Nieuwsbrief 18  10 oktober 2014

BFRG zal direct een procedure opstarten tegen BAUM/LATF als Baum de ATF en GoodWood investeerders ongevraagd of gedwongen “inlijft” in het LATF (Central American Timber Fund).

Zonder een officieel door de AFM goedgekeurde prospectus mag Baum u niet laten tekenen voor het LATF en is uw handtekening niet rechtsgeldig, gerechtelijk aanvechtbaar en overtreed Baum hiermee de wet (zie artikel 5:2 Wft).

Onomstotelijk bewijs van BFRG laat Baum opnieuw door het ijs zakken!

Bewijs: eigen beheer is wel degelijk mogelijk! Investeerders van ATF/GoodWood hebben ten alle tijden dit recht!

Stichting Tectona (SATT) kan wel degelijk zonder problemen voortgezet worden met of zonder Santhagens en/of Baum als Baum dreigt met het financieel platleggen van ATF voor beheer.

 

Onderzoek:

BFRG heeft bovenstaande onderzocht en de conclusie moge duidelijk zijn.

ATF/Baum:
ATF/Baum schrijven, verspreiden en stellen het volgende:

Het beheer kan uitsluitend door ATF en/of Baum uitgevoerd worden en daar is geen spelt tussen te krijgen aldus ATF en Baum. BFRG en/of investeerders kunnen en mogen geen eigenbeheer uitvoeren volgens ATF en Baum. Baum stelt tevens, dat de investeerders en/of BFRG dan een beheervergunning dienen te hebben van de AFM. Verder stelt en suggereert ATF en Baum, dat als je nu niet tekent voor het LATF, dan ben je al je geld kwijt, einde discussie zoals de klachten luiden van zeer veel verontruste investeerders die dit aan BFRG melden.

Het is naar de mening van BFRG en zijn grote groep cliënten dan ook onbegrijpelijk en niet te verteren dat de AFM hierop nog geen actie heeft ondernomen, gezien de klachtenregen en de ongeoorloofde dwangmatige manier van handelen en onjuiste verstrekking van informatie door ATF en Baum. Baum ter verantwoording roept en de ondertekening ongedaan maakt voor die investeerders die door verkeerde informatie van Baum al getekend hebben omdat zij niet beter wisten dan dat dat verplicht was.

Wellicht is de AFM mogelijk nog niet hiervan op de hoogte? Bovendien merk ik ook even op, dat Baum Management S.á.r.l. te Luxemburg ook helemaal niet onder het parapluutje van de Nederlandse AFM valt! Baum is namelijk een Luxemburgse onderneming en valt dus uitsluitend onder de Luxemburgse wetgeving. De Nederlandse AFM kan dus mogelijk niet eens ingrijpen. Maar! Baum Management S.á.r.l. te Luxemburg opereert wel op Nederlandse bodem! Een grondig onderzoek naar het hele reilen en zeilen van Baum Management S.á.r.l. te Luxemburg en zijn aanverwante bedrijven door de Nederlandse Autoriteit is daarom zeker niet onverstandig lijkt mij en zeker ook gewenst.
Het gaat hier immers om Nederlandse burgers die enorm veel geld dreigen kwijt te raken aan een buitenlandse onderneming, die blijkens geen middel schuwt om zijn doelstelling te behalen en de Nederlandse wetgeving duidelijk overtreed, maar blijkbaar gewoon aan zijn laars lapt ten koste van zeer veel Nederlandse investeerders.

Dit kan en mag niet toegestaan worden!

Zowel BFRG alsmede zijn zeer grote groep (cliënten) maken zich dan ook grote zorgen, dat Baum in Nederland blijkbaar ongecontroleerd zijn gang kan gaan. Het gaat hier niet zomaar om een klein beetje ingelegd kapitaal! Maar! Om ruim € 200.000.000 ingelegd kapitaal dat de investeerders gezamenlijk hebben ingelegd en de hen toebehorende kapopbrengstrechten behelzen zelfs ruim 5 miljard dollar! Dit geld dient niet in handen te vallen aan een ongecontroleerde en niet te controleren buitenlandse onderneming, maar dient alleen en uitsluitend uitgekeerd te worden aan de rechthebbende investeerders (punt uit) en einde discussie!  
Gezien bovenstaande vindt BFRG, alsmede zijn vele cliënten het noodzakelijk, dat de Nederlandse overheid, de speciale afdeling van het Ministerie van Financiën (commissie van Financiën) en/of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) waar zij ook voor opgericht is, actie gaat ondernemen en eerst een grootschalig onderzoek zal gaan verrichten naar het hele financiële reilen en zeilen van deze Luxemburgse onderneming tezamen met al zijn nevenbedrijven en subbedrijven die hieraan verbonden zijn en te maken hebben met (het LATF en tevens het bestaande CATF) en daarmee zijn burgers als overheid zal ondersteunen en trachten te beschermen. Door eerst zeer grondig onderzoek te doen alvorens een mogelijke goedkeuring af te geven voor een officiële prospectus door de AFM, zou wellicht voorkomen kunnen worden dat dit immens groot ingelegd kapitaal van de Nederlandse investeerders niet zomaar en niet zonder slag of stoot verloren zou kunnen gaan door ongecontroleerde overheveling naar een Luxemburgse onderneming ten koste van zijn burgers en de Nederlandse staat! Voorlopige bevriezing van mogelijke goedkeuring zou zeker niet onverstandig zijn.Wij zullen dan ook aan de AFM een verzoek indienen, om voorlopig geen vergunning dan wel goedkeuring van de door Baum ingediende prospectus te verstrekken aan Baum en dit voor onbepaalde tijd te bevriezen danwel op te schorten in het belang van de Nederlandse burgers! Totdat alles goed is onderzocht en zeer duidelijk is wat voor financiële gevolgen dit heeft voor de investeerders. Ik merk op: dat investeerders niet zomaar gedwongen kunnen worden om in een Luxemburgs fonds geplaats te worden zonder dat dit bedrijf stevig onder de loep is genomen en alle facetten helder zijn. 

