Nieuwsbrief 16

 

Bureau Fraude Recht & Geldzaken waarschuwt ATF en GoodWood beleggers op te passen voor het activeren van de inlogcode op de website LATF.nu ( Latin American Timber Fund)!

 

Beleggers worden thans massaal op agressieve wijze overspoeld via telefonische acquisitie en vele brieven door ATF/ Baum.

 

Almere 27 juni 2014

 

Bureau Fraude Recht & Geldzaken waarschuwt langs deze weg alle beleggers van ATF en GoodWood om zeer goed op te passen om de inlogcode van het LATF Fonds niet verder te activeren dan stap 3.

Het is dan zaak om uw sessie na stap 3 gewoon af te breken.

Gebleken is, dat wanneer u bij stap 4 (op de laatste pagina) van de site van LATF nogmaals de inlogcode invoert waar zij u dan tot slot om vragen, u dan automatisch uw elektronische handtekening hebt geplaatst en daarmee akkoord bent gegaan met de Omvorming naar het Fonds!

Intussen heeft Baum dit aangepast naar aanleiding van vele klachten.

Wij zullen de werkwijze van ATF/Baum even uiteenzetten!

Alle investeerders hebben een inlogcode ontvangen van ATF/Baum, www.LATF.nu

Om de informatie op hun website in te mogen zien, dien je eerst (verplicht) de inlogcode te activeren! Waarom een inlogcode? De website dient gewoon zonder inlogcode toegankelijk te zijn voor een ieder! Een bezoek aan hun website om informatie te mogen inlezen zou eveneens vrijblijvend moeten zijn.

Dan gebeurt het volgende!

Doordat u de verplichte inlogcode dient in te voeren gaat u al direct akkoord met de algemene voorwaarden van de website! Wat BFRG direct opvalt, is dat de algemene voorwaarden en alle verdere informatie uitsluitend in de Engelse taal zijn opgesteld! Het lijkt mij toch zaak, dat de algemene voorwaarden ook te lezen zou moeten zijn in de Nederlandse taal daar ATF/Baum donders goed weten, dat vele investeerders zeer veel moeite hebben om de inhoud van de algemene voorwaarden te vertalen in het Nederlands en daarom totaal niet beseffen wat er nu precies staat en wat dit betekend, laat staan waar zij dan überhaupt voor hebben getekend!

BFRG wijst u daarom op het volgende:

Vraag eerst een originele complete vertaling (dus geen beknopte versie) van de algemene voorwaarden van het LATF aan, alvorens u de inlogcode daadwerkelijk activeert!

1.Pas op!

Nadat u de inlogcode heeft geactiveerd, dient u volgens ATF/Baum uw keuze voor de omvorming kenbaar te maken en daarbij gaat ATF/Baum er standaard vanuit, dat u zonder tegenspraak gewoon in het Fonds gaat. Dan dient u eerst en eveneens verplicht, een paar volgstappen te doorlopen en een zogenaamd “well- informed investor” formulier in te vullen en pas dan, krijgt u vervolgens toegang tot alle concept-documentatie dat eveneens in zwaar juridisch Engels is opgesteld en daarbij, na het inlezen hiervan, dient u dan direct aan te geven dat u deze gelezen en vooral begrepen heeft!

Ik kan u vertellen dat vele investeerders niet begrijpen wat er nu precies staat en zich dan achteraf niet meer kunnen verweren! De investeerders wordt dus de mogelijkheid onthouden om eerst nog nadere informatie in te kunnen winnen alvorens zij een gedegen overweging of beslissing kunnen maken om wel of niet akkoord te gaan met de Omvorming.

2. Als opmerking attenderen wij u tevens op het volgende:

Dat indien u de “well-informed investor “formulier niet zou invullen, dan kunt u ook niet bij de concept-documentatie komen! Hierbij merk ik tevens op, dat de belegger dus op deze manier heel simpelweg gezegd gedwongen wordt om het “well-informed investor” formulier in te vullen! Zo niet, dan krijgt u ook geen toegang en inzage in de concept- documentatie! Daarna en vervolgens als laatste stap (stap 4) op de laatste pagina dient u dan opnieuw uw inlogcode in te voeren en heeft u daarmee automatisch ingestemd voor de Omvorming en heeft u vervolgens geen enkel recht meer en is per direct uw ingelegd kapitaal en uw eindkapopbrengstrechten volledig eigendom van het LATF Fonds (Latin American Timber Fund) en bent u eigenaar af!

