Nieuwsbrief 15

 

 

Beleggers van ATF en GoodWood op het verkeerde been gezet door ATF en Baum Management!

 

Oppassen voor elektronische handtekening!

 

Stevige reactie van BFRG op verspreide brief van 4 april 2014 door ATF en Baum Management aan de ATF en GoodWood beleggers!

 

 

Baum Management gooit wederom onterecht met modder!

 

14 mei 2014

 

Blijkbaar is Baum erg geschrokken van ons plotselinge bezoek aan het kantoor te Luxemburg en wellicht hebben zij intussen ook de wetenschap, dat BFRG nog dezelfde dag een bezoek heeft gebracht aan de KvK te Luxemburg en later ook aan de KvK Nederland!

Ons bezoek was niet helemaal overbodig want wij hebben tot onze verbazing al 19 BV’s cq bedrijven getraceerd die allen in verband gebracht kunnen worden met Baum en de heer Bas Dijkman Director en CEO en zijn daaraan verbonden zogenaamde zo succesvol opgerichte Fonds met de naam CATF Fonds!

Dit Fonds blijkt helemaal niet zo succesvol te zijn zoals zij de beleggers doen laten geloven!

BFRG zal hier later nog uitgebreid op in gaan zodra de klachtgegevens van de beleggers van Terra Vitalis die in dit Fonds geplaatst zijn bij BFRG binnen zijn.

Gebleken is, dat vele beleggers zeer ontevreden zijn omdat de aan hun verstrekte aandelen niet te verzilveren zijn!

Wij zullen hier binnenkort een uitgebreide publicatie aan wijden, daar deze informatie voor u allen van groot belang is en u dit beslist moet weten, in het bijzonder als u voornemens bent om in het nieuwe Fonds ( LATF Fonds) van Baum te stappen.

Op dit moment is BFRG druk bezig, om de verwevenheid van al de verschillende Bv’s en bedrijven op een gedegen wijze in beeld te brengen alvorens zij alles publiekelijk zal maken op de website. BFRG kan zich daarom heel goed voorstellen, dat Baum de bui al ziet aankomen en dat zal de reden zijn dat Baum, overigens geheel onterecht met modder gooit naar het adres van BFRG! Dat de heer Bas Dijkman in eigen persoon hier niet blij mee is kan BFRG zich heel goed voorstellen!

Baum en ATF blijven zich met regelmaat bezighouden met het gooien van modder aan het adres van BFRG en daarmee laat Baum en ATF naar mijn persoonlijke mening een zeer onprofessioneel gedrag zien en laat daarmee tevens ook zijn zwakte zien! De geloofwaardigheid van Baum en ATF zal dan ook naar mijn mening flink in het geding komen, gezien de vele constructies en verwevenheid van al deze bedrijven en de ontstane problemen met het niet kunnen verzilveren van aandelen die door de Terra Vitalis investeerders aangeboden zijn voor verzilvering. De heer Bas Dijkman en ATF doen er momenteel werkelijk alles aan, om BFRG geheel onterecht in discredit te brengen zonder ook maar enige onderbouwing van wat zij zeggen en doen laten geloven. De echte reden dat ATF en Baum constant met modder gooit aan het adres van BFRG, is louter, omdat zij steeds meer terrein verliezen aan BFRG en daarbij steeds minder grip krijgen op de overige investeerders die eveneens grote vraagtekens hebben over Baum.

ATF en Baum hebben blijkbaar erg veel haast om zoveel mogelijk investeerders te bewegen tot het maken van de overstap naar het nog steeds onbekende Fonds!

Opmerking (1).

BFRG komt altijd met goed onderbouwde aantoonbare feiten en publiceert dit ook!

Van Baum weten we helemaal niets! Baum gooit wel constant met modder, zeggen en suggereren van alles, maar onderbouwen en bewijzen helemaal niets met wat ze zeggen, stellen en doen laten geloven aan de beleggers van ATF en GoodWood!