BFRG:
ATF en Baum hebben de investeerders bewust op het verkeerde been gezet en dat zullen wij hieronder onomstotelijk bewijzen.

Uit onderzoek is gebleken dat eigen beheer wel degelijk mogelijk is! Het staat letterlijk in de diverse uitgegeven varianten van de Algemene Voorwaarden van ATF en GoodWood Investments! Deelnemers cq eigenaren hebben altijd dit recht om eigen beheer zelfstandig uit te voeren of te laten uitvoeren.
Zij hebben hier geen vergunning van de AFM voor nodig.

Om onomstotelijk te bewijzen dat u bewust door ATF/Baum verkeerd bent ingelicht, zullen wij dit voor u (zeer helder) uiteenzetten zoals in de Algemene Voorwaarden van ATF/GoodWood letterlijk is vastgelegd. U bent dus absoluut niet afhankelijk van ATF of Baum zoals Baum en ATF u glashard blijven voorspiegelen!

Met andere woorden: u kunt uw eindkapopbrengst wel degelijk zelf ontvangen en u hoeft zich al helemaal niet te laten dwingen door ATF en Baum om in zijn uiterst kosten verslindende oncontroleerbare LATF fund te stappen en daarmee uw ingebracht kapitaal en tevens uw mega eindkapopbrengstrechten waar u zelf recht op heeft definitief aan Baum kwijt raakt. Los van bovenstaande feit! Baum doet momenteel al het beheer van ATF, waarom dan niet gewoon alleen het beheer uitvoeren tegen kosten (zonder inbreng) van onze participaties, ingebracht kapitaal en onze rechten! Uiteraard heeft BFRG dit al zowel mondeling op een bijeenkomst van Baum en per aangetekend schrijven voorgesteld aan Baum! Maar! Ook hier is geen enkele reactie op gekomen aan de kant van Baum. Ik wijs de investeerders er dan ook nogmaals op, dat eigen beheer wel degelijk mogelijk is (met behoud van) al uw rechten! Zijn we wakker!

SCHOENMAKER HOU JE BIJ DE LEEST!

BFRG zal daarom letterlijk de teksten in de Algemene Voorwaarden citeren, dit kunt u  bovendien zelf ook nog eens toetsen in uw eigen ontvangen Algemene Voorwaarden indien u één van onderstaande in bezit heeft. Onder diverse Algemene Voorwaarden vallen tevens meerdere verschillende plantjaren. Komt u er zelf niet uit! Bel dan gerust even naar BFRG.

 

1.      ALGEMENE VOORWAARDEN

Junior Groei Plan versie 12/10/99
Artikel 10 c.  

Koper draagt zijn rechten uit deze overkomst over aan Trustee, voor zover dit nodig is of mocht blijken te zijn om de Trustee in staat te stellen namens de koper te kunnen handelen tot veiligstelling van zijn belangen. Voorts verleend Koper aan de Trustee volmacht om alle handelingen te verrichten die de Trustee noodzakelijk acht om vorengenoemd  doel te bereiken. Gemelde overdracht van rechten en gemelde volmacht houden geen enkele beperking in voor Koper om desgewenst zelf voor zijn belangen bij de bosbouwkundige onderneming en GoodWood op te komen.