3.Wij wijzen u daarom met klem op het volgende!

De beknopte dus niet volledige (concept-documentatie) die wel in het Nederlands is opgesteld en intussen door ATF/Baum aan participanten is verstuurd, is onvolledig! Ik merk tevens op, dat naar aanleiding van de klachten die wij hebben ontvangen van participanten, tot mijn verbazing gebleken is, dat niet alle investeerders deze beknopte onvolledige versie hebben ontvangen van ATF/Baum?

De beknopte en onvolledige concept-documentatie geeft dus absoluut en zonder twijfel geen goed beeld over de werkelijke inhoud! De vraag die over blijft is eenvoudig gezegd, wat is er weggelaten, wat ontbreekt er en vooral wat zijn de gevolgen voor de participanten als zij geen volledige beschrijving van de daadwerkelijke inhoud hebben gekregen nu en op een later tijdstip. Ik wijs u er tevens op, dat de onvolledige concept-documentatie dus achteraf grote gevolgen zou kunnen hebben en dus uiterst risicovol is. Vraag dus eerst aan ATF de complete volledige Nederlandse vertaling op van de Engelstalige Prospectus en controleer dan ook of deze daadwerkelijk compleet is.

Ik wijs u nogmaals op het volgende! Waar is de officiële goedgekeurde Prospectus en in hoeverre wijkt deze af van de onvolledige concept-documentatie? Om al op voorhand akkoord te gaan met een niet officiële onvolledige Prospectus lijkt mij dus absoluut niet verstandig en is bovendien uiterst risicovol! Eerst afwachten tot de officiële goedgekeurde Prospectus er is lijkt mij zeker niet onverstandig! Bovendien lijkt het mij toch zeker van groot belang, dat ATF en Baum aan u de volledige vertaling in het Nederlands van de officiële Engelse goedgekeurde Prospectus levert!

Waarom onvolledige concept-documentatie! Een concept kan achteraf nog volledig aangepast worden en kan zwaar in uw nadeel uitpakken zonder dat u dan nog tegen in verweer kunt gaan en dan bent u volledig aan de goden overgeleverd! Op voorhand voor akkoord tekenen is dus uiterst risicovol!

U wordt gedwongen om de inlogcode te activeren en u bent verplicht om het “well- informed investor” formulier in te vullen en kunt dan pas bij de concept-documenten komen! Daarbij geeft u vervolgens geheel automatisch aan, dat u de concept-documenten heeft gelezen en begrepen zonder dat u zich hierop nog kunt beroepen of überhaupt hieromtrent nog vragen kunt stellen! Nogmaals! Het lijkt mij, dat u heel goed in staat bent om zelf te beslissen over uw eigen kapitaal! Daar hebt u absoluut geen ATF of Baum voor nodig en u bent ook heel goed in staat om zelf de beslissing te maken of u uw kapopbrengsten geheel zelf wenst uitgekeerd te krijgen en contractueel is dit ook mogelijk!

Indien u het “well-informed” formulier niet invult, dan kunt u niet bij de concept-documenten komen! Met andere woorden! U krijgt dan geen inzage! Ik merk dan ook direct op, dat van vrijblijvendheid voor inzage van de concept-documenten dus absoluut geen sprake is!

Niet inloggen dus!

Onderstaand zullen wij het schriftelijke bewijs tonen, dat wij recentelijk hebben mogen ontvangen van een investeerder die had ingelogd om de informatie te kunnen lezen en zelf in de veronderstelling was, dat inloggen vrijblijvend was om tot de concept informatie te kunnen komen. Maar! Tot zijn grote verbazing na het inlezen doodleuk een bevestiging ontving van ATF dat hij akkoord was gegaan met de Omvorming! De investeerder dacht letterlijk dat alles nog vrijblijvend was en pas achteraf bleek, dat hij zich hierin behoorlijk had vergist door de onduidelijkheid hieromtrent.

Daarnaast staat letterlijk in het bevestigingsbericht van ATF aan deze investeerder de volgende schrikbarende tekst!

“Ondanks dat uw instemming wellicht gebaseerd is op de onvolledige concept-documentatie, is uw instemming onvoorwaardelijk en onherroepelijk indien Stichting ATF heeft besloten dat de definitieve documentatie niet materieel afwijkt van de concept documentatie en nadat tenminste een bedenkperiode van 14 dagen is verstreken”!

