Nieuwsbrief 3

Algemene informatie over de dunningskappen per 5 jaar van Floresteca SA (voorheen) Floresteca Agroflorestal Ltda.

 

Het belang voor de oprichters en aandeelhouders de heren Laurens Brouns en Henk van Druten betreffende kap opbrengsten:

 

De heren Laurens Brouns en Henk van Druten zijn de oprichters en aandeelhouders van:

 • Floresteca B.V. Nederland.
 • Floresteca SA, voorheen, Floresteca Agroflorestal Ltda.
 • Verkoopkantoor Amazon Teak Foundation (ATF).
 • Goodwood Investments B.V.
 • Goodwood Direct marketing B.V.
 • Quadris.
 • Grondleggers van Stichting Amazon Teak Foundation (ATF) en de Stichting Trust en Administratiekantoor Tectona ( SATT)

 

Daarnaast zijn er nog vele andere bedrijven die te maken hebben met Laurens Brouns, Henk van Druten en hun plantages, daar wordt in een ander verslag uitgebreid op in gegaan evenals over de verwevenheid van al deze bedrijven zijn oprichters en bestuurders.

Floresteca SA voorheen Floresteca Agroflorestal Ltda heeft een direct belang bij het uitdunnen van de percelen op basis van een uurtarief, maar ook bij het jaarlijkse onderhoud van de bomen en het ingehouden onderhoudsgeld per kap ronde van vijf jaar.

Het onderhoudsgeld wordt dus vijf jaar vooruitbetaald en direct ingehouden vanuit de opbrengst van de investeerders voor het volgende onderhoud voor de komende vijf jaar van de bomen. Er worden ook kosten ingehouden in verband met het doorverkopen van het gekapte hout. (Op basis van gemaakte verkoopkosten van deze doorverkoop).

Het Proces en de Verrekening!

Floresteca SA, heeft elke 5 jaar een zogenaamde uitdunning (kap ronde) op de percelen. Dit proces wordt gedaan om de andere dikkere bomen nog meer zonlicht en ruimte en daarmee ook meer voeding te kunnen geven. Het groeiproces van de bomen wordt daardoor verbeterd en zal daardoor dus meer houtopbrengsten genereren.

Voor deze werkzaamheden te weten; het uitdunnen, kappen, bewerken, transporteren en opslaan van de gekapte bomen wordt door Floresteca SA een uur tarief gehanteerd. Bureau Fraude Recht & Geldzaken merkt hierbij direct op dat dit uurtarief onbekend is waardoor het dan ook niet controleerbaar is, laat staan inzichtelijk is hoeveel uren er werkelijk ingezet zijn ten aanzien van deze werkzaamheden.

Nadat de uitdunning heeft plaatsgevonden op basis van het “onbekende uurtarief” door Floresteca SA komt er uiteindelijk een totale houtopbrengst in kubieke meters uit en dient het hout eerst te drogen. Het proces van de droogtijd zal ongeveer 6 tot 9 maanden in beslag nemen. Vervolgens wordt door Floresteca SA op een door hun zelf te bepalen moment en goeddunken een koper gezocht.

Opvallend is de tekst uit de overeenkomst. Hierin staat vermeld: “dat Floresteca SA altijd als eerste het recht heeft om het gekapte hout zelf te mogen inkopen tegen de hoogst mogelijke marktconforme prijs”

Vraag is: Wie bepaalt dit? En is dit controleerbaar? Voorlopig is er helemaal niets te controleren en daar gaat Bureau Fraude Recht & Geldzaken uiteraard wat aan doen.

De controleerbaarheid van de verrekening!

Indien er een koper is, bijvoorbeeld Floresteca SA zelf, dan kan het hout in contanten worden omgezet en kunnen er aanstalten worden gemaakt om te gaan verrekenen.

Met verrekenen wordt bedoeld, de kosten die Floresteca SA heeft gemaakt op basis van het totaal niet te controleren aantal uren dat zij in rekening zullen gaan brengen voor het kappen (ten laste van de investeerders) tegen de baten (de opbrengst) van het hout ten gunste van de investeerders. Ook indien er een andere koper dan Floresteca SA is gevonden dan blijkt nergens uit wie deze partij is en hoe de kosten en baten verdeling is opgebouwd.