2.      ALGEMENE VOORWAARDEN

Junior Groei Plan 2000/2
Artikel 10 c. als 1

3.      ALGEMENE VOORWAARDEN

Groen Kapitaal Plus Plan 2000/02
Artikel 10 c. als 1

4.      ALGEMENE VOORWAARDEN

Groen Plus Plan opmaak 19/07/99
Artikel 10 c. als 1

5.      ALGEMENE VOORWAARDEN

Groen Rente Spaarplan opmaak 20/01/2000
Artikel 10 c. als 1

6.      ALGEMENE VOORWAARDEN

Groen Rente Spaarplan 2000/2
Artikel 10 c. als 1

7.      ALGEMENE VOORWAARDEN

Groen Toekomst Plan 2001/2
Artikel 10 c. 7 is afwijkend van 10 c. als 1
 

Koper draagt zijn rechten uit deze overeenkomst over aan de Trustee, voor zover dit nodig is of mogen blijken te zijn om de Trustee in staat te stellen namens de Koper te kunnen handelen tot veilig stelling van zijn belangen. Voorts verleend Koper aan de Trustee volmacht om alle handelingen te verrichten die de Trustee noodzakelijk acht om voorgenoemd doel te bereiken.
Gemelde overdracht van rechten en gemelde volmacht houden geen enkele beperking in voor Koper om desgewenst zelf voor zijn belangen bij Floresteca en GoodWood op te komen.

8.      ALGEMENE VOORWAARDEN

OUR Earth 2000/2
Artikel 10 c. als 1

9.      ALGEMENE VOORWAARDEN

OUR Life Eénmalige inleg 2000/02
Artikel 10 c. als 1

10.  ALGEMENE  VOORWAARDEN

Groen Spaar & Leven Plan 2000/7
Artikel 10 c. als 1

11.  ALGEMENE VOORWAARDEN

Groen Spaar & Leven Plan 2000/9
Artikel 10 c. als 7

12.  ALGEMEN VOORWAARDEN

Groen Spaar & Leven Plan 2001/2
Artikel 10 c. als 7

13.  ALGEMENE VOORWAARDEN

Groen Spaar & Leven Plan 2000/7
Artikel 10 c. als 1

14.  ALGEMENE VOORWAARDEN 1.0

Artikel 18
Let op! Hier vallen zeer veel producten en plantjaren onder:

             Groen Garantie Plan 3/5 jaar 7 - 10 - 12 - 15 en 20 jaar
             Groen Deposito Plan (in combinatie met Rabobank)
             Groen Flex Plan
             Groen Kampioen Plan
             Groen Kapitaal plus Plan
             Groen Kapitaal Plus Plan 20+
             Groen Kapitaal Plus Garantie Plan
             Groen Plus Plan
             Groen Meerjaren Plan
             Groen Meerjaren Garantie Plan
             Meerjaren Plan (Mandje)
             10 Klapper
             

             Artikel 18
             18.1 GWI en/of het Bewaarbedrijf zijn bevoegd tot het geheel
             of gedeeltelijk eenzijdig wijzigen, aanvullen, in de plaats
             stellen en/of overdragen van de Investeringsovereenkomst, de
             daarbij behorende Algemene Voorwaarden en/of de daaruit
             voortvloeiende Perceelregistratie.
          
             18.2 De wijzigingen zoals bedoeld in voorgaand Artikel
            
 18.1 zijn slechts mogelijk indien deze de economische
             positie van Investeerder zoals bepaald in deze
            
 Overeenkomst intact houden of verbeteren, en deze
             voortkomen uit, of in verband 
staan met:


     (i)    voortgaande groei van de activiteiten van GWI en/of het door
             Bewaarbedrijf bewaard vermogen, die vergaande groei en
             ontwikkeling, verzelfstandiging of uitbesteding aan derden
             van (deel) werkzaamheden vanwege deze Overeenkomst
             mogelijk, raadzaam, noodzakelijk of (kosten) efficiënt maken.

     (ii)   eventuele toekomstige verbetering van de liquiditeit of de
             verhandelbaarheid van de Investering of het Opbrengstrecht
             en/of het door derden uitgeoefend toezicht daarop;

     (iii)  wijziging in de wetgeving, waaronder fiscale wetgeving in
             Nederland of Brazilië, alsmede wijzigingen door of vanwege
             (al dan niet toekomstige of voorgestelde) regelgeving van
             toezichthouders op de betreffende relevante markten.

             18.3 Investeerder zal voorafgaand aan doorvoering daarvan
             schriftelijk op de hoogte gesteld worden van de aard,
             consequenties en ingangsdatum van enige wijziging zoals
             bedoeld in voorgaand Artikel 18.1, met motivering van het
             optreden en de omvang van de wijzigingsgrond(en) genoemd
             in Artikel 18.2. zal GWI de Investeerders steeds binnen een              redelijk termijn de keus geven om met de wijziging in te
             stemmen, danwel de Overeenkomst op die grond te
             ontbinden. 
Ontbind de Investeerder de Overeenkomst niet
             binnen 
voorbedoelde termijn, dan wordt de Investeerder
             geacht 
met de wijzigingen in te stemmen.