De investeerders van ATF en GoodWood weten überhaupt niet waar ze voor tekenen bij Baum! Laat staan dat ze weten welke voorwaarden zij hanteren, wat de kosten en baten zijn, wat de gevolgen en de risico’s zijn en/of welke garanties zij geven en zo nog veel meer zaken die in zijn geheel nog steeds niet bekend en beantwoord zijn door Baum.

BFRG stelt hierbij met klem, dat indien Baum met een concept voorstel komt, hetzij via een papieren concept Prospectus, hetzij via hun website, deze eerst zeer goed te lezen en wat de inhoud van het voorstel is.

Op hun website, waarin u op zeer korte termijn, zoals wij begrepen hebben een inlogcode zal worden aangeboden, kleeft een enorm risico zodra u deze inlogcode activeert! Oppassen geblazen dus, want zodra u deze inlogcode activeert, tekent u automatisch voor het Fonds en bent dan automatisch akkoord gegaan met inschrijving voor het Fonds en daarmee direct al uw rechten volledig kwijt.

Wij wijzen u er daarom nogmaals met klem op, dat een “concept Prospectus”, achteraf nog aangepast kan worden ten nadelen van de beleggers! Het lijkt ons dan ook belangrijk en zeker niet onverstandig om eerst af te wachten tot de “officiële Prospectus” aan u geleverd wordt! Met andere woorden, de officiële Prospectus moet goedgekeurd zijn door de Autoriteit Financiële Markten van Luxemburg waar dit Fonds onder gaat vallen! De Nederlandse AFM heeft niets met het Fonds te maken, maar kijkt wel mee of ATF zich aan de Nederlandse wetgeving heeft gehouden en heeft inzage in de Prospectus. Meer is het niet! Immers het Fonds valt uitsluitend onder de Luxemburgse wetgeving.

BFRG heeft daarom besloten, om kort en bondig te reageren op de zeer onprofessionele brief van Baum, die Baum Management geheel ongegrond en niet onderbouwt aan het verspreiden is aan zowel onze cliënten die absoluut niet in het onbekende Fonds willen stappen en geheel zelf de kapopbrengsten wensen te ontvangen als aan de overige beleggers die zij blijven lastig vallen om in het nog onbekende Fonds te stappen.

BFRG heeft daarom besloten, om enige recentelijke geschreven brieven van Baum aan BFRG te gaan publiceren, zodat heel duidelijk zal zijn, dat Baum bewust onjuiste en onbetrouwbare informatie aan de ATF en GoodWood investeerders heeft verstrekt en met deze brieven onomstotelijk aangetoond kan worden, dat BFRG wel degelijk meerdere malen heeft onderhandelt met Baum op zijn kantoor te Hilversum. De onbetrouwbaarheid van de inhoud van de brief, die door ATF en Baum aan de investeerders van ATF en GoodWood is verspreid, zal dan ook terecht en overduidelijk aangetoond zijn! Een kat in het nauw maakt rare sprongen! Dat moge duidelijk zijn!

Onderstaand de recentelijk verstuurde brief van Baum aan BFRG, klik op de link om de brief te openen:

 /sites/default/files/brieven%20Baum_6.pdf

Het moge ook duidelijk zijn, dat er geen sprake is en geen sprake zal zijn, voor een zogenaamde alternatieve oplossing zoals Baum u die voorspiegelt. BFRG strijd en zorgt er voor, dat uw kapopbrengstrechten verdedigd worden - veiliggesteld worden en niet verdwijnen in de zakken van de eigenaren cq beheerders van een onbekende Fonds te Luxemburg en dat u de eindkapopbrengstrechten (daadwerkelijk) en geheel zelf uitgekeerd krijgt!

Het is immers het kapitaal en de kapopbrengstrechten wat dreigt te worden afgenomen van de investeerders en dat is wat BFRG met hand en tand zal verdedigen voor de investeerders en BFRG zal niet schuwen daar alle middelen voor in te zetten! BFRG heeft als doel er voor te zorgen, dat zijn huidige en toekomstige cliënten en dat zijn er intussen heel erg veel, de hun toebehorende kapopbrengsten geheel zelf uitgekeerd krijgen en zal daar dan ook alles aan doen om deze doelstelling te voltooien!