Dus Santhagens hoeft alleen maar (achteraf) te zeggen, nee hoor het wijkt materieel niet af en daarmee wordt u dus gewoon in het Fonds geplaatst!

Ik merk direct even op iets heel belangrijks op!

Baum/ATF proberen de investeerders nu al op voorhand te laten tekenen en krijgen na de eventuele ondertekening dan nog een bedenktijd van 14 dagen om alles nog ongedaan te maken! De veertien dagen bedenktijd start dus al zodra u heeft getekend!

Maar! De officiële goedgekeurde Prospectus is er helemaal nog niet! Als de officiële Prospectus er dus pas over enkele maanden is, dan maakt het dus helemaal niets meer uit of de officiële Prospectus nu wel of niet materieel afwijkt van de concept-prospectus en bent u er letterlijk ingetuind! Uw 14 dagen bedenktijd is immers dan allang al verstreken! Het lijkt mij dan ook zaak, dat u op grond van deze gegevens direct de ondertekening per aangetekend schijven ongedaan maakt en eerst afwacht met een eventuele definitieve beslissing voor ondertekening totdat de officiële goedgekeurde Prospectus zowel in de Engelse alsmede in de Nederlandse taal aan u is aangeboden en dan pas de beslissing maakt of u wel of niet in het Fonds wenst te stappen!

De investeerder die dit is overkomen, voelt zich dan ook flink bij de neus genomen en is dan ook zeer boos geworden over deze gang van zaken en dat lijk mij geheel terecht!

Uiteraard laat deze investeerder het hierbij niet zitten en heeft hierop furieus gereageerd. De investeerder heeft dan ook direct aangegeven aan ATF/Baum, dat hij een advocaat in zal schakelen als ATF/Baum dit niet per direct ongedaan maakt! Het lijkt mij dan ook zaak, dat u allen en uitsluitend per aangetekend schrijven, een klacht indient Autoriteit Financiële Markten (AFM) indien ook u dit is overkomen! Nog even dit: naar mijn mening moet het inlezen van documentatie op een website geheel vrijblijvend zijn en mag het niet zo zijn, dat u eerst een inlogcode dient in te voeren en daarmee dan automatisch heeft ingestemd met de algemene voorwaarden enz.

Mocht u een klacht willen sturen aan de AFM dan zijn dit de NAW gegevens.

Autoriteit Financiële Markten

Postbus 11723

1001 GS Amsterdam

1.Bewijsvoering!

Wij hebben de naam van de gedupeerde cliënt om privacy redenen weggelaten.

Leest u de brief zeer aandachtig!

*Klik hier om de correspondentiebrief te lezen!

/sites/default/files/scan0006%283%29.pdf

Wat kunt u nog doen: indien u de inlogcode wel heeft geactiveerd maar het hier niet mee eens bent!

U dient dan per direct schriftelijk te reageren en actie te ondernemen door dit (uitsluitend) aangetekend aan ATF en Baum kenbaar te maken, dat u niet in het LATF Fonds wenst geplaatst te worden en dat u dit per direct ongedaan wenst te maken! Vermeld daarbij uw cliëntgegevens die u ook nodig had om te mogen inloggen op de site van www.LATF.nu en maak overal 2x een kopie van en stuur een exemplaar mee. Voor vragen of hulp hieromtrent kunt u ons te allen tijde bellen op telefoonnummer 036 5405648

LET OP!

U dient dit binnen 14 dagen te doen nadat u hebt ingelogd!

Direct aangetekend reageren binnen deze 14 dagen is dus van groot belang om uw volledige opbrengstrecht terug te krijgen en hiermee de aanmelding bij het fonds ongedaan te maken! Bent u al te laat hiermee, dan kunt u ons bellen voor de dan te nemen vervolgstappen.

Onderstaand de NAW gegevens voor het Aangetekend opzeggen:

Stichting Amazon Teak Foundation

T.a.v. de Directie

Witte Kruislaan 6

1217 AP Hilversum

Baum Management S.á.r.l.

T.a.v. de Directie

6, Route de Tréves

L-2633 Senningerberg

Luxemburg

2.Bewijs:

De waarde en opbrengstenrechten van investeerders aanzienlijk hoger ten opzichte van Pöyry rapporten waar Baum alles op baseert!