15.  ALGEMENE VOORWAARDEN 1.1

             Januari 2006
             Artikel 18 als 14

16.  ALGEMENE VOORWAARDEN
             Artikel 13 als 1

ALGEMENE VOORWAARDEN ATF INVESTEERDERS

Origineel Overeenkomst
excned1-1-2322/a/960617     (94/95)

Artikel 12. Floresteca garandeert  door mede-ondertekening van deze overeenkomst de nakoming van de verplichtingen welke de ATF en de Trustee bij deze jegens de Koper aangaan in die zin dat zij bij niet juiste nakoming jegens de Koper zelfstandig gehouden is tot nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst.

Artikel 13. De Trustee verplicht zich de belangen van de Koper te behartigen ten aanzien van het instandhouden van de juridische eigendom van de teakbomen, zoals vermeld in artikel 3 lid a, zulks:
a. door middel van het verwerven conform Braziliaans recht van recht van opstal of een daarmee vergelijkbaar recht, en;

b. door het nemen van een hypotheek op de grond van de Plantage als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van Floresteca en ATF, die terzake uit deze overeenkomst voortvloeien.

Artikel 14. Koper draagt zijn rechten uit deze overeenkomst over aan de Trustee, voor zover dit nodig is of mocht blijken te zijn om de Trustee in staat te stellen namens de Koper te kunnen handelen tot veiligstelling van in artikel 13 genoemde belangen. Voorts verleent Koper aan de Trustee volmacht om alle handelingen te verrichten die de Trustee noodzakelijk acht om vorengenoemd doel te bereiken.

Gemelde overdracht van rechten en gemelde volmacht houden geen enkele beperking in voor de Koper om desgewenst zelf voor zijn belangen bij Floresteca en de ATF op te komen.

ORIGINEEL OVEREENKOMST
excned1-1-2322/b/960617     (94/95)
Als excned1-1-2322/a/960617 (94/95)

ORIGINEEL OVEREENKOMST
exc-ned-1-c     (94/95  koppelverkoop)
Als excned1-1-2322/a/960617

ORIGINEEL OVEREENKOMST
excned1-1-2322/a/960617     (95/96)
Als excned1-1-2322/a/960617

ORIGINEEL OVEREENKOMST
excned1-1-2322/a/971003     (97/98)
Als excned1-1-2322/a/960617

ORIGINEEL OVEREENKOMST
excned1-1-2322/a/980605      (98/99)
Als excned1-1-2322/a/960617 behoudens artikel 13.

LET OP!  Artikel 13. is afwijkend
Van artikel 13. is b. weggelaten ten opzichte van alle andere ATF overeenkomsten!

b.  is het volgende: door het nemen van een hypotheek op de grond van de Plantage als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van Floresteca en de ATF, die terzake uit deze overeenkomst voortvloeien. De extra zekerheid is dus weggelaten bij de plantjaren (98/99) van ATF.

                  OVEREENKOMST
                      TEAK-LEASE
INVESTERINGSPROGRAMMA 1995 – 2000

Overeenkomst Teak-Lease II       Investeringsprogramma 1995 – 2000

Artikel 14.
3. De contractant draagt zijn rechten uit zijn participatie over aan de Trustee, voor zover dit nodig is of mocht blijken te zijn om de Trustee in staat te stellen namens contractant te kunnen handelen tot veiligstelling van in artikel 14 lid 2 genoemde belangen. Voorts verleent contractant aan de Trustee volmacht om alle handelingen te verrichten die de Trustee noodzakelijk acht om vorengenoemd doel te bereiken. Gemelde overdracht van rechten en gemelde volmacht houden geen enkele beperking in voor de contractant om desgewenst zelf voor zijn belangen bij Floresteca en/of de ATF op te komen.     

Conclusie:

Het volgende is van toepassing:

ATF en Baum hebben de investeerders dus heel bewust verkeerd ingelicht, door te stellen, dat alleen ATF en Baum het beheer mag uitvoeren en daarmee bent u als investeerder op het verkeerde been gezet met maar één doel, om u vervolgens te kunnen dwingen om in zijn fund het (LATF fund) te kunnen plaatsen.

Het moge nu duidelijk en onomstotelijk aangetoond zijn door BFRG, dat in alle Algemene Voorwaarden (geen één uitgezonderd) letterlijk staat, dat de investeerders wel degelijk zelf kunnen bepalen om voor eigenbeheer te kiezen en dit ook mogen uitvoeren met of zonder een partij die hen hierin gaat ondersteunen zoals aantoonbaar is vastgelegd in de Algemene Voorwaarden en daarmee niet verplicht zijn, of überhaupt gedwongen kunnen worden om in het LATF fund te stappen en/of verplicht kunnen worden om te stemmen via de zogenaamde bijeenkomsten zoals ATF en Baum u voorspiegelen en trachten af te dwingen! Ook nu weer en zo ook al vele malen eerder, heeft BFRG opnieuw onomstotelijk aangetoond dat ATF en Baum wederom betrapt zijn op het bewust verstrekken van onjuiste informatie, waardoor meerdere investeerders mogelijk een verkeerde beslissing hebben genomen door de onjuiste informatie en daardoor financieel ernstig gedupeerd zullen worden. Een ding is een voldongen feit! ATF en Baum zijn opnieuw flink door het ijs gezakt! Hoe het verder gesteld is met de geloofwaardigheid en vooral de betrouwbaarheid van deze partij, daar moeten de investeerders wat BFRG betreft, nu zelf maar eens heel goed over nadenken en nu ook zelf maar eens hun oordeel over gaan vellen!