De 1e opzet om een plantage commercieel te maken!

Floresteca B.V. Nederland is in 1994 opgericht en gelijktijdig is de plantage Floresteca Agroflorestal Ltda opgericht.
Om een teakplantage commercieel te maken was bosbouwer en tevens directeur dhr. S. de Andrade Coutinho Neto nodig. Dhr. de Andrade Coutinho Neto verzorgde de teakplantage, beschikte over het juiste gereedschap en was kundig in het aanplanten en het stekken en/of klonen van de teakplanten.

Om de geplante teakplanten (de toekomstige teakbomen) commercieel te maken heb je ook één of meerdere verkooporganisaties nodig die de teakopstanden zullen gaan doorverkopen. Hierdoor maak je de plantage commercieel en winstgevend.
In 1994 start de verkoop via Amazon Teak Foundation (ATF).

De werkwijze van Floresteca SA!

De teakplanten worden door de bosbouwer aangeplant in opdracht van Floresteca B.V. Nederland.

Floresteca B.V. Nederland koopt de hectares, de percelen met geplante bomen, tevens van zijn nevenbedrijf Floresteca SA maar wil bij het inkopen van deze bomen niet het juridisch eigendom ontvangen en vraagt deze te leveren aan de Stichting Amazon Teak Foundation en later ook de Stichting Trust en Administratiekantoor Tectona.

Floresteca B.V. Nederland is in feite de eigenaar van de bomen maar geeft het juridisch eigendom af aan genoemde Stichting Tectona. Stichting Tectona is door deze overdracht dus juridisch eigenaar geworden van de bomen in opdracht van de heren Laurens Brouns en Henk van Druten.

Floresteca B.V. Nederland vraagt bij de inkoop van de bomen aan Floresteca SA wel het economisch eigendom van de ingekochte bomen aan Floresteca B.V. Nederland te leveren. Dit economisch eigendom wordt door Floresteca B.V. Nederland vervolgens als onderpand doorgeschoven aan eventuele investeerders van Floresteca B.V. Nederland, Amazon Teak Foundation, Goodwood Investments B.V. en Quadris.

Floresteca B.V. Nederland zelf verkoopt geen hectares rechtstreeks door aan investeerders maar verkoopt obligaties, dit zijn onderhandse leningen aan investeerders vanaf een bedrag van € 50.000, - in de vorm van High Yielt Notes, Jaarrente Certificaten, Spaarrente Certificaten, Rente Certificaten en
daarnaast allerlei speciale door hen zelf bedachte jubileumaanbiedingen met ongekende hoge rendementen en bonussen. Dit alles met als onderpand het economisch eigendom van de bomen (het vruchtgebruik) van Floresteca B.V. Nederland.
 

Het niet nakomen van de verplichtingen aan de investeerders!

Indien blijkt dat Floresteca B.V. Nederland niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen aan de investeerder op de expiratiedatum van zijn overeenkomst met Floresteca B.V. Nederland, dan heeft de investeerder het recht om het economisch eigendom van de in het door Floresteca B.V. Nederland afgegeven onderpand van de bomen direct op te eisen van Floresteca B.V. Nederland.

Eén en ander is vastgelegd in een notariële acte.
Bureau Fraude Recht & Geldzaken merkt daarbij direct op dat er vele investeerders zijn die soms meer dan een jaar op deze notariële acte moeten wachten. Zelfs als zij daar vele malen over hebben
geklaagd bij Floresteca B.V. Nederland. De reden aangaande het uitblijven van de notariële acte is uiterst dubieus. Sommige investeerders hebben zelfs helemaal geen notariële acte ontvangen.

Over het onderpand en het opeisen van het economische recht, het vruchtgebruik, ofwel het zogenaamde opbrengstrecht van deze bomen komt Bureau Fraude Recht & Geldzaken later uitgebreid op terug.

De verkooporganisatie Amazon Teak Foundation (ATF).

In 1994 is de firma ATF opgericht, een verkooporganisatie om het economisch eigendom van de bomen van Floresteca B.V. Nederland door te verkopen aan investeerders tegen behoorlijke prijzen. ATF is het eerste bedrijf dat de teakaanplant voor Floresteca B.V. Nederland gaat verkopen in 1994.