BFRG stelt het belang van zijn cliënten op de 1e plaats, het belang van BFRG is achteraf, omdat zij de verdiensten (commissie) pas ziet op het einde van de rit en van de cliënten ontvangt als zij als investeerder zelf geheel schadeloos zijn gesteld en hun geld daadwerkelijk hebben ontvangen uit de kapopbrengst!

BFRG moet dus eerst héél véél werk verrichten alvorens BFRG zelf gaat verdienen!

Baum suggereert eveneens en geheel onterecht, dat zowel BFRG alsmede Frans Vermeulen, een vergunning zou moeten hebben van de AFM en de DNB in verband met de door Baum gesuggereerde beheertaken! BFRG doet helemaal geen Beheer! Ook hieromtrent worden de beleggers bewust op het verkeerde been gezet door ATF en Baum! Waar zijn zij mee bezig!

Zowel Frans Vermeulen evenals BFRG hebben absoluut geen beheer vergunning nodig van de AFM en de DNB, daar beiden, geen financiële diensten verrichten - geen advies geven over beleggingen - geen beleggingen verkopen en/of aanbieden en geen financiële beheertaken uitvoeren zoals Baum en ATF u voorspiegelt! Opnieuw dus zeer onbetrouwbare informatie van ATF en Baum.

Wij doen incassozaken en moeilijk inbare zaken - verrichten onderzoeken - onderhandelen en bemiddelen - controleren en verdedigen - zetten advocaten en deurwaarders in en stellen verder de rechten veilig voor de participanten en doen tevens overige geld en beleggingszaken van uiteenlopende aart.

Daar heb je geen AFM en/of DNB vergunning voor nodig!

Wij voeren deze werkzaamheden intussen ruim vier jaar uit!

Bovendien informeren wij de Autoriteit Financiële Markten!

Baum stelt en suggereert tevens, wat eveneens totaal nergens op slaat, dat BFRG geen zichtbare bosbouwkennis heeft en ook geen financiële onderbouwing heeft voor mogelijke oplossingen. Het moet nu toch niet gekker gaan worden met ATF en Baum! Ook daar zullen wij kort en bondig over zijn!

BFRG hoeft helemaal geen bosbouwkennis te hebben en/of bosbouwer te zijn wat Baum suggereert! Bovendien, Bas Dijkman en zijn maatje Marius Eibergen Santhagens zijn notabene zelf ook geen bosbouwers! Baum heeft ook gewoon een bosbouwer (in Costa Rica) in loondienst, net zoals Floresteca S.A. meerdere bosbouwers met heel veel kennis in dienst heeft! De reden dat BFRG geen bosbouwkennis nodig heeft, is eenvoudig en wel heel gemakkelijk te ontkrachten en uit te leggen!  Floresteca S.A. is het grootste bosbouwbedrijf van Europa! Floresteca S.A. heeft meerdere zeer vakkundige bosbouwers in dienst en doen hun werk meer dan uitstekend. Floresteca S.A. komt zijn contractuele verplichtingen die zij zijn aangegaan met de ATF en GoodWood investeerders strikt na. De financiële onderbouwing waar Baum het eveneens over heeft, is daarom in zijn geheel niet van toepassing, daar de eindkapopbrengstrechten geheel aan de investeerders zelf uitbetaald zullen worden door de Stichting Tectona die daar ook verantwoordelijk voor is!

Uiteraard zullen wij wel de werkelijke kapopbrengsten gaan controleren en tevens stevig toezicht houden op de Stichting Tectona die tenslotte de gelden dient uit te betalen aan de rechthebbenden.

Nu we het hier toch over hebben! Waar blijven de tussentijdse kapopbrengsten! Hier hoor je helemaal niets meer van! Maar een ding is 100% zeker!

Wij hebben en blijven hier nog steeds het volledige recht op houden! Uiteraard zullen wij Santhagens van de Stichting Tectona om opheldering vragen

Opmerking (2).

Waar is en hoe zit het met de complete financiële onderbouwing van ATF en Baum zelf!

