Stichting Amazon Teak Foundation
T.a.v. de Directie
Wittekruislaan 6
1217 AP Hilversum

 

Betreft:                                                      
Contract ontbinding en ontbinding beheertaken

AANTEKENEN

Sommatie 1

 

Almere 14 november 2014,

 

Geachte directie,

Geachte heer Marius van Eibergen Santhagens,

Bureau Fraude Recht & Geldzaken (BFRG) heeft u voor en namens zijn cliënten meervoudig verzocht om contact op te nemen met BFRG i.v.m. de door u ontvangen getekende verklaringen die door BFRG aan u per aangetekend stuk zijn aangeboden namens zijn cliënten.

Ondanks meerdere aangetekende verzoeken aan u door BFRG, laat u niets van u horen en reageert u in zijn geheel niet op onze verzoeken.

Ook stuurt u geen bevestigingen van ontvangst van de intussen zo’n 1.700 verklaringen die aan u aangetekend zijn aangeboden en ook door u in ontvangst genomen zijn, waarin in zeer duidelijke taal staat, dat de bij deze ondertekende verklaringen betrokken investeerders compleet voorzien van naam en adres aan ATF (Amazon Teak Foundation) hebben aangegeven, niet in het LATF (Latin American Timber Fund) wensen te stappen en aan ATF dat nu het beheer uitvoert in combinatie met Baum in deze verklaringen duidelijk hebben aangegeven,te kiezen voor ontbinding van de overeenkomsten met ATF/GoodWood en ontbinding van verder beheer door ATF en/of Baum.

Bij deze en nogmaals voor alle duidelijkheid:
Alle cliënten waarvan u de getekende verklaringen heeft ontvangen, ontbinden de overeenkomsten met ATF en GoodWood Investments,  ontslaan en ontbinden de overeenkomsten met ATF, GoodWood Investments en Baum tevens voor al het verdere beheer en/of beheertaken en gaan niet mee in het fonds.

Gelieve hier goede notitie van te nemen!

BFRG sommeert u en ATF (Amazon Teak Foundation) daarom nogmaals voor en namens zijn cliënten een schriftelijk door u ondertekende bevestiging aan BFRG te sturen van de ontvangen getekende verklaringen tezamen met vermelding van al de namen van betreffende investeerders die deze verklaringen hebben ondertekend en aan ATF (Amazon Teak Foundation) hebben aangeboden en uw plichten zoals deze in de Algemene Voorwaarden is vastgelegd als bestuurder en directeur van ATF strikt uit te voeren daar betreffende investeerders zich netjes aan de Algemene Voorwaarden van de met ATF/GoodWood overeengekomen contractvoorwaarden hebben voldaan en dus een keuze hebben gemaakt om te kiezen voor contractontbinding met ATF en/of GoodWood Investments en tevens ook voor ontbinding van verder beheer door ATF/ GoodWood en/of Baum, daar eigen beheer  wel degelijk mogelijk is zoals zeer duidelijk is vastgesteld in de Algemene Voorwaarden van ATF en GoodWood investments!

BFRG wijst u op het volgende:
Indien u de verklaringen van en de keuze van onze cliënten niet respecteert en toch meewerkt aan de omzetting en/of omvorming naar het LATF (Latin American Timber Fund) ondanks BFRG en zijn cliënten u uitdrukkelijk per (aangetekend) hebben verzocht om dit niet te doen, terwijl door betreffende cliënten de contracten en het verdere beheer met ATF/ GoodWood en/of Baum aangetekend conform de Algemene Voorwaarden hebben ontbonden, dan zal BFRG voor en namens zijn cliënten de bestuurders van ATF (Amazon Teak Foundation) en de ATF (Amazon Teak Foundation) zowel zakelijk alsmede in privé aansprakelijk stellen voor alle financiële schade die betrokken cliënten waarvan u de ondertekende verklaringen heeft ontvangen zullen oplopen en mogelijk later nog zullen oplopen. Mogelijk beslaglegging op het juridisch eigendom van de bomen -bezit - gelden – tegoeden en/of inkomsten zullen dan niet uitgesloten worden!

Gelieve hier goede notitie van te nemen!

U dient de keuze van deze investeerders te respecteren!

Verder sommeert BFRG en sommeert BFRG voor en namens zijn cliënten aan ATF (Amazon Teak Foundation) mee te werken (verplicht) aan het verstrekken van de volgende informatie.

U zou sedert 2008 een fonds oprichten voor de ATF en GoodWood investeerders! Maar!  in december 2010 gaat GoodWood plots failliet onder uw leiding! Dit fonds zou volgens uw brieven al klaar staan! Alleen slechts nog een paar kleine goedkeuringen van de AFM en dan kunnen wij u dit Nederlandse fonds aanbieden. Dit fonds is er nooit gekomen en u heeft de investeerders ruim 3 jaar aan het lijntje gehouden.