Naast deze verkoopfirma is ook de Stichting ATF vrijwel gelijktijdig opgericht. Beide heten dus Amazon Teak Foundation maar hebben verschillende uitgangspunten. In de overeenkomsten van de verkooporganisatie (ATF) staat dat het economisch eigendom van de kopende investeerder direct wordt ondergebracht in de Stichting ATF ter bescherming voor het geval de verkooporganisatie ATF mogelijk in de toekomst failliet zou kunnen gaan.

Het economisch eigendom van de bomen!

Stichting ATF is in eerste instantie juridisch eigenaar van de bomen.
Stichting ATF is ook de bewaarder van het economisch eigendom van de investeerders en doet de administratie en registratie van de percelen, schrijft de certificaten uit voor de investeerders en zorgt er voor dat het economisch eigendom bewaakt wordt. Stichting ATF ziet toe dat de eventuele tussentijdse kap en latere hoofd kap opbrengstrechten via de stichting uitgekeerd worden aan de investeerders.

Tevens heeft de stichting ATF een aantal verplichtingen zoals onder andere onderzoek- en het bewaken van de opbrengstrechten voor de economische eigenaars, de investeerders, het verschaffen van belangrijke informatie hieromtrent en het beheren van beheergelden zodat deze via de stichting gewaarborgd zullen zijn.

Waar zijn voornamelijk de beheergelden gebleven voor de komende jaren en hoe is dit uitgegeven. Door wie en waaraan?

Indien blijkt dat dit ergens anders aan uitgegeven is dan waar dit beheergeld voor opzij was gelegd dan is er sprake van bijvoorbeeld verduistering.

Uiteraard gaat Bureau Fraude Recht & Geldzaken hier nog vragen over stellen aan de stichtingen en voormalig Goodwood directeur dhr. Eibergen Santhagens.

Deze taken zouden nu moeten gedaan worden door Tectona, maar ook Tectona heeft deze taken uitbesteed aan Goodwood Investments B.V. Hoezo onafhankelijke stichtingen!

De beslaglegging bij ATF door een gerechtsdeurwaarder ter grote van fl.1.400.000, - (zegge één miljoen en vierhonderdduizend gulden.)

De verkooporganisatie ATF kreeg plotseling te maken met een beslaglegging van een gerechtsdeurwaarder die beslag kwam leggen voor een bedrag van maar liefst fl.1.400.000, -·De eiser die deze beslaglegging heeft laten uitvoeren via de gerechtsdeurwaarder bleek een verkooporganisatie te zijn die door ATF ingehuurd was voor de verkoop van teaklease producten van ATF op basis van een behoorlijke provisie.

Het bedrijf dat verantwoordelijk bleek te zijn voor de beslaglegging bij ATF was tot onze verbazing de firma Brazil Eco, ook een teak-aanbieder die zelf later ook failliet is gegaan en vele gedupeerden achter liet. Blijkbaar was Stichting ATF toentertijd al geen keurige betaler daar ook een groot aantal andere investeerders rechtszaken moesten aanspannen om geleend geld terug te verkrijgen.

De deurwaarder had zelfs beslag laten leggen bij meerdere ATF-investeerders die in verband met het teaklease-programma een bedrag per maand dienden te betalen gedurende 5 jaar aan ATF. Op deze door investeerders nog te betalen maandbedragen aan ATF werd dan ook beslag gelegd door de deurwaarder.

Belofte: De aankondiging van Teakaandelenfonds ATF 1998.
Let op! Dit was het eerste beloofde Teakfonds!

Intussen was door de Stichting ATF, Goodwood Investments B.V. opgericht, dit was ook een verkooporganisatie en deze verkooporganisatie moest blijkbaar de Stichting ATF gaan redden, immers ATF zat goed in de problemen.
Stichting ATF is dus 100% eigenaar van Goodwood Investments B.V. extra oppassen dus!

Intussen stelde Stichting ATF zijn investeerders gerust door hen letterlijk een worst voor te houden, er zou namelijk door ATF een teakfonds opgericht worden.