Het moge u straks na het inlezen van deze bewijsstukken ook overduidelijk zijn, dat Baum wel degelijk een heel groot belang erbij heeft om de investeerders in zijn fonds te krijgen. Dat belang is een miljarden belang! Baum weerspreekt stellig deze miljardenopbrengst en beroept zich hierbij consequent op de Pöyry rapporten! Ik wijs u daarom op het volgende! Het Pöyry rapport is slechts gebaseerd op basis van de fiscale waarde zoals wij al eerder vermeld hebben op onze website in nieuwsbrief 15. Ook nu weer bent u overduidelijk op het verkeerde been gezet door Baum en ATF. Zoals gepubliceerd in nieuwsbrief 15 op onzewebsite, zullen wij ook nu weer en speciaal voor de investeerders aantonen dat de eindkapopbrengsten wel degelijk aanzienlijk hoger zijn!

Dit zullen wij aantonen door middel van het officiële SGS rapport en een officiële brief van Floresteca zelf, zodat duidelijk zal worden, dat wederom ATF en Baum hieromtrent geen juiste informatie aan de investeerders verstrekken en deze belangrijke informatie achterwege laten en dan druk ik mij nog netjes uit! Immers, wat is vastgelegd op papier kan niet weersproken worden lijkt mij!

Maar een ding is intussen 100% aangetoond! Het moge duidelijk zijn, dat BFRG letterlijk alles met onderliggende bewijstukken heeft kunnen aantonen, dat alle verstrekte en verspreide informatie over BFRG door ATF en Baum( louter gebaseerd is) op zeer onbetrouwbare informatie! Zoals u nu duidelijk heeft kunnen constateren, is dat ATF en Baum nu letterlijk zelf door de mand zijn gevallen en is het een aangetoond voldongen feit, dat de betrouwbaarheid van ATF en Baum dan ook naar mijn mening ver te zoeken is.

Het SGS rapport toont aan, dat de plantage van Floresteca SA al in 2006 een opbrengstwaarde heeft van ruim 2,4 miljard dollar zoals wij al eerder hebben aangegeven. De informatie brief van Floresteca zelf (4 jaar later), geeft duidelijk aan, dat de totale geschatte eindkapopbrengst in 2010 aanzienlijk is en zelfs boven de 4 miljard dollar uitkomt! U ziet, dat alleen al het verschil van de waardevermeerdering in slechts 4 jaar tijd zonder ook maar enige twijfel aanzienlijk te noemen is! Het moge dus duidelijk zijn, dat de cijfers van toekomstige opbrengsten van de eindkappen aanzienlijk hoger blijken te zijn dan dat ATF en Baum stellen volgens de door hen gehanteerde Pöyry rapporten. Belastingwaarde is niet de eindkapwaarde!
 

3.Berekening van de geschatte opbrengstwaarde per hectare volgens
bovenstaande gegevens van de eindkapopbrengst waarde!

Er zijn totaal 21.000 hectaren aangeplant door Floresteca!

80% is van de investeerders en de overige 20% is van Floresteca zelf. Naast de 21.000 hectare is er nog eens 3.000 hectare in een joint venture met Floresteca. Totaal zijn er dus 24.000 hectares teak aangeplant door Floresteca.

De berekende totale opbrengstwaarde in2006 volgens het officiële SGS rapport is $ 2.240.528.000, -(ruim 2,24 miljard dollar)!

$ 2.240.528.000, - opbrengstwaarde gedeeld door 21.000 hectare = $ 106.691, - dollar. Omgerekend is dit gemiddeld € 78.385, - per hectare!

De opbrengstwaarde in 2010 volgens een officiële brief van Floresteca zelf is geschat op ruim $ 4.000.000.000, - (ruim 4 miljard dollar)!

Zoals u kunt constateren, ziet u een zeer duidelijke groei van waardeontwikkeling in slechts 4 jaar tijd! In vier jaar, is de waarde volgens Floresteca zelf zoals in zijn brief vermeld staat van $ 2.240.528.000 (2.24 miljard dollar) ten opzichte van het SGS rapport vanaf 2006 gegroeid naar maar liefst een waarde van ruim $ 4.000.000.000, - dollar ( 4 miljard dollar)! De geschatte waardeontwikkeling is dus toegenomen met maar liefst $ 1.800.000.000, - dollar (1.8 miljard dollar) in slechts 4 jaar tijd!