Daar zien wij en de investeerders helemaal niets van! Sterker nog, we weten helemaal niets van Baum en gebleken is, dat Baum onder geen beding van plan is, hieromtrent openheid van zaken te geven! Het moge duidelijk zijn, dat BFRG tijdens zijn meerdere bezoeken en gesprekken met Baum op zijn kantoor te Hilversum, wat zij altijd ontkend hebben, reeds meerdere malen om openheid van zaken heeft verzocht! Baum, maar ook ATF, weigert elke medewerking om volledig openheid van zaken te geven. Terwijl ATF en Baum wel alles van de investeerders willen en ja zelfs eisen! Wij hoeven u niet meer uit te leggen, waarom ATF en Baum nergens aan mee willen werken!

Maar het lijkt ons toch zaak, dat volledige openheid van zaken aan de kant van ATF en Baum een eerste vereiste is, om tot zaken en beslissingen te kunnen komen of ATF en Baum de juiste partners in de toekomst zouden kunnen zijn!

Uiteraard willen wij u er nog eens met klem op wijzen, dat het zeker niet verstandig zou zijn, om zomaar uw handtekening ergens onder te zetten, omdat niets helder, transparant en duidelijk is omschreven en omdat tevens niet duidelijk is, waar u überhaupt voor tekent en vooral onduidelijk is met wie u zaken doet! Immers, Baum geeft op geen enkele wijze openheid van zaken. Het is daarom zeker niet onverstandig om eerst een aantal belangrijke punten helder en duidelijk schriftelijk beantwoord te zien van ATF en Baum en wel uitsluitend met een officiële Prospectus, dus geen concept Prospectus! Een concept Prospectus kan vooralsnog veranderd en aangepast worden door Baum en dit kan sterk in uw nadeel uitpakken. Eerst openheid van zaken en dan pas beslissingen maken lijkt mij zeker niet onverstandig! Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Waar moet u beslist in eerste instantie op letten! 

1. Volledige schriftelijke openheid van zaken,

2. Duidelijkheid over de condities en voorwaarden

3. Duidelijkheid inzake de kosten en baten

4. Duidelijkheid over de risico’s

5. Welke zekerheden – waarborgen en/of garanties staan hier tegenover

6. Wie kunt u aansprakelijk stellen voor als het mis gaat

Dit zijn slechts enkele punten die van cruciaal belang zijn om tot juiste beslissingen te kunnen komen. Al deze hierboven genoemde punten dienen controleerbaar - helder - duidelijk en transparant te zijn. Duidelijk is in ieder geval, dat wij hebben moeten constateren dat Baum geen openheid van zaken wenst te geven aan bovenstaande.

BFRG heeft van een van zijn cliënten een concept Prospectus ontvangen die Baum heeft uitgegeven ter informatie in verband met het nieuwe LATF Fonds!

Na het inlezen van de concept Prospectus zijn wij enorm geschrokken en kunnen wij met recht stellen, dat het uiterst risicovol is voor de belegger, indien hij/zij hier in zou stappen.

In de concept Prospectus staat een wirwar van kosten, verdelingen en bedrijven alsmede subbedrijven die allen enorme kosten zullen rekenen voor hun diensten ten laste van de investeerders zonder ook maar enige garantie vóór de investeerders! Het risico wat de belegger hiermee loopt is enorm, buiten proportioneel en onaanvaardbaar te noemen! BFRG heeft de beleggers hiervoor in een eerder stadium al met klem voor gewaarschuwd en dat is exact de reden waarom zeer veel beleggers zich aanmelden bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken die zelf hun opbrengstrechten wensen te ontvangen en niets met een Fonds te maken willen hebben en terecht!

Het lijkt mij dan ook zeer verstandig, om voorlopig helemaal niets te ondertekenen als ATF of Baum u hierom verzoekt en zeker ook geen gegevens te verstrekken aan ATF en Baum!

Opmerking (3).

Een voldongen feit is, is dat de investeerders een zeer duidelijke overeenkomst met de Braziliaanse bosbouwer Floresteca S.A te Brazilië hebben afgesloten bij het aangaan van de participatie met GoodWood en/of ATF voor het onderhouden - kappen en het doorverkopen van het gekapte teakhout!