Dit hebben zij vanaf 1998 tot zelfs 2001 volgehouden en bleven maar voorspiegelen aan de ATF-investeerders dat het fonds er snel zou komen, met nog slechts een klein aantal punten te gaan die nog dienden uitgevoerd te worden. De beslaglegging kwam dus helemaal niet uit, zo werden er plotseling massaal aanbiedingen gedaan aan de ATF-investeerders.

Vooral de “96” aanplant werd met fikse kortingen aangeboden aan de investeerders omdat het teakfonds bijna een feit was. Dezelfde aanbieding werd ook nog eens door het nevenbedrijf Goodwood Investments B.V. gedaan wat door ATF intussen was opgericht en dus 100% eigendom is van de ATF.

Een loze belofte want blijkbaar strandde het teakfonds op die paar puntjes!

Want na drie jaar aan het lijntje gehouden te zijn door Stichting ATF met de mededeling dat het teakfonds bijna een feit was en op slechts nog een paar kleine puntjes na klaar stond, werden de investeerders intussen massaal gebeld en geïnformeerd betreffende geweldige aanbiedingen die zij kregen voorgespiegeld met extreem hoge kortingen om hen te bewegen om nog meer te investeren bij ATF.

Dit in verband met het bijna voltooid zijn van het zogenaamde teakfonds.

Later bleek dat dit gewoon een loos verhaal was, daar Stichting ATF een ommezwaai maakte en een Joint Venture aanging met zijn zelf opgerichte Goodwood Investments B.V.

Goodwood Investments B.V. lijfde dus Stichting ATF in wat erg vreemd is daar Stichting ATF de eigenaar is van Goodwood Investments B.V. Wat nog vreemder is, is dat Goodwood Investments B.V. plotseling ook de gehele administratie en het beheer van ATF overnam en tevens ook het beheer van de Stichting ATF overnam en daarna ook van de Stichting Tectona. Met andere woorden de Stichting ATF en de verkooporganisatie ATF heeft plotseling alle beheer en administratie uitbesteed aan

Goodwood Investments B.V. en kon zo naar de mening van Bureau Fraude Recht & Geldzaken aan al haar verplichtingen aan de ATF investeerders ontsnappen.
 

Bureau Fraude Recht & Geldzaken snapt nu waarom!
ATF moet op een later tijdstip opnieuw uit de la gehaald worden indien Goodwood het lootje zou leggen. Het oude ATF heeft immers een vergunning voor het beheer van de Autoriteit Financiële Markten nader te noemen AFM.
Een uiterst slim spel wordt hier gespeeld!
Vandaar dat ATF nu opeens opnieuw een rol gaat spelen voor alweer een teakfonds (de doorstart) en tevens derde poging!

Bureau Fraude Recht & Geldzaken komt hier in de volgende nieuwsbrieven nog uitgebreid op terug.

Het beloofde aandelen Teakfonds waar ATF zo mee dweepte, ebde langzaam weg.
Er werd nimmer meer over het teakfonds gesproken en dat met slechts nog een paar
puntjes te gaan. Die paar puntjes zijn nimmer meer uitgevoerd en de investeerders blijven gedesillusioneerd achter, nadat vele investeerders nog meer percelen hadden ingekocht van ATF (maar ook van Goodwood Investments B.V.), zijn zij in de belevenis van Bureau Fraude Recht & Geldzaken gewoon voorgelogen en op het verkeerde been gezet.

Uitleg aan de ATF investeerders is er nooit gekomen

Uitleg waarom het Teakfonds er niet kwam is nimmer gedaan aan de ATF-investeerders en verzwegen!
Maar de oprichting van Goodwood Investments B.V. bleek wel een goede beslissing te zijn geweest door ATF.

De verkooporganisatie Goodwood Investments B.V. was in tegenstelling tot ATF zelf, wel in staat om een miljoenenomzet te genereren. Door dit succes werd er direct besloten om nog een verkooporganisatie op te starten. Dit werd later Goodwood Direct Marketing B.V. Deze werd niet door ATF, die eigenaar is van Goodwood Investments B.V. opgericht, maar door Goodwood Investments B.V. zelf, maar het komt eigenlijk op het zelfde neer, ATF is immers 100% eigenaar van Goodwood Investments B.V.