Wij zullen omtrent bovenstaande stapsgewijs uiteenzetten wat u kunt doen om te voorkomen dat u gedwongen in het LATF fund geplaatst wordt door ATF/Baum.

Ook als u al overrompeld bent door ATF en/of Baum en daarom al getekend heeft kunt u dit vooralsnog ongedaan maken! Bel dan direct even naar BFRG. BFRG kan u helpen om de ondertekening voor u ongedaan te maken. Kom op voor uw rechten nu het nog kan!

Indien u al aangesloten bent bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken:

Dan hoeft u helemaal niets te doen daar BFRG dit allemaal al voor u geregeld heeft en verder zal afwikkelen.

Bent u nog niet aangesloten bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken!

Dan is het zeker niet onverstandig om per direct de Stichting Amazon Teak Foundation (ATF) aangetekend aan te schrijven, dat u niet in het LATF fund geplaatst wenst te worden en dat u contractontbinding eist en afziet van verder beheer door ATF/Baum. Tip: Indien u bovenstaande niet uitvoert, dan bent u letterlijk de klos en zal u onherroepelijk in het LATF fund geplaatst worden en bent u in één klap uw geïnvesteerd kapitaal en tevens uw mega eindkapopbrengstrechten definitief aan Baum kwijt en daarmee letterlijk aan de goden overgeleverd. Leest u daarom direct de inhoud van uw Algemene Voorwaarden of bel direct naar BFRG als u er zelf niet uitkomt.

Verder dient u de Stichting Tectona (SATT) per aangetekend schrijven te verwittigen, dat u voortzetting van en contracthandhaving eist van Tectona (SATT).

Ook dient u Baum Management S.á.r.l. te Luxemburg eveneens per aangetekend schrijven te verwittigen, dat u gevrijwaard wenst te blijven van het LATF fund en niet in het LATF fund geplaatst wilt worden. Vraag eventueel om assistentie aan BFRG!

Heeft u al getekend!
Ontbind dit dan per direct per aangetekend schrijven indien u niet in het fonds geplaatst wilt worden, daar uw handtekening (nog) niet rechtsgeldig is omdat er nog geen officiële door de AFM goedgekeurde prospectus is.Weet u niet wat u moet doen! Bel dan gerust even naar BFRG voor nadere informatie hieromtrent. BFRG kan u hierbij assisteren!

Een kopie van deze stukken stuurt u tevens door naar de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Heeft u klachten over Baum, meld dit dan direct en eveneens per aangetekend schrijven aan de AFM.

Let op! Alleen op deze manier kunt u vooralsnog voorkomen, dat u ongewenst geplaatst en/of gedwongen wordt om in het LATF fund te stappen. Alert reageren en direct handelen is voor u nu van cruciaal belang om uw eigen geld, uw (geïnvesteerd vermogen) vooralsnog te behouden en daarmee ook uw eindkapopbrengstrechten.

Wij raden u daarom met klem aan om direct contact op te nemen met Bureau Fraude Recht & Geldzaken om uw rechten veilig te laten stellen. Wij vertellen u graag alle ins en outs hieromtrent.

BFRG behartigd intussen een zeer grote groep ATF en GoodWood investeerders die allen niet in het LATF wensen te stappen en daarmee hun ingelegd kapitaal en de hen toebehorende mega eindkapopbrengstrechten behouden en ook zelf uitgekeerd krijgen.

Heeft u al getekend (omdat u niet beter wist dan dat dit verplicht was) doordat u verkeerd bent ingelicht door ATF en Baum, dan kunt u hier gewoon nog onderuit! Zo nodig, zal BFRG u allen bijstaan door een gerechtelijke procedure op te starten tegen Baum voor het ongedaan maken van de ontbinding van uw handtekening en uw toestemming voor het fonds. Bel gerust even vrijblijvend en geheel kosteloos met BFRG.

U bent immers verkeerd ingelicht en heeft daardoor een totaal verkeerde voorstelling van zaken gekregen, waardoor u tevens op het verkeerde been gezet bent door ATF en Baum. Bovendien: (zie onderstaande) heeft ATF en Baum met al het bovenstaande de wet overtreden. Het betreft de Wet financieel toezicht Artikel 5:2 Wft.