Het bosbouwbedrijf Floresteca S.A., voert al 19 jaar lang en zonder problemen zoals contractueel is overeengekomen met de investeerders, het jaarlijkse onderhoud van de bomen uit en verzorgt daarnaast, eens in de vijf jaar, de tussentijdse vijfjarige dunningskap. Uit de opbrengst van de vijfjarige dunningskap dat toebehoort aan de investeerders, zal Floresteca S.A. vervolgens eerst de onderhoudskosten inhouden voor de volgende vijf jaar onderhoud! De investeerder betaalt dus de onderhoudskosten en overige kosten vijf jaar vooruit! Blijft er eventueel nog geld over, dan gaat dit naar de Stichting Tectona die dan deze gelden, dient over te maken aan de investeerders. Floresteca S.A. regelt vervolgens keurig de eindkap en verzorgt tevens de doorverkoop van de gekapte bomen na aftrek van zijn kosten.

Opmerking (4).

Omvorming naar een Fonds in Luxemburg is complete waanzin en totaal overbodig en bovendien zit Floresteca S.A. absoluut niet te wachten op een plaatselijke bosbouwer uit Costa Rica van Baum. Immers, Floresteca S.A. beschikt zelf over zeer goede en uiterst ervaren bosbouwers en heeft tevens een zeer ruime internationale handelservaring waar Baum naar mijn mening überhaupt niet aan kan tippen! Laat staan zich kan meten met Floresteca S.A. die al 19 jaar ervaring heeft!

Baum Management heeft slechts 2 jaar ervaring!

Bovendien hebben de investeerders vanuit de opbrengst van de tussentijdse vijfjarige dunningskappen het onderhoudsgeld van de bomen al voor vijf jaar vooruitbetaald aan Floresteca S.A., zodat er financieel niets meer in de weg staat om volgend jaar de hoofdkappen uit te voeren! Immers hebben de investeerders de kosten hieromtrent al op voorhand met Floresteca S.A. afgerekend!

Zeer opmerkelijk!

Baum die in eerste instantie ontzettend hoog van de toren blies en met zeer veel poeha en tam tam de ATF en GoodWood beleggers liet weten, dat er een hele delegatie van bosbouwers en inspecteurs van Baum naar Floresteca S.A. zouden afreizen om de teakopstanden te inspecteren en te kijken of deze wel goed onderhouden werden en verder stelden, dat zij in de toekomst met hun eigen bosbouwer zelf zorg zouden dragen voor het verder onderhouden van de teakopstanden bleek achteraf toch heel anders te zijn dan wat zij de investeerders voorspiegelden!

Wat blijkt nu! Baum maakt gewoon gebruik van de plaatselijke bosbouwer Floresteca S.A. zelf! Wat is dit voor poeha van Baum en wat is het verschil! Floresteca S.A. en zijn bosbouwers onderhouden immers de plantage al voor de ATF en GoodWood investeerders en de hoofdkappen vangen vanaf volgend jaar al aan ten gunste van de beleggers! De opbrengstrechten kunnen gewoon uitgekeerd worden aan de investeerders zodra het gekapte hout is verkocht punt uit.

Waar is Baum dan in godsnaam voor nodig! Zoals u kunt constateren is een Fonds absoluut niet noodzakelijk. Waarom in een Fonds geplaatst worden als de eindkappen vanaf volgend jaar (2015) zullen plaatsvinden! Er staat immers niets in de weg om straks tot uitkering te kunnen komen aan de investeerders. Het is maar dat u het weet!

Baum en ATF suggereren verder, dat er volgens hen sprake zou zijn van een onduidelijke startbijdrage en eventuele verdere toekomstige kosten welke BFRG zou rekenen voor zijn diensten aan zijn cliënten! Ook dit is klinkklare onzin!

Over de door Baum gesuggereerde onduidelijke genoemde kosten die BFRG rekent voor zijn dienstverlening aan zijn cliënten, heeft BFRG zeer duidelijke overeenkomsten waarin de kosten, zeer helder - transparant en duidelijk onderbouwt in staan! Baum en ATF kennen bovendien deze overeenkomsten wel degelijk! Zoals u hieronder kunt lezen en constateren geldt hier overduidelijk het spreekwoord  “ zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten en dat is zeker maar ook zeer terecht van toepassing gebleken op ATF en Baum.