$ 4.000.000.000, - opbrengstwaarde gedeeld door 21.000 hectare = $ 190.000, - dollar! Omgerekend is dit gemiddeld € 139.593, - per hectare!

Intussen hebben wij de nieuwe gepubliceerde gegevens ( 5 maart 2014) van Floresteca! De bron gegevens komen van Wijzuidholland! Deze zeer belangrijke gegevens kunt u uitsluitend opvragen via de website van www.wijzuidholland.nldaar dit niet verspreid mag worden aan derden!
              

Dit zijn de gegevens van de waardeontwikkeling en opbrengst- gegevens anno 1 januari 2013! Waarin de huidige waarde van de plantage van Floresteca SA

€ 1.300.000.000 (1,3 miljard dollar is).

De cashflow op deeindkap is ruim 5 miljard dollar!

Vanaf 2010 tot 2013 is de opbrengstwaarde opnieuw toegenomen met 1 miljard dollar!

Als wij nu een herberekening maken van de huidige nieuwe gegevens van 2013 is de opbrengst van ruim 5 miljard dollar gedeeld door 21.000 hectare = $ 238.000, -·Omgerekend is dit gemiddeld € 175.684, - per hectare!

Pöyry rapporten die ATF en Baum hanteren op basis van de fiscale waarde, geven slechts een fractie van de hierboven berekende waarde aan!

Het moge (aantoonbaar) en zeer duidelijk zijn, dat het verschil van de eindkapopbrengstwaarde dat de investeerders daadwerkelijk toekomt ten opzichte van wat Baum u voorspiegeld, aanzienlijk en boven proportioneel is en zeer nadelig is voor de investeerders.               

*Klik hier voor de bewijsstukken.

/sites/default/files/scan0007.pdf

4.Tot Slot:

Bij een omvorming naar het Latin American Timber Fund zijn er een aantal zeer zwaarwegende gevolgen!

Dat begint al bij de omruilwaarde van uw huidige participatie naar aandelen van het Fonds!

Hierbij wordt een berekening gemaakt van de waarde van de participaties volgens de laatste drie Pöyry-Rapporten:

1.     50% gebaseerdop de gemiddelde huidige belastingwaarden

2.     50% gebaseerd op het gemiddelde van de huidige intrinsieke waarden, als alle bomen ook op dit moment gekapt zouden worden.

Ik zet direct een groot vraagteken neer bij punt twee! De bomen worden pas op het einde gekapt! De intrinsieke waarde kan dus nu helemaal nog niet berekend worden! Het is een door Baum berekende inschatting anno nu! Op deze manier een waarde inschatten is boven proportioneel in uw nadeel en in het voordeel van Baum!

Voorbeeld:

U hebt een 1998 aanplant Cocal, dan krijgt u in aandelen voor een hele hectare ongeveer € 16.000, - en dan eerst nog minus kosten zoals Baum laat zien.

In geval dat u een aanplant Cocal 1996 heeft, dan krijgt u maar €1.100, - terug voor een hele hectare volgens Baum.

Dus met andere woorden! U hebt gemiddeld betaald voor een hectareaanplant 96 tussen de €18.000, - tot maar liefst € 23.900, -
De teakbomen (1100 stuks) per hectare zijn intussen ruim 18,5 jaar gegroeid en zijn wellicht tussen de 15 en 24 meter hoog met een gemiddelde diameter van ongeveer 15 tot 30 centimeter en zijn volgens de berekening van Baum slecht € 1.100 waard! Dat is per boom slechts 1 euro!
U ziet dat de verschillen enorm zijn en totaal niets meer te maken hebben met de feitelijke 20 jarige eindkapopbrengst uit verkoop van het gekapte hout. In de meeste gevallen zal bij omzetting in aandelen het door u betaalde bedrag nooit en te nimmer gehaald worden bij de omvorming en zal dit absoluut leiden tot enorme verliezen voor de investeerder. Ik persoonlijk noem dit pure kapitaalsvernietiging ten nadelen van de investeerders en zeer zeker ten voordele van Baum.

Na oprichting van het Fonds krijgen we te maken met een aantal zaken!