ATF en Baum overtreden de wet: Artikel 5:2 Wft.

1. Zij verstrekken onjuiste informatie en zetten u bewust op het
    verkeerde been en laten u daardoor geloven dat u verplicht bent om     in het LATF fund te stappen. 

2. Voor inschrijvingen zijn niet toegestaan.

3. Zij overtreden Artikel 5:2 Wft.

BFRG zal voor u zeer helder uiteenzetten wat wel en niet is toegestaan (zie ook verbod van AFM hieronder)!

Verplichtingen voortraject: ATF/Baum

Wat nodig is, is een door de AFM goedgekeurd prospectus en in de aanloop daarnaar een algemeen informatie pakket alsmede een communicatiestrategie ( waarbij alle investeerders en vertegenwoordigingsorganen gelijktijdig worden geïnformeerd ).

Het gehele traject dient met de AFM te worden afgestemd met alle vertegenwoordigersorganen. Dit gebeurd niet!

1. Er is niets gelijktijdig afgestemd met de investeerders, de AFM             en alle vertegenwoordigingsorganen. 

2. ATF/Baum heeft geen officiële door de AFM goedgekeurde
    prospectus
waardoor een concreet aanbod van ATF/Baum niet kan
    en niet mag uitgevoerd worden, daarnaast is een eerste vereiste dat:
    een eventuele herstructurering door ATF/Baum compleet dient te
    zijn en het hele financiële plaatje dus zichtbaar en controleerbaar
    dient te zijn. Aan deze eisen voldoen ATF/Baum thans helemaal
    niet en zij willen ook niet meewerken om aan deze eisen te
    voldoen! 

3. Er is niets inzichtelijk gemaakt en niets is controleerbaar. Baum
    weigert verder ook om mee te werken om volledig openheid van
    zaken te geven omtrent het hele financiële plaatje en overige zaken
    die voor de investeerders van groot belang zijn om een gedegen
    overweging of beslissing te kunnen maken om wel of juist niet te
    kiezen voor een risicovol fonds zoals ATF en Baum voor ogen              hebben. 

Autoriteit Financiële Markten:

In de aanloop van het aanbieden van effecten door middel van een goedgekeurd prospectus geven marktpartijen in sommige gevallen beleggers al de mogelijkheid om zich (voor) in te schrijven op deze effecten.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) merkt op dat een dergelijke (voor) inschrijving valt onder het verbod effecten aan te bieden zonder een goedgekeurd prospectus door de AFM of een andere toezichthouder van een Lidstaat.

Het verbod om in Nederland zonder een goedgekeurd prospectus door de AFM effecten aan te bieden staat in artikel 5:2 van de wet op het financieel toezicht (Wft).

Voorinschrijvingen zijn niet toegestaan:

De mogelijkheid om beleggers te laten voorinschrijven op effecten waarvan de prospectus nog moet worden goedgekeurd, valt dus onder het verbod van artikel 5:2 Wft. Ook als het gaat om bijvoorbeeld vrijblijvende reserveringen waarbij nog geen overeenkomst tot stand komt en beleggers na de goedkeuring van het prospectus wederom (schriftelijk) moeten aangeven dat men de effecten wil afnemen.
Ik merk nog even op: 
dat dit tevens geheel vrijblijvend dient te zijn zonder dwang!

Algemene bekendmakingen zijn wel toegestaan:

Het verstrekken van algemene informatie over de ophanden zijnde aanbieding is wel toegestaan.

Let op: Uitsluitend mededelingen of verzoeken die niet het karakter van een voorstel of het doen van een uitnodiging in zich dragen, gelden niet als aanbieden.

Mededelingen of verzoeken die wel het karakter van een voorstel of het doen van een uitnodiging in zich dragen, gelden als aanbieden en valt onder het verbod van artikel 5:2 Wft en is dus verboden. Baum overtreed dus meervoudig Artikel 5:2 Wft.

Opnieuw ernstige klachtenregen over werkwijze Baum!