Opmerking (5).

Over de opmerking van Baum zelf, dat zij u nooit om een aanvullende financiële bijdrage zouden vragen wat zij u willen laten geloven, kunnen wij voldongen en feitelijk aantonen, dat Baum u wel degelijk om een bijdrage vraagt die buiten proportioneel te noemen is en bovendien zondermeer onder de categorie schandalig en inhalig valt!

Baum heeft inderdaad geen financiële bijdrage nodig van de investeerders! De reden is wederom zeer helder en vooral kinderlijk eenvoudig en goed onderbouwt te verklaren.

Baum pakt namelijk letterlijk alles van u af indien u in het Fonds zou stappen!

Uw totaal geïnvesteerd vermogen en tevens ook uw kapopbrengstrechten worden dan volledig eigendom van Baum en u bent eigenaar af! Daar krijgt u vervolgens wat aandelen voor terug! Deze aandelen worden door Baum zelf uitgegeven en de waarde per aandeel wordt ook bepaald door Baum. U kunt er dan gevoeglijk van uitgaan dat de waarde uitsluitend gebaseerd zal zijn op de zogenaamde fiscale waarde en zoals gebleken is, is de fiscale waarde voor zeer veel beleggers, minder dan minimaal te noemen.

Het gevolg hiervan is, dat de investeerder direct slachtoffer zal worden door het enorme verlies van de waarde op zijn geïnvesteerd vermogen waar de investeerder toendertijd zeer fors voor moest betalen om een teak opstand in zijn bezit te krijgen.

Daarna mag u verder afwachten tot maar liefst 2030 met een lockup periode van minimaal vijf jaar, zonder dat er ook maar enige zekerheid of garantie tegenover staat en het zeer onzeker is, dat er überhaupt nog iets overblijft van de waarde van het aandeel. Voorts rekent Baum ook nog eens (enkele miljoenen dollars) per jaar aan beheerkosten! Uiteraard wederom op kosten van de aandeelhouders en uitsluitend voor Baum, dikke kassa dus!

Naar mijn mening is het dus overduidelijk en een voldongen onomstotelijk vaststaand feit, dat Baum wel degelijk (een meer dan boven proportionele financiële bijdrage rekent) aan de investeerders. Daarnaast vervallen ook nog eens al uw opbrengstrechten aan Baum en daar nog boven op, komen nog de enorme andere zeer hoge kosten van alle nevenbedrijven en dat zijn er veel, die allerlei hand en spandiensten zullen gaan verrichten en daarnaast de vaste overige kosten van Floresteca S.A.! Dit alles is dus uiterst kostbaar - geldverslindend en uiterst risicovol voor de belegger en zeer lucratief voor Baum en alle nevenbedrijven waarvan Bas Dijkman voor het leeuwendeel eveneens eigenaar - mede-eigenaar of aandeelhouder is, mocht u dat zijn ontgaan.

Nogmaals! Het Fonds is helemaal niet nodig en u kunt gewoon zelf de u toebehorende kapopbrengstrechten ontvangen! Zonder Baum!

Neem gerust even contact op met ons kantoor! Wij vertellen u vrijblijvend alle ins en outs!

In het bijzonder de investeerders van het eerste uur worden zwaar getroffen bij een eventuele Omvorming, daar zij dan geen 20 jaar participeren, maar 35 jaar! Terwijl de grote kapcyclus van 20 jaar al in 2015 aanvangt!

Vervolgens weerspreekt Baum verbazingwekkend genoeg ook nog eens de miljarden opbrengst en baseert dit en beroept zich op basis van de Pöyry-rapporten! Dit rapport is slechts gebaseerd op de fiscale waardebepaling! De werkelijke opbrengsten van de eindkappen zijn aanzienlijk hoger en behelst ruim 2 Miljard! Daar zijn aantoonbaar meervoudige brieven van in omloop die door Floresteca zelf in de loop der jaren aan de beleggers zijn verstrekt!