Ook Goodwood Investments B.V. en Goodwood Direct Marketing B.V. verkochten het economisch eigendom voor Floresteca B.V. Nederland. Intussen waren de Stichting ATF en de Stichting Trust en Administratiekantoor Tectona van het toneel verdwenen. Maar daarna is de Stichting ATF plotseling weer uit de la getrokken nadat zij eerst geïntegreerd werden in Goodwood Investments B.V. om vervolgens na het faillissement weer ten tonele te verschijnen. Slim bedacht.

Ook de Stichting Tectona besteedde alle werkzaamheden uit aan Goodwood Investments B.V. en verzaakt hiermee dus zijn werkelijke verplichtingen die de Stichting heeft aan de investeerders van ATF, Goodwood Investments B.V., Goodwood Direct Marketing B.V. en Floresteca B.V. Nederland.

De bestuurders van deze Stichting Tectona en Stichting ATF werden flink betaald voor hun diensten, ondanks dat deze zijn zeer belangrijke taken uitbesteedde aan Goodwood Investments B.V. en hierdoor kon ontsnappen aan de vele verplichtingen ofwel zijn verplichtingen van de zogenaamde controlerende taken ten opzichte van de investeerders.

Goodwood Investments B.V. betaalde de bestuurders van de Stichtingen!

Achteraf bleek ook dat de bestuurders van de Stichting ATF en de Stichting Tectona werden betaald door Goodwood Investments B.V. terwijl alle controlerende taken waren uitbesteed aan Goodwood Investments B.V.!
Goodwood Investments B.V. deed dus de taken die de Stichting (onafhankelijk) zou moeten uitvoeren. Een uiterst vreemde situatie dus!
 

Bureau Fraude Recht & Geldzaken zal u in de volgende nieuwsbrieven op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Daarbij komen onder andere de volgende zaken aan de orde:

 • De kosten en baten van uw kap opbrengstrechten ten gunste van Floresteca.
 • De taken van Stichting Amazon Teak Foundation( ATF) en de Stichting
  Trust en Administratiekantoor Tectona.
 • Hoe onafhankelijk Stichting ATF en de Stichting Trust en Administratiekantoor Tectona hebben gewerkt en hun verantwoordelijkheden hebben uitbesteed.
 • Het economisch eigendom, ofwel opbrengstrecht (vruchtgebruik) van uw bomen en de tastbaarheid van uw economisch eigendom.
 • Het geplande teakfonds van Goodwood Investments B.V. ( Teakfonds twee ).
 • Het faillissement van Goodwood Investments B.V. (en de truc erachter).

Daarna zullen wij uitgebreid ingaan op de heer Crispijn Matzer, de rechterhand van de heer Laurens Brouns en de heer Andy Dekker, oud verkoper van Goodwood Investments B.V. maar nu in dienst als verkoper van Floresteca B.V. Nederland.

Meer ontwikkelingen leest u in onze volgende nieuwsbrieven.

Aanmelden als gedupeerde

Bent ook u een gedupeerde van Goodwood Investments B.V. of van moedermaatschappij Floresteca B.V. Nederland!

Dan is het zeker verstandig om het contactformulier welke u vindt op www.frauderechtengeldzaken.nlin te vullen en aan ons op te sturen.

Wij zullen dan met u een telefonische afspraak plannen om alle ins en outs te bespreken die voor u van groot belang zijn. Uiteraard is dit telefonisch onderhoudt geheel vrijblijvend. Het gesprek zal voor u zeer veel duidelijkheid scheppen en geeft een verhelderend beeld over de situatie waarin u zich bevindt en vooral wat er aan gedaan kan worden in verband met het veilig stellen van uw ingelegd kapitaal evenals uw eventuele rechten op tussen- en eind kap opbrengstrechten van uw investering.

Onderteken helemaal niets en betaal ook de zogenaamde vrijwillige bijdrage niet aan ATF. Deze bijdrage is zeker niet vrijwillig! U kunt straks veel informatie hierover lezen in onze volgende nieuwsbrieven en publicaties.