BFRG krijgt steeds meer klachten binnen van zijn cliënten en van nog niet aangesloten cliënten die zich geen raad meer weten en zich nu vooralsnog bij ons willen aanmelden. Investeerders melden: dat zij constant op een zeer onbeschofte manier benaderd worden door Baum. Baum probeert de investeerders telefonisch te dwingen om te tekenen voor het LATF fund. Als na het telefonisch contact blijkt dat de investeerder vooralsnog niet meewerkt, dan gaan ze over tot het uitnodigen op zijn kantoor om de investeerder daar ter plaatse alsnog trachten te overtuigen en vooralsnog te laten tekenen voor het LATF fund. Lukt ook dit niet, dan organiseren zij een informatiebijeenkomst te Utrecht en trachten de bellers van Baum de investeerder vooralsnog hiervoor te strikken door hem/haar hiervoor uit te nodigen om de investeerder alsnog te strikken om aldaar te tekenen voor het LATF fund. Wat hierbij opvalt, is dat de investeerders die voor deze bijeenkomst worden uitgenodigd door Baum, psychologische enorm onder druk gezet worden met de volgende tekst in de uitnodiging! Ik wijs alvast op het volgende:  Stemmen is helemaal niet verplicht en zij kunnen u ook niet dwingen om ter plaatse te stemmen, laat staan om u te verplichten om op hun uitnodiging in te gaan. U hoeft helemaal niets te tekenen en ook niet uw stem uit te brengen. Vul dus niets in op de informatiebijeenkomst als u wel naar de informatiebijeenkomst gaat. Bel eerst even met BFRG alvorens u ook maar iets onderneemt en daar spijt van gaat krijgen.  

De tekst in de uitnodiging van Baum:

Het belang van stemmen 

Het staat u vrij om wel of niet te stemmen.

Realiseert u zich goed dat door niet te stemmen u het risico neemt uw gehele investering kwijt te raken. BFRG merkt op: dat dit niet op waarheid is berust! Bel direct naar BFRG voor alle ins en outs hieromtrent.

Wij kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat Baum er op dit moment (financieel) voor zorgt dat ATF niet failliet gaat en daarmee indirect ook bijdraagt aan het in stand houden van SATT.

BFRG merkt op:
Dat hier een oplossing voor klaar staat!

Bel direct naar BFRG voor alle ins en outs hieromtrent. Wat eveneens direct opvalt, is dat BFRG niet is uitgenodigd voor deze bijeenkomst. De reden moge natuurlijk heel duidelijk zijn (lees) nieuwsbrief 17 op www.frauderechtengeldzaken.nl (bijeenkomst Baum versus BFRG) te Utrecht.

Sterker nog: Baum gaat nu zelfs nog een stap verder is gebleken! Op 18 september 2014 krijgt BFRG opnieuw een zeer verontruste aanvraagmail binnen van een nog niet bij BFRG aangemelde GoodWood investeerder die een beroep doet op BFRG voor dringende hulp!

De investeerder schrijft het volgende:

Ik heb geïnvesteerd in GoodWood/ATF en Floresteca. Ik word al een aantal maanden  lastiggevallen door mensen die willen dat ik overstap naar een naamloos fonds in Luxemburg (het LATF fund). Ik heb steeds de boot afgehouden, maar vandaag 18 september 2014 kreeg ik wederom een telefoontje van hen, dat er volgende week iemand langs komt die mij wil laten tekenen voor het fonds. Dat moet volgens hem en wel nog dit jaar!

Indien ik niet teken, dan ben ik al mijn geld kwijt volgens hem.Wilt u mij alstublieft helpen, zij komen de 25e september al, maar ik wil dit helemaal niet. Ik zou mij vooralsnog graag bij BFRG willen aansluiten, kunt u mij zo snel mogelijk helpen. BFRG merkt direct even op: Baum is hiermee wettelijk in overtreding. Bent ook u constant lastig gevallen door Baum of op één van bovenstaande manieren benaderd door Baum! Dan is het zaak om een klacht in te dienen bij de AFM.

Wat kunt u doen indien bovenstaande ook u is overkomen of nu speelt:

Niet reageren op Baum, geen gegevens prijsgeven aan Baum, niets ondertekenen als Baum u dit vraagt en direct een schriftelijke klacht (per aangetekend schrijven) indienen bij de AFM als zij u lastig blijven vallen.

Meld in uw brief aan de AFM op welke wijze Baum te werk gaat en meld dat Baum Artikel 5:2 Wft overtreed en vraag in uw brief aan de AFM wat zij hieraan gaan of kunnen doen.

BFRG zal ook een klacht indienen bij de AFM en hen vragen wat zij hieraan gaan doen of zullen gaan ondernemen.

Tevens zal BFRG de AFM verzoeken om een grondig onderzoek te doen naar de hele constructie van Baum, het LATF fund, zijn aanverwante bedrijven en subbedrijven die hiermee gemoeid zijn.

Immers, Baum opereert op Nederlands grondgebied! Het gaat hier om de bescherming van een zeer groot ingebracht vermogen dat door Nederlanders is ingelegd en dreigt verloren te gaan aan een Luxemburgs fonds (LATF fund) dat niet onder de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) valt, waardoor de Nederlandse beleggers een ingelegd vermogen van ruim
€ 200.000.000,- kwijt dreigen te raken en een mega eindkapopbrengst van ruim 5 Miljard dollar verliezen!