Vraag:

1 . Sedert wanneer wist u al en hoelang wist u al, dat u helemaal geen
     vergunning voor een fonds zou krijgen van AFM terwijl u dit wel
     bleef voorspiegelen aan de investeerders!

In 2011 vervolgt u diezelfde weg met de mededeling dat ATF met een doorstart eveneens een fonds zou oprichten, maar nu gepaard met hoge kosten die u aan de beleggers heeft gevraagd als bijdrage. Ook nu weer spiegelt u de investeerders meer dan drie jaar voor, dat er een fonds opgericht zou worden met ook nu weer (slechts nog een paar kleine puntjes) die nog ter goedkeuring liggen bij de AFM.

Maar de praktijk is geheel anders dan dat u de investeerders bent blijven voorspiegelen, want ook nu is er geen vergunning afgegeven voor een fonds in Nederland door de AFM en intussen staan we vlak voor de eerste grote 20 jarige commerciële hoofdkap van de plantages ( 2015 ).

2 . Sedert wanneer wist u al en hoelang wist u al dat u ook nu geen
     vergunning zou krijgen van de AFM voor een fonds in Nederland
     terwijl u de investeerders wederom 3 jaar lang bleef voorspiegelen
     dat het nog slechts een kleine formaliteit zou zijn dat het fonds zou
     aangeboden worden aan de goedgelovige investeerders!  

3 . BFRG sommeert u en sommeert u namens zijn cliënten om mee te
     werken aan het correct beantwoorden van de in de meegeleverde
     bijlage van door ons gestelde vragenlijst en daar tevens de
     bewijsstukken van aan te leveren aan BFRG voor en namens zijn
     cliënten.

4 . Indien u hieraan niet wenst mee te werken, dan zal BFRG dit
     nogmaals langs juridische wegen aan u verzoeken en indien nodig
     een procedure tegen u opstarten om u vooralsnog te bewegen om
     gevraagde stukken aan te leveren en tevens alle vragen te
     beantwoorden.

Gelieve hier goede notitie van te nemen!

BFRG wijst u bovendien nogmaals op het volgende, dat de ATF en GoodWood investeerders absoluut niet verplicht zijn en al helemaal niet verplicht of gedwongen kunnen worden door ATF en/of Baum om in het LATF fonds te stappen. Zie uw eigen Algemene Voorwaarden 1.0! U zet de investeerders bewust op het verkeerde been!

Wij geven u 14 dagen na datum van deze brief de gelegenheid om schriftelijk te reageren.

 

Hoogachtend,

 

Frans Vermeulen

 

 Index

Stichting Amazon Teak Foundation (ATF)

 

Betreft:

Aantonen uitgevoerd beheer door ATF
Aanleveren bewijsstukken
 

Bureau Fraude Recht & Geldzaken zal de volgende vragen aan de kaak stellen aan ATF!


In de brief van 28 april 2011 die ATF aan de investeerders heeft verzonden na het faillissement van GoodWood Investments staat het volgende:

SATT VINDT NIEUWE BEHEERDER VOOR VOORMALIGE GOODWOOD – KLANTEN

Na het faillissement van GoodWood Investments onder leiding van (Santhagens) dat eveneens het beheer tot aan het faillissement uitvoerde ook (Santhagens), is het beheer door de Stichting Tectona (SATT) eveneens onder leiding van (Santhagens) nu aan ATF vergeven (de oprichter van GoodWood Investments B.V.) ATF staat eveneens onder leiding van de heer (Santhagens).

Het beheer houdt ondermeer in dat ATF u als participant van alle relevante informatie zal voorzien over uw belegging, zoals bosbouw rapportages, (fiscale) waarderingen, fiscale overzichten t.b.v. uw belastingaangifte en toekomstige (tussen) kapopbrengsten. Ook zal de ATF administratieve activiteiten gaan verzorgen t.b.v. de voormalige GoodWood participanten. Tenslotte zal het bestuur van ATF (Santhagens) toezien op de door Floresteca SA verrichte exploitatie van de plantages, de marketingplannen, en de verkoop van het hout na de kap. De plan van aanpak van ATF (Santhagens) heeft het doel het herstellen van de communicatie met de voormalige GoodWood participanten, het verrichten van beheersactiviteiten t.b.v. deze participanten en het toezien op continuïteit van de belegging in teakhout op de plantages van Floresteca SA in Brazilië.

Ik merk over al het bovenstaande het volgende op:
Santhagens heeft al beheer uitgevoerd voor GoodWood toen GoodWood nog niet failliet was. Blijkens is zijn toenmalig beheer niet zo goed uitgevoerd zoals u kunt constateren, daar Santhagens blijkbaar plots het roer geheel omgooit nu ATF (eveneens) Santhagens het beheer gaat doen zoals in bovenstaande te lezen is. Ik merk daarom even op dat al het bovenstaande al uitgevoerd had moeten worden door Santhagens! Wat is er dan plotseling veranderd in zijn beheer!