We beginnen met een “Lock-up” periode van maar liefst 5 jaar! Zodat er geen enkele mogelijkheid is om eerder uw aandelen aan te bieden voor verzilvering. Dit betekend dus letterlijk: dat alle investeerders alvast tot 2020 vast zitten en verder geen kant meer op kunnen! Maar heel toevallig zal het fonds vanaf 2020 zoals zij beweren zelf de aandelen in gaan kopen! Uiteraard krijgt u van Baum geen enkele garantie dat een eventuele inkoop van aandelen ook werkelijk zal plaatsvinden na de “Lock-up” van maar liefst 5 jaar! Pas op! De aandelen worden dan wel en uitsluitend ingekocht tegen de dan geldende aandeelwaarde. Ik merk even op: dat de waarde door het Fonds zelf bepaald zal worden!

Alles geschied bij Baum pas achteraf en niet vooraf!

Niets is duidelijk – niets is helder en transparant en bovendien is er ook geen waarde berekening en /of waardebepaling (vooraf), zodat de investeerder precies ziet wat voor waarde hij terug krijgt voor welke hectare of delen hiervan! Los daarvan! Er zit aan het (mogelijk) inkopen van de aandelen na de vijf jaar wachtperiode ook nog eens een grote maar! Namelijk, er zit een verdeling in de aandelen tussen de oude en jonge plantjaren zodat de oudere plantjaren eerder aan de beurt zijn!

Zoals het er volgens de gegevens van Baum nu uit zal gaan zien, zal de eventuele inkoop van aandelen slechts tussen de 3% tot maximaal 7% van de totaal aantal units per jaar zijn en dan ook nog eens pas na de vijf jarige “Lock-up”. Dat houdt dus in, dat bijvoorbeeld pas in 2024 de aandelen van plantjaar 1994 ingekocht kunnen zijn (10 jaar na de start van het fonds), dus van een looptijd van 20 jaar zoals de kapopbrengst zou moeten zijn is totaal geen sprake meer.

De looptijd zal dan tenminste 30 jaar zijn of meer! In 2029 is op die manier dus nog niet eens 50% van het totaal uitstaande units ingekocht! U begrijpt, dat dit uitsluitend gaat leiden tot een enorm langslepende kwestie en bovendien een ongekend hoge doorlopende kostenpost zal opleveren ten nadelen van de investeerders maar ten gunste van de beheerder Baum. Immers! Als de enorme beheerkosten en overige kosten jaarlijks zullen doorlopen die Baum gaat rekenen voor zijn beheer en al deze kosten hoger zijn dan de inkomsten uit verkoop van gedeeltes van de plantage waar overigens Baum zelf over kan beslissen, dan zal Baum zeker niet schromen om de aandelen de komende jaren flink af te waarderen!

Als voorbeeld: Zo zijn de aandelen van het bestaande CATF fonds van Baum nu al in slechts een jaar al met meer dan 12% gekelderd! Zo simpel is het en niet anders! Als Baum dan ook nog eens de aandelen die dan mogelijk al behoorlijk afgewaardeerd zijn in de komende vijf jaar zelf mag terugkopen, dan rinkelt er alleen maar een kassa! Niet die van de investeerder! Maar uitsluitend die van Baum! Immers! Bij een sterke afwaardering van de aandelen kan Baum straks de aandelen voor een luttel bedrag inkopen! Let op! Ook voor het inkopen van aandelen door het Fonds, is er geen enkele garantie dat dit ook gebeurd. Het is immers Baum die de waarde bepaald van de aandelen! Het is Baum die de aandelen kan afwaarderen! Het is Baum die bepaald wat de percelen volgens hem nog waard zijn! Het is Baum die alle te maken kosten voor beheer en overige te maken hoge kosten van nevenbedrijven bepaald en mag incasseren! Deze nevenbedrijven zijn overigens ook eigendom van Bas Dijkman! Het is Baum die beslist of er wel of geen aandelen verzilverd kunnen worden na de “Lock-up” periode van vijf jaar! Vandaar mijn persoonlijke mening! U bent werkelijk aan de goden overgeleverd!

Ook is er een mogelijkheid aldus Baum, om uw aandelen door te verkopen aan externe investeerders.

Dat mogen investeerders zijn die mogelijk in het Fonds zitten of gewoon willekeurige investeerders. Maar! Ook daar kleeft een grote máár aan vast!