Rechtszaak:

Bureau Fraude Recht & Geldzaken zal onmiddellijk opdracht geven om een gerechtelijke procedure op te starten tegen Baum, indien Baum u zondermeer in zijn LATF fund plaatst. Wij zullen de rechten van onze cliënten en de toekomstige nieuwe cliënten met hand en tand verdedigen.
Indien u nog geen cliënt bent van Bureau Fraude Recht & Geldzaken en u wenst uw recht op de mega kapopbrengsten zelf te ontvangen, dan is het verstandig om u direct aan te melden bij BFRG. Wij regelen alles voor u wat nodig is om uw rechten veilig te stellen, zodat u straks de gehele u toebehorende kapopbrengsten zelf ontvangt en daarmee uw rechten en uw ingebracht kapitaal geheel zelf blijft behouden en beheren.

U kunt zich aanmelden voor een vrijblijvend gesprek door het contactformulier in te vullen op onze website! Ga naar www.frauderechtengeldzaken.nl vul het contactformulier in en wij bellen u spoedig terug voor het inplannen van een vrijblijvend en kosteloos telefonisch gesprek.
Direct bellen kan natuurlijk ook! Dit kan tijdens kantooruren van 9.30 uur tot 17.00 uur onder telefoonnummer 036-5405648.

 

SAMEN STERK!

 

In de volgende nieuwsbrief: 

Nieuwsbrief 19 

Aangetekend: aan Floresteca B.V. Nederland en Floresteca SA te Brazilië!

Verzoeken met sommaties!

1.   Niet meewerken aan omzetting naar LATF (Latin American          Timber Fund).

2.  Verplichting kapopbrengstgelden Floresteca SA.

3.  Niet meewerken aan verkaveling.

4.  Geen onderhandelingen meer uitvoeren met ATF-Baum cq            LATF.

5.  Onderhandelingen i.v.m. beheer en meer uitsluitend met                  BFRG.

6.  Afspraak maken met BFRG voor bezoek aan plantage en
     onderhandelingen Floresteca SA te Brazilië.

Informatie verstrekking van de volgende zaken:

7.  Alle aan Tectona uitgekeerde kapopbrengsten vanaf 2008
     t/m 2014 incl. alle plantjaren waar de uitkering
     betrekking 
op heeft tezamen met de berekeningen en
     monitoringsrapporten.

8.  Bankafschriften van deze stortingen aan Tectona zoals
     
hierboven omschreven.

9.  Aangegane overeenkomsten en eventuele ontbinding van 
     overeenkomsten tussen Floresteca SA Brazilië en
     Floresteca 
B.V. Nederland  - aangegane overeenkomsten
     tussen Floresteca SA en Floresteca B.V. Nederland met ATF          en GoodWood Investments B.V. i.v.m. beheer en zijn plichten
     en 
de eventuele ontbindingsovereenkomst met ATFen
     GoodWood Investments tussen Floresteca SA te Brazilië en
     
Floresteca B.V. Nederland van de ontbinding van beheer en
     zijn daaraan verbonden verplichtingen i.v.m. de mogelijke 
     opvolger Baum van ATF en GoodWood Investments B.V. en
     verder de aangegane overeenkomst
 tussen Floresteca SA te
     Brazilië en Floresteca B.V. 
Nederland en Baum en de
     ontbindende overeenkomst voor verder beheer tussen Baum,
     ATF en GoodWood 
Investments.

10.  Opgave tegoeden GWI en ATF op eindkappen - bezit en of
       gedeeltelijke of gedeelde eigendommen.

11.  Opgave jaarlijkse bijdrage aan Tectona door Floresteca B.V.
       het GFGF Fund te Luxemburg en Quadris te Engeland
       
almede ATF en GoodWood Investments B.V. vanaf 2008 t/m
       2014.

12.  Jaarstukken Tectona vanaf 2008 t/m 2014, BFRG zal dit                 tevens ook aan Tectona zelf verzoeken en indien noodzakelijk
       
met het inschakelen van een advocaat. 

13.  Opeisen kapopbrengstgelden.

14.  Tectona verplichten tot het uit keren van reeds ontvangen      
       kapgelden.

15.  Tijdelijk bevriezen van kapopbrengstgelden op een
       geblokkeerde rekening ter voorkoming van geldelijke
       onttrekking door Tectona aan
de investeerders. 

 

16.  Voorlopig bevriezen van een eventuele officiële prospectus
       van de AFM aan Baum tot er grondig onderzoek heeft
       plaatsgevonden.

17.  Overname en voortzetting Tectona bij mogelijk
       faillissement. 

18.  En meer!

Bovenstaande verzoeken en sommaties aan Floresteca B.V. Nederland en Floresteca SA te Brazilië is intussen door Floresteca B.V. Nederland reeds per direct doorgestuurd aan zowel de Stichting Tectona (Marius van Eibergen Santhagens) en aan Baum Management S.á.r.l. te Luxemburg (Bas Dijkiman).

 

Lees dus de volgende nieuwsbrief nr.19 zeer aandachtig!

 

 

SAMEN STERK!