Zoals u duidelijk kunt constateren is het dus helemaal niet zo moeilijk om het beheer door anderen te laten uitvoeren! Deze taken kan elke andere onafhankelijke partij uit voeren zoals BFRG al eerder heeft aangekondigd. Daar heb je dus absoluut geen LATF (Latin American Timber Fund) voor nodig die uw opbrengstrechten bovendien gewoon afpakt!

Wij zullen daarom (ter controle) de volgende vragen stellen aan ATF i.v.m. zijn beheertaken zoals BFRG beheertaken ziet.

Uitgave beheergelden vanaf 2008 t/m 2014
Welke controletaken op de plantage heeft u uitgevoerd sedert 2008 t/m 2014

Wie zijn uw contactpersonen op de plantage: Foresteka Agroflorestal LTDA - Floresteca Agroflorestal LTDA - Floresteca SA en Panflora Agroflorestal LTDA

Reden van naamsverandering van Floresteca Agroflorestal LTDA in Floresteca SA
Onderhoudskosten plantage per plantjaar
Uitgave onderhoudskosten per plantjaar
Kapkosten plantage per plantjaar
Verkoopkosten gekapte kavels per plantjaar
Monitoringsrapporten van de gekapte kavels per plantjaar
Veilingen - kopers en bieders van de gekapte kavels per plantjaar
Certificeringen van gekapte kavels per plantjaar (FSC) etc.
Uurstaten van de werkzaamheden i.v.m. de kap per plantjaar
Welk uurtarief is gehanteerd
Opbrengsten van de gekapte kavels per plantjaar
Bankafschriften van betalingen aan Floresteca SA  van verkochte kavels van de kopers
Naam bank Brazilië
Contact persoon bank Brazilië
 

Betalingen van opbrengsten aan Stichting Administratie-en Trustkantoor Tectona (SATT) vanaf 2008 t/m 2014
Te laat uitkeren van kapopbrengsten
Waarom: Nalaten van actie i.v.m. veel te late en het uitblijven van uitkeringen van opbrengsten van gekapte kavels 

Welke transportondernemingen hebben het transport van de verkochte kavels gedaan vanaf 2008 t/m 2014  (naam - adres - KvK - en bankafschriften van betalingen)
Hoeveel m3 is er per transport getransporteerd naar de bestemming vanaf 2008 t/m 2014 en met welk keurmerk (per plantjaar)
Waar is het verkochte hout naar toegegaan vanaf 2008 t/m 2014 (per transport)
Wat zijn de kosten per transport vanaf 2008 t/m 2014
Wie zijn de kopers hiervan vanaf 2008 t/m 2014  (naam - adres - KvK en bankafschriften van betalingen aan Floresteca SA en/of Floresteca Agroflorestal LTDA
 

Reden van veranderingen van perceelregisraties

Hoe of op welke wijze heeft u de kosten en baten gecontroleerd van gekapte kavels
Niet onafhankelijk werken van de Stichtingen ATF en Tectona (belangenverstrengeling)
Vragen stelselmatig niet beantwoorden
Niet reageren op vele aangetekende brieven van opzeggingen beheertaken en ontbinding van overeenkomsten
Niet willen meewerken met het verstrekken van (controleerbare) informatie
Uitgave van de beheergelden die u van de participanten heeft gevraagd

Bovenstaande vragen laten naar mijn persoonlijke mening zien hoe e.e.a. zou moeten uitgevoerd worden als je over beheer en controlerende taken praat!

Nogmaals: voor deze taken heb je geen fonds nodig, maar gewoon iemand die deze taken naar behoren uitvoert en voor een goede controle zorgt! Einde discussie!

Indien u uw kapopbrengstrechten zelf wenst uitgekeerd te krijgen dan is het zaak om per direct even contact op te nemen met BFRG. Wij vertellen u geheel vrijblijvend alle ins en outs omtrent het veilig stellen van uw opbrengstrechten. Leest u daarom de Algemene Voorwaarden 1.0 (artikel 18) in nieuwsbrief 18 op onze website zeer aandachtig als u uw opbrengstrecht en ingelegd kapitaal niet wilt kwijt raken.

 

Direct bellen met BFRG: 036-5405648
Of ga naar www.frauderechtengeldzaken.nlen vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op en vertellen u geheel vrijblijvend alle ins en outs!

Wij behartigen intussen de belangen van meer dan 1.700 cliënten die hebben geïnvesteerd in ATF - GoodWood en Floresteca . Deze investeerders gaan niet in het fonds en wensen uitsluitend zelf de hen toebehorende kapopbrengsten te ontvangen. Ook u kunt de kapopbrengst zelf ontvangen! Reageer direct!

 

 

SAMEN STERK!