarlijkse beheerkosten er dan mogelijk toch nog kapgelden zouden overblijven, dan zal dit resterende geld door het fonds in nieuwe bosbouwprojecten worden geïnvesteerd. In dat geval zullen de jaarlijkse beheerkosten nog verder oplopen en daarmee ook de tijdsduur van het fonds. Uw risico zal hiermee steeds groter worden. U dient er tevens rekening mee te houden, dat als Baum langere tijd zijn beheerkosten niet vergoed krijgt vanuit zijn fonds en de achterstallige beheerkosten waar Baum dan recht op heeft blijft oplopen, dan kan Baum ook zomaar beslissen om het fonds failliet te verklaren. Uw units zijn dan praktisch niets meer waard! Het fonds is failliet en de bomen die dan nog in het fonds zitten, zullen dan door de curator voor een habbekrats verkocht worden aan een opkoper. Als er dan nog iets over blijft na aftrek van alle kosten zoals o.a. die van Baum (achterstallige beheerkosten), zijn neven en sub-bedrijven, de curator en alle overige preferente schuldeisers, dan zal het eventuele restant verdeeld gaan worden aan de laatste schuldeisers. De laatste schuldeisers zijn de concurrente schuldeisers oftewel de (unithouders). De kans dat er dan nog iets te verdelen valt is hoogstwaarschijnlijk nihil.

Voor alle duidelijkheid wijzen wij u tevens ook nog op het volgende:

Hoe gaat Baum eigenlijk zijn beheerkosten betaald krijgen! Het fonds bestaat namelijk uitsluitend uit ingebrachte bomen en heeft geen cashgelden tot zijn beschikking.

Dit kan dus alleen en uitsluitend door vroegtijdig te gaan kappen, alleen dan en alleen op die manier kan Baum zijn beheerkosten uit het fonds betaald krijgen. Dit betekend, dat de eindkappen helemaal niet meer zullen gaan plaatsvinden, maar dat de hele plantage vroegtijdig gekapt gaat worden ten koste van de investeerder en ten bate van Baum.

Baum wenst uitsluitend aan sprouting te doen. Zonder sprouting is er en komt er geen fonds! Sprouting betekend, dat de plantages per direct vroegtijdig gekapt gaan worden en daardoor komen er dan direct liquide middelen vrij voor Baum om zijn kosten voor beheer en de kosten voor zijn neven en sub-bedrijven te kunnen voorfinancieren. Als er mogelijk nog iets overblijft na de vroegtijdige kap, dan zal de rest van het overgebleven kapgeld direct geherinvesteerd worden in nieuwe plantages met opnieuw forse beheerkosten. Zeer lucratief dus voor Baum! Bij sprouting is het bedoeling om vroegtijdig gekapte kavels vanaf de gekapte stam opnieuw te laten groeien! Hiermee zal Baum trachten om weer nieuwe opbrengsten te generen in een curve van slechts tien jaar! Door deze formule toe te passen kan Baum het fondsvermogen papier technisch aanzienlijk kunnen opwaarderen door de door hen mogelijk geschatte toekomstige kapopbrengsten hiervan! Een mooi verhaal! Maar! Het is uitsluitend een boekhoudkundig kunstje! Dit wil Baum zelfs 3 a 4 keer opnieuw doen. De looptijd van het fonds zal dan aanzienlijk langer gaan duren en Baum heeft zijn exstreem hoge fee en beheerkosten met telkens tien jaar kunnen verlengen! Tot alles weggekapt is en er alleen nog maar sprake is van sprouting op de plantages. Het is naar de mening van BFRG een ieder in de loop der jaren toch wel duidelijk geworden dat sprouting helemaal niets opbrengt. Het is namelijk algemeen bekend dat tienjarig teakhout niet of nauwelijks de kosten dekt en min of meer onder sprokkelhout valt. Alle plantages vroegtijdig gaan kappen om je kosten te dekken voor de komende zeg 15 tot 20 jaar en over te gaan op uitsluitend sprouting met een looptijdscurve van 10 jaar, zal uitsluitend een uiterst negatief saldo opbrengen. Wie hieraan goed heeft verdient is duidelijk. Immers alle plantages zijn dan intussen al leeggekapt! Wie hier straks flink aan verliest en mogelijk alles verliest is ook heel duidelijk.

           Partij 2 : Bureau Fraude Recht & Geldzaken.

Investeerders die niet in het fonds wensen te stappen en zich willen aan sluiten bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken of al cliënt zijn van Bureau Fraude Recht & Geldzaken, behouden al hun tussen en hoofdkaprechten zelf zoals in zijn/haar overeenkomst is vastgelegd. Geen lange tijdsduur dus, maar gewoon de tijdsduur dat vastgelegd is in uw overeenkomst. BFRG zal daarbij voor u de controlerende taken uitoefenen. BFRG hanteert tevens zeer laagdrempelige kosten zoals een ieder reeds bekend is.

Tot slot:

De AFM heeft verder nog aan Bureau Fraude Recht & Geldzaken gevraagd of Bureau Fraude Recht & Geldzaken vooralsnog bereid is om met Baum en gesprek aan te gaan ondanks ATF en Baum dit altijd zelf hebben geweigerd. Intussen heeft Baum die wij tegen kwamen in de hal van de AFM en dus na ons aan de beurt was voor een gesprek met de AFM een datum met BFRG geprikt voor 9 januari 2015. Dit gesprek heeft intussen plaatsgevonden op het kantoor van BFRG. Baum laat verder niets meer van zich horen!

            Bureau Fraude Recht & Geldzaken zal u binnenkort verder
            informeren omtrent het vervolg  van Tectona en ATF zoals wij
            eerder hebben aangegeven op onze website!

            Wilt ook u uw kapopbrengstrechten zelf behouden en zelf
            ontvangen! Dat kan!

            
            Bel dan direct naar BFRG voor nadere vrijblijvende informatie.
            Wij vertellen u graag en geheel vrijblijvend alle ins en outs! Of
            vul het contactfomulier op onze website in! Ga dan naar
            www.frauderechtengeldzaken.nl Ook voor uw ontbinding van
            uw handtekening van het LATF! U inschrijving van het LATF
            is niet bindend!  

           Bureau Fraude Recht & Geldzaken
           036-5405648

 

           SAMEN STERK!