Er valt voor Baum dus heel veel winst te behalen en wel uitsluitend over de ruggen van de investeerders! Nogmaals! Laat u niet overrompelen door ATF - Baum en zijn Fonds! Dit Fonds is absoluut niet nodig en totaal overbodig! U kunt gewoon de gelden van de gehele kapopbrengst van uw teakpercelen zelf ontvangen!

Tot slot:

Baum waarschuwt en spreekt over partijen (welke partijen) die niet betrokken zijn of (wilden zijn) bij de Omvorming! Zoals in eerdere mededelingen van zowel ATF als van Baum hebben zij de investeerders een brief gestuurd, dat o.a. BFRG nooit in gesprek zou zijn geweest en er ook nog nooit onderhandelingen zouden zijn geweest met Baum! Laat staan dat wij op hun kantoor zouden zijn geweest en volgens hen altijd geweigerd hebben om een gesprek met Baum aan te gaan!

Ook nu zal ATF en Baum door de mand vallen en betrapt worden op een leugen! Zodra u de brieven heeft gelezen die afkomstig zijn van Baum aan BFRG, waarin onomstotelijk vast staat, dat BFRG wel degelijk en zelfs meerdere malen, zowel telefonisch, als op hun kantoor te Hilversum hebben gesproken en onderhandeld met Baum! BFRG heeft nog nooit met modder gegooid en verlaagt zich daar ook niet toe.

Echter! BFRG, voelt zich nu wel genoodzaakt na de meerdere onterechte aantijgingen door ATF en Baum, te reageren op de onwaarheden die ATF en Baum verspreiden aan de beleggers, door aan te tonen, dat ATF en Baum de investeerders valselijk hebben ingelicht! Wij komen uitsluitend met aantoonbare onderzoeken en feiten en publiceren dit ook!

Omtrent bovenstaande zullen wij onomstotelijk kunnen aantonen, dat ATF en Baum opnieuw een onbetrouwbare partij blijkt te zijn en de waarheid hieromtrent verdoezelen en anders is dan dat zij u doen laten geloven.

Wij zullen de onbetrouwbare informatie van Baum aantonen door middel van enkele recente brieven die door Baum zelf aan BFRG verzonden zijn. Na het lezen van bovenstaande brieven, kunt en mag u zelf gaan oordelen, hoe het met de betrouwbaarheid van ATF en Baum is gesteld! Wat kunnen de investeerders in de toekomst nog verder verwachten van Baum en ATF als zij dit soort praktijken er op na houden!

Opmerking (6).

Zoals u kunt lezen in de aan BFRG verzonden brieven door Baum, heeft Baum, meermalen gepoogd om BFRG opnieuw uit te nodigen voor eventuele vervolggesprekken!

BFRG is daar om zeer gegronde reden verder niet meer op in gegaan, daar Baum geen openheid van zaken wenste te geven waar BFRG meermalen om verzocht heeft tijdens de voorgaande gesprekken op hun kantoor te Hilversum. Volledige openheid van zaken en transparantie door Baum is een eerste vereiste waar wij om vragen!

Na verder onderzoek naar Baum door BFRG en de uitslag hieromtrent, heeft BFRG besloten, om verder geen onderhandelingen meer te laten plaatsvinden met Baum en gaat BFRG onder geen beding akkoord met plaatsing in een onbekend Fonds! De reden moge duidelijk zijn!

Indien u absoluut niet wilt deelnemen in het onbekende Fonds van ATF/Baum en u wilt uw kapopbrengstrechten absoluut zelf ontvangen, dan is het zaak om u zeer spoedig aan te melden bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken!

Dit kunt u doen door het contactformulier in te vullen op onze website!

U vindt ons op: www.frauderechtengeldzaken.nl en vul het contactformulier in.

Zodra wij deze van u hebben ontvangen, zal er spoedig contact met u opgenomen worden voor het maken van een telefonische afspraak. Wij vertellen u tijdens dit gesprek geheel vrijblijvend alle ins en outs die voor u van groot belang zijn om te weten.