Daar eventuele doorverkoop, uitsluitend door een dependance kantoor van Baum geregeld mag worden en u raad het al, daar zitten uiteraard weer extreem hoge kosten aan verbonden! Als we even het bestaande Central American Timber Fund nader bekijken, dat ook onder beheer van Baum staat en de resultaten hiervan beoordelen, zal deelneming in een dergelijk Fonds uitsluitend leiden tot zeer grote verliezen voor de investeerder. Gebleken is, dat in het CATF er al vele beleggers uiterst ontevreden zijn met Baum omdat gebleken is, dat na de “Lock-up” periode zij hun aandelen niet kunnen verzilveren!

Baum schermt hier veelal met het feit, dat er meer aanbod van aandelen is dan dat er vraag is en Baum daarom dus niet kan inkopen!

Ook is gebleken, dat als Öku Live de aandelen niet kan inkopen voor het CATF Fonds en een investeerder geeft aan, dat hij problemen heeft en zijn aandelen toch wel graag kwijt wil, dan weet Öku Live plots wel een oplossing hiervoor te vinden voor de investeerder en neemt dan vervolgens contact op met Darion Kapital Management! Darion Kapital Management weet eventueel nog wel een weg te vinden om de aandelen van deze investeerder mogelijk door te verkopen! En inderdaad, de aandelen met een waarde van € 28.000, - werden keurig verkocht hoor! Maar dan wel met een verlies van maar liefst 69% voor de investeerder! Darion Kapital Management vertelde de man in eerste instantie dat de mogelijke koper niet meer dan € 7000, - wilde betalen, terwijl de aandelen € 28.000, - waard zijn! De investeerder werd letterlijk onwel en ging niet akkoord! Darion zou wederom zijn best doen om te proberen er minimaal €10.000, - van te maken. Enkele dagen later kreeg de investeerder plots een telefoontje van Darion met de mededeling dat de koper maximaal € 9.000, - wilde betalen. De investeerder die dringend geld nodig had ging uiteindelijk maar met een wrang gevoel akkoord. De investeerder kreeg later de koopsom gestort op zijn rekening vanuit een Luxemburgs bedrijf. Achteraf is gebleken wie de werkelijke koper was van zijn aandelen. De koper bleek de heer Patrick Kloezen te zijn van Baum! Dus! Het Fonds kan niet inkopen, maar via een omweg en een naar mijn mening zeer sluwe verkoop truc, koopt Baum het gewoon over de rug van de investeerder zelf voor een luttel bedrag in.

De investeerder is hierdoor zwaar gedupeerd, voelt zich misleid en ziet dit dan ook als pure naaierij en is des duivels kan ik u zeggen en dat is geheel terecht.

*Klik hier voor het bewijs!

Hier vindt u voorwoord hoe de gang van zaken tot stand is gekomen en de bewijsvoering.

/sites/default/files/Bewijs%20over%20de%20gang%20van%20zaken%20en%20verloop%20voor%20het%20verzilveren%20van%20aandelen%20Catf%20fund.pdf

/sites/default/files/scan0009.docx

/sites/default/files/scan0010.docx

/sites/default/files/scan0013.docx

Ik merk nog even extra op: dat Öku Live en Darion Kapital Management eveneens tot het eigendom van Bas Dijkman behoren en dat deze twee bedrijven ook de mogelijke toekomstige belangen gaan behartigen voor de ATF en GoodWood investeerders (indien) zij wel in het LATF fonds zouden stappen!

Wacht er wellicht ook een scenario als dit voor de ATF en GoodWood beleggers?

Ik persoonlijk zou zeggen! Schoenmaker blijf bij je leest! Aangezien wij hebben aangetoond dat de betrouwbaarheid van ATF en Baum heel ver te zoeken is! Ik vraag mij persoonlijk af, in hoeverre er nog sprake kan zijn van enig vertrouwen in de toekomst met deze partij!

Indien u niet gedwongen wenst te worden om in het fonds te stappen en u wilt absoluut en uitsluitend zelf uw kapopbrengstrechten ontvangen, dan is het zeker niet onverstandig om even contact met Bureau Fraude Recht & Geldzaken op te nemen. Dit gesprek is geheel kosteloos en werkt bovendien zeer verhelderend! Wij vertellen u graag en geheel vrijblijvend alle ins en outs wat u moet weten en wat er mogelijk is om vooralsnog uw kapopbrengsten veilig te stellen. Het fonds is helemaal niet nodig en totaal overbodig! De mega eindkapopbrengsten kunnen gewoon aan de investeerders zelf uitgekeerd worden!