Direct bellen mag natuurlijk ook! Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar onder nummer: 0031( 0)36-5405648. Wij maken dan direct en geheel (vrijblijvend) met u een agenda afspraak om telefonisch alle ins en outs met u te bespreken.

Binnenkort: In de publicatie Nieuwsbrief 16 

  • De resultaten van ons onderzoek in Luxemburg (KvK) in verband met Baum en onderzoek KvK. Nederland.
  • Commotie door onaangekondigd bezoek van BFRG op kantoor van Baum te Luxemburg.
  • 19 Bv’s die te maken hebben met Baum en het CATF Fonds en de verwevenheid omtrent deze Bv’s.
  • Grote problemen met verzilveren van aandelen CATF Fonds (Terra Vitalis investeerders) dat zogenaamd zo succesvol is opgericht door Baum.
  • Boze investeerders en enorme klachtenregen van Terra Vitalis investeerders die door Baum in het CATF Fonds zijn geplaatst! LATF Fonds uiterst risicovol en geldverslindende constructie!

Een goede tip!

BFRG wil u er met klem op wijzen, dat het heel onverstandig is om de inlogcode, die binnenkort door ATF, Baum of het toekomstige nieuwe Fonds aan u aangeboden wordt te activeren. Deze inlogcode geeft u de mogelijkheid om informatie te mogen lezen omtrent een “concept Prospectus”.

Wij willen u met klem adviseren om de inlogcode te weren en niet te activeren.

Wij waarschuwen u daarom met klem, dat indien u de inlogcode per abuis toch heeft geactiveerd, dat u dan automatisch uw elektronische handtekening heeft gezet en daarmee akkoord bent gegaan met het Fonds. Dit heeft zeer grote gevolgen voor U! U bent dan definitief al uw rechten kwijt en aan de goden overgeleverd!

Het is verstandig, om eerst even (vrijblijvend) contact op te nemen met Bureau Fraude Recht & Geldzaken alvorens u ook maar iets onderneemt en iets activeert waar u wellicht straks heel veel spijt van krijgt.

Het Fonds is absoluut overbodig en uw volledige kapopbrengstrechten kunt u gewoon zelf ontvangen!

Bureau Fraude Recht & Gelzaken behartigt de belangen voor een zeer grote groep ATF - GoodWood en Floresteca investeerders die allen niet in het Fonds wensen te stappen en uitsluitend zelf de volledige aan hun toebehorende kapopbrengstrechten willen ontvangen waar zij ook het volste recht op hebben!

Wij zijn tijdens kantoor uren bereikbaar op telefoonnummer 0031(0) 36-5405648

Wij vertellen u geheel vrijblijvend alle ins en outs hoe de zaak in elkaar steekt en wat u verder kunt ondernemen om uw ingelegd kapitaal en uw opbrengstrechten daadwerkelijk veilig te stellen en u zelf de kapopbrengstrechten ontvangt.

Extra belangrijke mededeling!

Wij roepen verder alle beleggers op, die op basis van Garantie Plannen, met de overwaarde op hun huis hebben geïnvesteerd via de door GoodWood aangeboden zogenaamde nul hypotheekmaandlast!

Bureau Fraude Recht & Geldzaken onderzoekt momenteel de mogelijkheden, of de bank die de financiering heeft verstrekt en/of het assurantiekantoor die deze hypotheekconstructie heeft aangeboden, nalatigheid te verwijten valt!

Assurantiekantoren, maar ook banken en verzekeraars hebben volgens de wet een onderzoek verplichting! Daar de hypotheekconstructie gebaseerd is op basis van een of meerdere Garantie Plannen, dienen de banken – verzekeraars en assurantiekantoren eerst een gedegen onderzoek te verrichten en na te gaan, in hoeverre de Garantie Plannen gegarandeerd en gedekt zijn. Indien blijkt, dat een van deze partijen nalatigheid te verwijten valt hieromtrent, dan zullen wij verder en nader onderzoek doen, of een van deze partijen zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de door u geleden schade. Indien u in bovenstaande heeft geïnvesteerd, neem dan gerust even contact met ons op. Dan informeren wij u naar de mogelijkheden.

 

 

Samen sterk!