U kunt ons bereiken tijdens kantooruren vanaf 10.00 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur onder nummer: 036-5405648

U kunt er ook voor kiezen om het contactformulier op onze website in te vullen. www.frauderechtengeldzaken.nl

Binnenkort in de volgende nieuwsbrief gaan wij in op de volgende zaken!

Op 5 juni 2014 heeft Baum, zonder ruggespraak met BFRG, cliënten van BFRG uitgenodigd voor een gesprek in de jaarbeurshallen te Utrecht. BFRG was ook uitgenodigd en is min of meer gedwongen door deze move van Baum om ingegaan op deze uitnodiging.

Deze avond had zoals achteraf bleek uitsluitend de doelstelling tot het promoten van het LATF fonds! Het was dan ook een flinke domper voor Baum, dat slechts een fractie van de cliënten van BFRG op deze uitnodiging is komen opdagen.

In onze volgende nieuwsbrief zullen wij uiteen zetten hoe deze avond is verlopen!

Verder hebben wij Baum ter plekke verzocht om antwoord te geven op de volgende vraag!

Bent u bereid om een gesprek met BFRG aan te gaan voor uitsluitend beheer zonder inbreng van onze participaties!

In eerste instantie gaf Baum geen antwoord, maar daar een van onze cliënten opstond en dezelfde vraag stelde aan Baum, kon Baum niet anders dan antwoord hierop geven.

Zijn antwoord was zeer vaag, maar hij is bereid om in gesprek te gaan met BFRG! Uiteraard zullen wij dit verzoek aangetekend doen en zullen we zien of Baum deze afspraak nu wel zal nakomen.

Verder zullen wij uiteenzetten welke oplossing wij hebben als ook de Stichting Tectona (plots zijn deuren zou sluiten) zoals Baum suggereerde als Baum plots stopt met het financieren van ATF! Met andere woorden! Baum zegt en dreigt dus met het volgende! Je doet met ons mee! Zo niet, dan trek ik de stekker er uit! Uiteraard hebben wij op voorhand al contact gezocht met onze advocaat die een onderzoek betreffende Tectona en bovenstaande zal opstarten.

Baum blijft de investeerders bestoken met brieven over BFRG! De reden van Baum moge een ieder nu toch wel duidelijk zijn! BFRG moet hoe dan ook uitgeschakeld worden om tot Omvorming over te kunnen gaan!

Daarom zullen wij wederom reageren op de nieuwe brief van Baum en zijn insinuaties!

De volgende punten zullen daarom uiteengezet worden in de volgende nieuwsbrief en publicatie op onze website!

1. Contractuele verplichtingen SATT;

2. Oplossing BFRG bij faillissement SATT: In verband met administratie en bewaring van bosbouw-assets en uitbetaling gelden van kapopbrengstrechten;

3. Eigen beheer contractueel wel degelijk mogelijk! Het bewijs hiervan zullen wij dan ook publiceren;

4.  Ontbinding contracten beheer ATF - GoodWood wel degelijk mogelijk! Ook dit bewijs zullen wij publiceren;

5.  Oprichting belangen Vereniging BFRG wordt spoedig openbaar gemaakt! Zijn functies- doelstelling en activiteiten. De onafhankelijke Raad van Bestuur van deze Vereniging zal spoedig gekozen worden vanuit onze cliënten. Hiervoor zullen wij een CV Formulier aanmaken en aan onze cliënten aanbieden;

6. Contractuele verplichtingen Floresteca SA jegens ATF en GoodWood beleggers;

7. Overzicht omruilwaarde naar units Baum en het zeer grote verschil van de opbrengst verwachtingenvolgens Floresteca versus Baum;

8. BFRG dient klacht in tegen Baum bij de AFM in verban met onterechte verspreide brieven over BFRG – het verspreiden van onjuiste informatie – het onterecht verspreiden dat BFRG een AFM vergunning nodig zou hebben en het telefonisch/schriftelijk lastig vallen van onze cliënten, evenals het overtreden en schenden van de Wet Bescherming       Persoonsgegevens;

9. BFRG zal aan de AFM tevens een verzoek doen om een onderzoek te gelasten in verband met het reilen en zeilen van het CATF Fonds - LATF Fonds - de firma Baum ( Bas Dijkman) en de verwevenheid van de vele nevenbedrijven..

 

Wij hebben dus wel degelijk rechten!

 

SAMEN STERK!